Rozšíření hřbitova I. etapa

Při zpracovávání projektové dokumentace pro provedení stavby „Rozšíření hřbitova I. etapa“ bylo při zaměření zjištěno, že realizaci retenční a vsakovací nádrže brání 4 ks vzrostlých stromů – viz. situace.

Rada městského obvodu Hrabová proto souhlasila s kácením stromu na pozemcích parc. č. 204/1, 204/2 a 204/3 v katastru Hrabové a s podáním žádosti o povolení kacení předmětných dřeviny.

Jeden strom (označeného jako č. 34) by bránil vybudování příjezdové komunikace ke hřbitovnímu domku a jeden javor je v kolizi s navrhovaným napojením nového oplocení se stávajícím (což je uvedeno i v dendrologickém posudku).

 

Situační výkres

Situační výkres

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]