Milan Slíva: Návrh bodu jednání zastupitelstva

V souladu s § 82 písmeno a) a § 94 odstavec 1 zákona 128/2000 Sb, Zákon o obcích, předkládám pro nejbližší nadcházející jednání zastupitelstva návrh úpravy jednacích řádů výborů, obsažený v příloze tohoto emailu a předkládám návrh usnesení, který je také součástí příloh tohoto emailu, a který souvisí s předkládaným návrhem.

Žádám o zařazení na program tohoto jednání zastupitelstva, který bude předložen k schválení zastupitelstvem na počátku tohoto jednání. Bylo by také vhodné, předložit zastupitelům ze strany úřadu návrhy jednacích řádů po provedení navrhované úpravy.

S pozdravem

Milan Slíva
Zastupitel městského obvodu Ostrava-Hrabová

Přílohy:

[pdf-embedder url=”https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/11/Navrh-jednaci-rad-vyboru.pdf” title=”Navrh jednaci rad vyboru”]

[pdf-embedder url=”https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/11/Navrh-usneseni.pdf” title=”Navrh usneseni”]

27 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Tzv. Hrabované byli mezi těmi, kteří zákaz zveřejňování před několika měsíci v zastupitelstvu prosadili (předtím se zápisy z výborů zveřejňovat mohly). Pokud teď jsou pro zveřejňování (což by mělo být samozřejmostí), tak to lze logicky vysvětlit jedině tak, že když byli tzv. Hrabované v koalici, tak asi byl důvod něco utajit (minimálně potenciálně).

 2. Milan Slíva jr. říká:

  Pane Dvořáku, před 1.8.2019 byl metodický pokyn ministerstva vnitra přesně opačný. Proto nyní žádám o úpravu stavu.

  • Jan Dvořák říká:

   Zákon nikdy nezakazoval zveřejňovat zápisy výborů.

 3. Milan Slíva jr. říká:

  Přímo ne, avšak podle dříve platného metodického pokynu zveřejnění bylo možné až po jeho projednání zastupitelstvem, přičemž projednání těchto zápisů zastupitelstvem nebylo povinné. Jakpak jste to měl nastudováno, pane Dvořáku, dvacet let v zastupitelstvu, dokonce jednu dobu i místostarosta a takové mezery.

  • Jan Dvořák říká:

   Tož tedy napište číslo paragrafu, který nařizoval zveřejnění až po projednání v zastupitelstvu. Přeji mnoho zdaru při jeho hledání.

 4. Milan Slíva jr. říká:

  Pane Dvořáku, jednalo se o metodický pokyn ministerstva vnitra. Kromě zákonů existují i vyhlášky či nařízení, které je nutno respektovat. Vzhledem k tomu, že pro veřejnou správu neplatí „Praeter legem“, to jest „co není zákonem zakázano, je povoleno“, ale je to přesně naopak tedy „co není dovoleno je zakázáno“, tak byste měl příslušný paragraf, který to povoluje, najít snad Vy, ne?
   
  Původní metodický pokyn ministerstva vnitra, platný před 1.8.2019 zněl následovně:
   
  16) Je obec povinna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) poskytnout žadateli kompletní protokoly o výsledku kontrol výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce?
   
  Informace uvedené v protokolech o provedených kontrolách výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce informační povinnosti podle InfZ bezpochyby podléhají, což znamená, že obec je povinna např. na základě žádosti o poskytnutí kopie protokolu tuto kopii poskytnout. Vzhledem k tomu, že se jedná o protokoly z kontrol sloužící primárně zastupitelstvu,
  mohou být poskytnuty až po jejich zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce. Povinný subjekt (v daném případě obec) by z poskytnutí mohl vyloučit pouze takové informace v protokolu obsažené, na které by se vztahoval některý z důvodů uvedených v § 7 až § 11 InfZ.

   
  Pane Dvořáku, vy víte o paragrafu, který přikazuje podněty výborů zastupitelstvu projednat?
   
  Nynější metodický pokyn, platný od 1.8.2019, zní mnohem logičtěji, a to následovně:
   
  8) Kdy, resp. jakým způsobem jsou výstupy (např. usnesení) výboru zveřejnitelné?
   
