Drtička odpadu: Dopis našeho starosty k rukám primátora Ostravy

(9.1. 2020) Vážený pane primátore,

dovolte, abych zpochybnil přístup statutárního města Ostravy, potažmo příslušných úředníků Magistrátu města Ostravy, při hájení zájmů občanů městského obvodu Hrabová (sled nepříznivými vlivy nejrůznějších výrobních provozů na území Hrabové.

Ještě v nedávné minulosti, v podstatě od počátku vzniku městských obvodů, mohly obvody tyto zájmy hájit samy, a poměrně účinně. Tato možnost však byla obvodům rozhodnutím zastupitelů statutárnlho města Ostravy odňata v případech, kdy o umístění průmyslových objektů v územním řízení rozhoduje magistrát (čl. 22 písm. a) bod 1.1 a navazující písm c) bod 1.2 Statutu).

V našem konkrétním případě se jedná o provoz drtírny označený jako „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové v průmyslovém areálu na pozemku parc. č. 1987/41 v k.ú. Hrabová, v které se mají zpracovávat odpady z automobilového průmyslu. Stávající areál, který původně sloužil jako administrativní a skladové zázemí firmy INGSTAV, je nešťastně umístěný v blízkosti rodinné zástavby na ulicích Na Farském a Lužná. Rovněž přímo sousedí s rozsáhlou plochou mezi ul. Lužná a Závadova s přístupem z ul. U Řeky, která je ve vlastnictví statutárního města, a která je určena Uzemním plánem Ostrava rovněž k zástavbě rodinnými domy. Na dopravní a technickou infrastrukturu již byla vydána příslušná stavební povolení.

V platném územním plánu je mimo jiné uvedeno, že „Poloha a kapacita výrobních celků nesmí svým provozem narušit navazující prostředí zejména obytného území, občanského vybavení, do té míry, že by omezila jeho účel využití“.

V nejrůznějších stupních projednávání povolení provozu drtírny ve stávající naprosto technicky nevyhovující skladové hale, se městský obvod snažil, když už ne provozu zcela zabránit, tak alespoň aby provozovatel drtírny splnil podmínky obvodu tak, aby při drcení odpadů došlo k co nejmenšímu ovlivnění životního prostředí (zejména hlučností a prašností) v okolí haly. Nicméně všechny příslušné správní orgány, ať už krajský úřad nebo magistrát, obvod odmítly, že není účastníkem řízení, neboť dle Statutu je jim statutární město. K našemu překvapení se však nikdo z nich nezabýval skutečností, že hala k takovému provozu není uzpůsobena. Není utěsněna (otvory mezi plechovými stěnami a plechovou střechou), odhlučněna ani zateplena (obvodové stěny jsou z jednoduchého plechu, v místy zkorodovaném stavu).

Prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí magistrátu bylo dopisem ze dne 20.6. 2019 odpovězeno občanům Hrabové na petici — „STOP drcení odpadů v Hrabové“, že v případě, že bude následovat další řízení podle stavebního zákona a statutární město Ostrava bude účastníkem řízení, a prokáže-li se negativní vliv záměru na životním prostředí, bude město zastávat k předmětnému záměru negativni stanovisko.

Když jsme však město požádali dopisem ze dne 17.10. 2019, aby městský obvod zastupovalo územním řízení o změně vlivu užívání stavby na území vedené pod názvem „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“ v průmyslovém areálu na pozemku parc. č. 1987/41 v k.ú. Hrabová, které vede útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO, dostali jsme z majetkového odboru magistrátu odpověď ze dne 29.10. 2019, že majetkový odbor nemá relevantní důvody k podání námitek proti územnímu řízení. Dle našeho názoru majetkový odbor asi není tím správným odborem k řešení uvedeného problému. Přitom stačilo tak málo, a to převzít do námitek podmínky městského obvodu uvedené v žádosti o zastupování.

V územním rozhodnutí č. 149/2019 ze dne 15.12. 2019, které bylo následně vydáno, je mnohoslovně popsáno, proč městský obvod není účastníkem řízení, ale ani slovo o tom, že technický stav stávající haly je naprosto tristní. Doložili jsme i fotodokumentaci. Nicméně úředník, který řízení vede, však uvedl, že není nutné provést místní šetření protože jsou mu dobře známy poměny v území a že hala je v dobrém stavu, což není ani v nejmenším pravda.

Z tohoto důvodu, jako poslední možnost k obraně, městský obvod podal proti územnímu rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Toto celé Vám popisuji v naději, že se k nám konečné statutarní město, jako, bohužel, jediný platný účastník územního řízení, přidá a naše podmínky převezme do svého stanoviska, které uplatní v rámci odvolacího řízení a případně při následném pokračování územního řízení, pokud takové bude na základě rozhodnutí krajského úřadu probíhat.

To, že městský obvod byl rozhodnutím zastupitelů mčsta zcela vyloučen z možnosti hájit zájmy svých občanů, jak je stanoveno v § 2 odst. 2 zákona o obcích, je nešťastné řešení, protože kdo zná své území a potřeby svých občanů lépe, než právě městský obvod a jeho pracovníci?

S pozdravem,

Igor Trávníček
starosta

Zdroj:

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2020/02/odvolání-122019.pdf“]

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2020/02/dopis-primátorovi.pdf“ title=“dopis primátorovi“]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]