Vybudování protihlukových stěn podél Místecké

V pondělí 9.3. 2020 zasedala strategická komise a ještě dané odpoledne/večer se mě doptával tajemník na SMS InfoKanál a Jirka Skalský na protihlukové stěny podél Místecké.

Informace o SMS InfoKanálu jsem poslal v odpovědi tajemníkovi, a co se týká protihlukových stěn, tak i o tom jsem informace měl z loňského roku od ŘSD, které komisi tímto předávám:

(7.10. 2019) Radim Balcar -> Radomír Orkáč

Dobrý den,

důvodem nezahájení stavby realizace protihlukových opatření v úseku komunikace D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov je stále probíhající projektová příprava uvedeného, ke které Vám sdělujeme následující:

V rámci projednávání projektové dokumentace pro územní řízení byla dne 14.7. 2016 zaslána Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci ve stupni DÚR na Ministerstvo vnitra. Dne 8.8. 2016 obdržela společnost DPOVA od Ministerstva vnitra souhlasné stanovisko, bez připomínek.

Po obdržení veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury byla na základě udělené plné moci podána na Magistrát města Ostravy žádost o vydání územního rozhodnutí. Dne 2.3. 2017, pod č.j. SMO/080067/17/ÚHAaSŘ/Lu obdržela společnost DPOVA Výzvu a zároveň Usnesení k doplnění dalších podkladů a údajů. Jedním z bodů bylo také zajištění stanoviska Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství. Dne 8.3. 2017 byla na příslušný odbor Ministerstva vnitra zaslána Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci ve stupni DÚR. Dne 5.4.2017, pod č.j. MV-46257-2/OBP-2017 obdržela spol. DPOVA stanovisko Ministerstva vnitra (č.j. MV-46257-2/OBP-2017 z 5.4.2017), které nesouhlasí s umístěním podstatné části navržených PHS z důvodu stávajících nenormových parametrů dálnice – požaduje PHS umístit tak, aby bylo možná následná úprava dálnice bez zásahu do vybudovaných PHS. Toto je řešitelné pouze za předpokladu ověření normového řešení dálnice v úseku návrhu PHS pouze pomocí technické studie zpracované do podrobného zaměření. Na základě tohoto stanoviska byly práce na původním projektu přerušeny.

Před zadáním technické studie úprav dálnice zadalo v roce 2018 ŘSD ČR zpracování koncepční studie k ověření potřebnosti mimoúrovňových křižovatek v úseku Ostrava – Paskov.

Začátkem roku 2019 proto byla zadána technická studie (vč. zaměření) pro ověření a projednání úpravy řešení dálnice D56. Do 08/2019 bylo zpracováno zaměření, v současné době probíhá zpracování pokladů (bezpečnostní inspekce) a bude zahájeno koncepční projednání řešení úprav dálnice D56. Termín odevzdání konceptu studie je 12/2019, předpoklad vydání čistopisu 01-02/2020. Ze studie bude zřejmý dopad na navrhované PHS – na základě projednané studie bude upravená projektová dokumentace PHS a bude znovu zahájena inženýrská činnost.

Na základě uvedených skutečností proto předpokládáme dokončení projektové přípravy a následné zahájení realizace protihlukových opatření v roce 2020 – 2021.

S pozdravem a přáním příjemného dne.

Bc. Balcar Radim
Technický pracovník

Ještě jsem se pro jistotu tehdy zeptal pana Balcara na informaci, jestli je součástí plánů i výstavba protihlukových stěn, které pomohou Hrabové:

Dobrý den,

ano, jak je již patrno z úseku, specifikovaném viz. vyjádření níže, protihluková opatření řeší úsek počínaje Ostravou-Hrabovou – Nová bělá – Paskov.

S pozdravem

Bc. Balcar Radim

Rovněž jsem si tehdy vyhledával i informace ohledně zadání veřejné studie a podle mého názoru se jedná o toto:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]