  Byť ustanovení § 119 odst. 4 a odst. 5 zákona o obcích výslovně zmiňuje pouze zápis, který musí výbor pořídit o provedené kontrole, nejčastějším výstupem činnosti výborů jsou usnesení, do nichž lze nahlížet přímo s odkazem na ustanovení § 16 odst. 2 písm. e). Zápis o provedené kontrole má pak specifickou povahu a  jeho zpřístupnění je možné v rámci obecného režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  Veškeré výstupy výboru, ať už se jedná o usnesení, zápisy, návrhy, stanoviska atd., dostávají svou finální podobu v okamžiku projednání a schválení v samotném výboru. Od tohoto okamžiku jde o existující, a tudíž „zpřístupnitelnou“ informaci. Posunutí zveřejnění konkrétních výstupů výborů až k okamžiku zařazení na program jednání zastupitelstva by nebylo logické. V takovém případě by občanům nebylo umožněno vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným věcem [jak umožňuje ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích], neboť by jim předem nebyl a ani nemohl být znám obsah projednávané věci. V případě zveřejňování výstupů výboru samozřejmě musí být zajištěna ochrana všech informací, u nichž tak ukládá zákon (srov. § 5 odst. 7 a § 7 až § 11 zákona č. 106/1999 Sb.)

  • Jan Dvořák říká:

   Mýlíte se už v samotné podstatě, protože “co není zakázáno, je dovoleno” neplatí pouze pro státní správu, nikoli tedy pro celou veřejnou správu (pokud vám tedy je znám rozdíl těchto pojmů). Jen podotýkám, že to stanovisko MV hovoří o protokolech z kontrol, přičemž třeba zápisy finančního výboru charakter protokolu o kontrole nemají téměř nikdy. Především ale to starší stanovisko hovoří o tom, kdy je obec dokument POVINNA poskytnout a vůbec nijak NEZAKAZOVALO jej poskytnout dříve. Pouze to bývalé radě posloužilo jako dobrá záminka pro zákaz a teď, když jsou tzv. Hrabované v opozici, tak se jim to hodí jako politická munice. Kdyby to upřímně chtěli změnit, tak během toho posledního čtvrt roku platnosti nového stanoviska měli v radě či na zastupitelstvu vícero možností změnu navrhnout.

 5. Radomír Orkáč říká:

  Milý Honzo, co znamená “Pouze to bývalé radě posloužilo jako dobrá záminka pro zákaz”? Schvalovalo to zastupitelstvo, protože tomu se výbory zodpovídají. Takže jak hlasovala, dnes již zaniklá, ČSSD? Jiřka hlasovala stejně jako my a navíc samotné výbory se jasně vyslovily před hlasováním, že tak chtějí, aby zastupitelstvo rozhodlo. Teď mi Jiřka doufám odpustí (není to útok na ni, ani v nejmenším), ale proč ČSSD na ni netlačila, aby se zasadila či hlasovala za zveřejňování? Tehdy zazněl dokonce argument, že na Jihu k zápisům z výborů nemají přístup ANI ÚŘEDNÍCI. Hele, per to do nás… my chceme něco změnit, to že na řešení budeš mít problém víme a taky víme, jak jsi celé roky řešil věci ty…

  • Jan Dvořák říká:

   Tak, že nikdy nebylo usnesení zakazující zveřejňování. Zákaz zveřejňování přišel až po nástupu tzv. Hrabovanů do rady.

 6. Milan Slíva jr. říká:

  Pane Dvořáku, podle judikatury na základě rozsudku nejvyššího soudu, vzhledem k tomu, že tyto předpisy vydává orgán odvozující tuto pravomoc ze svého nadřízeného postavení vůči ostatním orgánům v rámci svého resortu, mají tyto předpisy charakter doplňujících interních předpisů bez obecně závazného charakteru. Obec se tedy má těmito interními předpisy řídit.
   
  Proto také navrhuji změnu jednacích řádů výborů na víceméně prvním, pro toto vhodném zastupitelstvu, po této změně.
   
  Zeptám se ale jinak, máte pane Dvořáku ke zveřejňováním zápisů v souladu s novými metodickými pokyny nějaké výhrady, nesouhlasíte s tím? Nebo si stále myslíte, že tím, jak budete neustále poukazovat, jak jsou kolem vás všichni špatní, že vás to udělá lepším?

