Oznámení o zahájení územního řízení drtičky odpadu v Hrabové

Pozor, pozor, zpozorněme… na naší úřední desce se konečně objevilo „Oznámení o zahájení územního řízení jako navazujícího řízení „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“. Jedná se o drtičku odpadu, proti které bojujeme… .

Dne 8.4. 2019 podal žadatel Ján Ruszó, 06.04. 1953, Tyra 140, Třinec, 739 61 Třinec 1, zastoupený na základě plné moci společností RPS Ostrava a.s., IČO 25371738, Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (dále jen „žadatel“), žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“ na pozemku parc. č. 1987/41 v katastrálním území Hrabová.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Záměr podléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) a bylo pro něj vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Toto územní řízení je tedy navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) ve spojení s § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Celé znění je zde v PDF.

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/09/drticka_navazujici_rizeni.pdf“]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]