Seznámení s projekty a stavebními akcemi Hrabové v roce 2019

Níže uvedené informace může sice veřejnost najít v mnou dnes zveřejněných materiálech zastupitelstva, nicméně jedná se o tak klíčové podklady, že si je dovolím zveřejnit ještě i zvlášť v tomto článku.

Jedná se o přehled rozpracovanosti projektů a stavebních akcí schválených v rozpočtu městského obvodu Hrabová na rok 2019. Výdaje by dle níže uvedených propočtů měly být v celkové výši 44 230 000 Kč.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Projektová dokumentace – rozšíření parkoviště u ZŠ (15 000 Kč)

 • Pro stavbu bylo vydáno oznámení o zahájení vodoprávního řízení, po vydání rozhodnutí s nabytím právní moci bude muset být provedena aktualizace vyjádření všech správců sítí a následně bude požádáno o vydání stavebního povolení

Výstavba chodníku k hasičské zbrojnici (1 450 000 Kč)

 • Výběrové řízení nelze zahájit vzhledem k tomu, že stavba není plně kryta rozpočtem. Rozpočtované náklady jsou vyčísleny na  3 mil. Kč

Investiční záměr – cyklostezka – Pod Břehy – rondel Makro (50 000 Kč)

 • Investiční zámer byl zpracován.

Realizace přechodu pro chodce AZ Beta (250 000 Kč)

 • Zakázka byla vyhlášena, následně byla zrušena z důvodu nezájmu dodavatelů. Následná veřejná zakázka pro kterou byla doručena jen jedna nabídka a vysoko převyšovala rozpočtované náklady. Veřejná zakázka byla zrušena. Finanční prostředky byly převedeny na služby a oprava MK.

Mateřská školka na ul. Bažanova

Projektová dokumentace pro stavební povolení a související inženýrské přípravy (600 000 Kč)

 • Dne 11.4. 2019 nabylo právní moci společné povolení  „Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova“, je zpracovaná projektová dokumentace pro realizaci stavby a byla zahájena příprava výběrového řízení na dodavatele stavby.

Realizace stavby (30 000 000 Kč)

 • Vlastní stavbu bude potřeba dofinancovat cca jednou tolik, a to z výsledku hospodaření.

Studie proveditelnosti (300 000 Kč)

 • Nutné pro podání žádosti o dotaci v rámci IROP, žádost byla podána. Výsledky k dnešnímu dni nejsou známé.

Výběrové řízení na dodavatele stavby (85 000 Kč)

 • Byla zahájena příprava výběrového řízení na dodavatele stavby.

Základní škola

Rozšíření školní družiny (8 300 000 Kč)

 • Bylo zahájeno výběrové řízení.

Pohřebnictví

Projektová dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí – Rozšíření hřbitova (20 000 Kč)

 • Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na 1.etapu, nutno realizovat majetkové vypořádání pro 2. etapu.

Projektová dokumentace pro realizaci stavby I. etapa rozšíření hřbitova (250 000 Kč)

 • Je zpacována projektová dokumentace pro provedení stavby. Rozpočtované náklady činí 12 mil. Kč.

Činnost místní správy

Projektová dokumentace – přístavba ÚMOb pro kulturní účely (970 000 Kč)

 • Bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci. Je rozpracovaná PD pro stavební povolení a realizaci stavby.

Přeložka CETIN (1 540 000 Kč)

 • Je to součást realizace vlastní stavby Přístavby ÚMOb pro kultrurní účely. Byla zahájena příprava vlastní realizace přeložky.

Dům zahrádkářů – rekonstrukce WC (150 000 Kč)

 • K dnešnímu dni realizace nebyla zahájena.

Provoz veřejné silniční dopravy

Vybudování přístřešku AZ „Kostelík“ ve směru na Paskov (250 000 Kč).

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]