  • Jan Dvořák říká:

   Dovoluji si korigovat vaši pomýlenost – metodika není předpis. A znovu podotýkám, že v ní nebyl zákaz zveřejňovat.

   V září a říjnu snad nebylo zastupitelstvo? Aha, nebylo to pro vás vhodné navrhovat – a o to právě jde.

 7. Vladimír Slavík říká:

  Honzo, vážím si tvého zájmu o veřejné záležitosti. Tím míním i  tvůj kritický vztah k  nynější samosprávě. Ale jsou aktivity, které je nutno podpořit. Příkladně snahu Milana Slívy prosadit zveřejňování zápisů z jednání výborů. Já držím Milanovi palce, aby se mu to podařilo. Ty se snažíš za každou cenu vyvolat nesoulad a nespokojenost mezi občany, a to mi velice vadí. Ještě je čas se nad svými postoji zamyslet a být konstruktivním oponentem. A ne pouhým anarchistou.

  • Jan Dvořák říká:

   Kdo chce, tak ví z mých komentářů, že jsem a vždy byl pro zveřejňování. Vadí mi, že zhrzeným Takzvanohrabovanům naráz vadí to, co předtím sami prosadili – tedy rozhodování jak se jim to zrovna politicky hodí, nikoli dle toho zda je to pro Hrabovou dobře či ne.

   • Radomír Orkáč říká:

    Honzo, opět demagogie z tvé strany? Co znamená SAMI PROSADILI? Schválilo to zastupitelstvo, čili (proč?) i tvoje ČSSD, předkladatelem byl starosta na návrh pana tajemníka, který nevěděl jak postupovat ve chvíli, kdy ho o zveřejnění požádal děda Vláďa Slavík. Výbory před schválením usnesení zastupitelstvem skrz své předsedy s tím souhlasili (paní Ospalíková řekla, že takto to je i na Jihu) a tehdy s tím souhlasila i opozice prostřednictvím člena jednoho z výborů MUDr. Gromnicy (že za opozici souhlasí s názorem rady pro oba výbory). Jelikož se jedná o zákaz zveřejňování na oficiálním webu, několikrát jsem na webu hrabova.info informace ze zápisů zveřejnil – v minulosti i v současnosti. Mimochodem, schválilo se to až 6.5. 2019. Nezávislá zastupitelka za ČSSD Jiřka Kelnarová (členka výboru) rovněž hlasovala pro. Proti nebyl nikdo, zdržel se pan Rundt a pan Pospěch.

    4/53.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová nesouhlasí se zveřejňováním zápisů z výborů Zastupitelstva MOb Hrabová na oficiálním webu http://www.ostrava-hrabova.cz.

    Starosta sdělil, že problematikou zveřejňování zápisů z výborů ZMOb Hrabová na oficiálním webu obce se rada zabývala a toto projednával starosta i s některými zastupiteli osobně. Shodli se na tom, že zápis z kontrolního a finančního výboru není tím materiálem, který by se měl zveřejňovat. Protože FV a KV jsou orgány zastupitelstva, pokud se rozhodne o zveřejňování jejích zápisů, tak vždy musí být nejdříve projednány zastupitelstvem. Dle sdělení starosty, rada zveřejňování zápisů výborů nedoporučuje. MUDr. Gromnica sdělil, že za opozici souhlasí s názorem rady pro oba výbory. Ing. Orkáč navrhuje, aby se nezveřejňovaly zápisy obou výborů. Starosta dal hlasovat o nezveřejňování zápisů z výborů ZMOb Hrabová na oficiálním webu obce.

    Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 /Ing. Rundt, p. Pospěch/

    • Jan Dvořák říká:

     O to právě jde. Starosta to předkládal jako návrh rady, kde byli i tzv. Hrabované – ostatně jste na jednání zákaz zveřejňování výslovně doporučili.

     • Radomír Orkáč říká:

      Zopakuji, že s tím souhlasily výbory, opozice i ČSSD, čili Hrabované NIC SAMI NEPROSADILI, jak tady arogantně podsouváš.

 8. Jiří Šosták říká:

  Dobrý nebo večer pane Orkáč, podle tohio kdy to budete číst. Pan Slavík je váš rodinný příbuzný, že ho oslovujete dědou? Není to oslovení mimo mísu?
  Nikde jsem sem nevšimnul, možná žese mýlím, že by vám pan Slavík dal
  svolení oslovat ho dědou. Jinak jsem jižněkolik žžádal pane Orkáč, abyste angličttinu na svých stýnkách přeložil do českého jazyka, jelikozž český jazyk je úředním jazykem v nší vlasti. Kažždý nemá vzděkání jakvo vy. Mnohokrát děkuji.,

 9. Radomír Orkáč říká:

  Dobrý den,
   
  nejsme rodina a přesto si tak říkáme – já mu dědo a vykám mu z úcty k němu, on se mi tak v mailech podepisuje a tyká mi – “Zdraví Dědeček Vláďa”. Jednoho svého dědečka jsem nezažil a druhý mi zemřel v pěti letech. Proto mi prosím dovolte, že ho beru za vlastního. Je v tom nějaký problém??? Jestli to nevyhovuje mým oponentům, asi bych řekl, že mi na tom nezáleží.
   
  Co se týká angličtiny, tak Vám velmi rád vyhovím, pošlete mi mailem přesně prosím popis, kde na ni narážíte na těchto našich komunitních stránkách, a rád Vám vyhovím – stejně jako s diakritikou v minulosti, kterou zde píši pokaždé, jak si na Vás vzpomenu, takže často.
   
  S přáním pěkné noci, R.O.

 10. Vladimír Slavík říká:

  Vážení čtenáři Hrabova.info,
  máme co dohánět za tu “obdivovanou” západní Evropou, a to především v oblasti mezilidských vztahů. Vadí mi u nás způsob sdělování nesouhlasných názorů. Míním tím komunikaci ve veřejném prostoru, a to i  na Hrabova.info. Většinu nesouhlasných názorů lze sdělit kultivovaně a bez zbytečných urážek a invektiv.
  Někdy stačí pouhý náznak a lidé si domyslí zbytek,
  Vážím si názorů pana Jiřího Šostáka a často s nimi souhlasím. Ale nevím, proč řeší na Hrabova.info problém osobního vztahu mezi mnou a R.Orkáčem? Velice si vážím toho, že mě “hypoteticky” pasoval do fiktivní funkce svého dědečka. Také proto, že na některé záležitosti máme různé názory, ale to je mezi dědečkem a vnukem časté. Někdy dokonce vnuk se nechá od dědy i poučit.

 11. Jiří Šosták říká:

  Pane Orkáči, stačí se jen podívat na odpovědi, kde je angličnina. Třeba jenom na odpovědi na e- mailu. Chcem být světoví, že zapomínáme ne náš jazyk? Ještě jsem zde neviděl, že by pan Slaví někde napsal zdraví dědeček Vláďa. Je možné, že jsem to přehlídl a tak se vám omlouvámi Jinak si myslím, že není problém v tom jak je to napsáno a případně i s chybami, ale přednostní je přece obsah. Nebo se snad mýlím? Holt za našich mladých let se psalo jinak, než se píše teď.Můžete mi vysvětlit, jak to vlastně je, když píšete, že dědeček vám umřel v 5 letech. Ve vašich nebo jeho. Je mi to velmi líto, ale měl byste se vyjadřovat přesně, jak to žádáte o jiných.Příjemý den nebo večer podle toho, kdy ro budete číst. Večer podle Vás začíná v 19,00 nebo 20,00.
  Jiří Šosták

  • Radomír Orkáč říká:

   Pane Šostáku, nic Vám není do toho, koho a jak oslovuji, pokud se to netýká Vás – a to se netýká. Osobně zde také neřeším Vaše soukromé záležitosti. Nehodlám své soukromí řešit zde, nepřehlídl jste to, nepsal jsem to tady a nevím, proč bych to sem měl psát. Jestli nechcete chodit na Hrabová.Info, nechoďte sem, mně zde chybět rozhodně nebudete. Prozatím jste sem nic kloudného nikdy nepřinesl, nevěřím že přinesete a do mého soukromí Vám nic není. Děkuji, že to budete respektovat.
    
   Co se týká angličtiny, tak opravdu nic aktuálně nevidím. Nehodlám provozní věci řešit v komentářích, které se toho netýkají. Buď mi napište email, jak jsem Vás vyzval, nebo respektujte právo autora aplikace a rozšíření (ani jednoho nejsem já) a nebo sem prostě nechoďte. Já Vám také nechodím na zahrádku Vám kritizovat něco, co jste si koupili a nejste toho autory a je tam třeba napsáno Made in China. Také to nepřekládáte, u ostatních to kritizujete???
    
   Repektuji Vaši osobu, ale nehodlám nadále reagovat na Vaše podivné dotazy, které se netýkají článků pod které to píšete.
    
   Co se týká Vašich nechutých a neustálých poznámek na večer, odpoledne, noc, tak ani tohle nehodlám řešit. Upozornil jsem Vás jednou, že je nevhodné ve dvě hodiny odpoledne v létě psát hezký večer. Jestli se Vás to dotklo, omlouvám se, ale nehodlám tento Váš lapsus dále řešit.
    
   S pozdravem, R.O.

 12. Jiří Šosták říká:

  Vážený pane Slavíku. Jemivelmi líto, když člověk , pro kterého byste mohl být pradědeček vás tahle oslovuje. Pokud jste mu toto oslovení dovolil, tak se panu Orkáči i vám velmi omlouvám. Možná že jse přehlídnul, že jste mu toto oslovení dovoli.,
  Ještě jednou se omlouvám a přeji vám z celého srdce krásné vánoční svatky.
  Jiří Šosták

  • Radomír Orkáč říká:

   Vaši omluvu nepřijímám, protože Vám do mého soukromí nic není.

 13. Vladimír Slavík říká:

  A jsme u podstaty věci. Můj “adoptivní” vnuk Radek má především můj obdiv a i mé sympatie v jeho nasazení v oblasti veřejných záležitostí. Kéž bychom měli v Hrabové těchto osobností více!
  Na druhé straně mu vyčítám nedostatek tolerance k názorům jiných. To, co lze sdělit kultivovaně, řeší Radek ńekompromisně v domění, je to tak správné. Radek prozatím nechápe, že k dosažení těch jeho (a i mých) cílů je nezbytná i správná strategie a taktika v mezilidských vztazích.
  Naším nynějším úkolem je přesvědčit maximální počet občanů, aby se věnovali veřejným záležitostem. Možná, že jedním z nich byl i pan Šosták, a nyní již není.

 14. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, děkuji Vám za názor, ale když někdo řeší veřejně soukromé věci, které se ani netýkají diskuze pod článkem, tak opravdu nevidím důvod taktizování v mezilidských vztazích. Když někdo napíše:
   
  “Můžete mi vysvětlit, jak to vlastně je, když píšete, že dědeček vám umřel v 5 letech. Ve vašich nebo jeho. Je mi to velmi líto, ale měl byste se vyjadřovat přesně, jak to žádáte o jiných.”
   
  Tak pak docela opravdu pochybuji a tom, že sem na Hrabová.Info chodí pan Šosták řešit věci veřejné, když každý musí vědět, že být otcem v pěti letech, aby pak mohl být hypoteticky v budoucnu mým dědečkem, je buď uchylárna a nebo cílená urážka. Já mám pana Šostáka za slušného pána, proto to beru jako urážku a jsem, jak vy píšete, nekompromisní.
   
  Pokud jde panu Šostákovi o veřejný zájem, bude sem chodit i nadále, jen bych ho prosil, ať se věnuje opravdu veřejnému zájmu a respektuje soukromé věci. Pokud chce řešit technické věci (jako je např. překlad cizí aplikace do češtiny), nebráním se tomu, ale ať mi napíše mail a nezneužívá k tomu komentáře pod článkem, který se věnuje něčemu jinému.

 15. Vladimír Slavík říká:

  Mí učitelé mě kdysi dávno učili, že je vždy nutné oddělovat v každé situaci věci podstatné od těch nepodstatných.
  V případě pana Šostáka byl pro mě podstatný jeho zájem o veřejné záležitosti a  jeho poznámky k dědečkovství nebo k jazyku anglickému nepokládám za nepodstatné. Takže bych o tom s panem Šostákem nediskutoval.
  Více by mě zajímal názor pana Šostáka na současného starostu, na připravovanou investiční výstavbu, na kvalitu současné samosprávy, na budoucnost Hrabové atd.

[email protected] [email protected]