Vladimír Slavík: Současný územní plán je závažným problémem Hrabové

(Blog Vladimíra Slavíka) Podle mého názoru napomáhá nynější územní plán tomu, aby se Hrabová stala „panelákem naležato“  a ne místem  pro spokojený život zdejšího obyvatelstva.

Je pro mne záhadou, že si tuto skutečnost neuvědomují (až na výjimky) naši zastupitelé. Jak ti dřívější tak ti současní. Často se věnují různým „prkotinám“ a důležité problémy neřeší.

Proč je územní plán tak významný? Pokusím se to vysvětlit

Hrabová byla původně zemědělskou vesnicí a tomu odpovídalo  i  rozmístění  staveb a síť dopravních cest. Odjakživa existovala hlavní ulice (nynější Paskovská)  a několik ulic bočních, které vedly k zemědělským usedlostem  a polnostem. Původní zástavbě odpovídala i šířka bočních ulic. To pokládám za nedořešený problém při  současném překotném růstu počtu RD.

Sídliště Šídlovec a dvě průmyslové zóny zmenšily plochu katastru asi o 20 %. Stále zde zůstává cca 720 ha katastrálního území  s bývalými zemědělskými usedlostmi, s rodinnými domy, zahradami, a rozsáhlé plochy dřívějších polí a luk, které se staly magnetem  pro různé podnikavce. Vždyť rozdíl mezi cenou louky a cenou stavebního pozemku je tak veliký!

Jaká je úloha územního plánu? Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a další hodnoty území. Reguluje zástavbu a využití ploch tak, aby bylo dosaženo souladu mezi veřejnými a soukromými zájmy. Prioritou je vytváření optimálního životního prostředí.

Proces  vytváření a schvalování územního plánu je velmi složitý a často i konfliktní. V našem městě proběhl v letech 2013 – 2014 a konečné znění bylo schváleno městským zastupitelstvem v květnu 2014.

Pokud jde o Hrabovou, tak jsou tímto plánem předurčeny  pro budoucí výstavbu rodinných domů  rozsáhlé plochy dřívějších polí a luk, a to bez ohledu na možné negativní důsledky na životní standard zdejšího obyvatelstva.

Důležitou osobou při tvorbě územního plánu byl a je Ing. arch. Cyril Vltavský. Na mé dotazy ve věci územního plánu mi sdělil, že se pouze snažil vyhovět snahám samosprávy Hrabové o rozvoj nové rodinné výstavby.

Velmi zajímavé tvrzení

Takže budoucí  Hrabová jako „panelák naležato“ odpovídá požadavkům představitelů samosprávy!  Připomenu jména tehdejších radních Hrabové : Naď, Dvořák, Dudic, Lyčka, Pospěch.

Dejme tomu, že územní plán z roku 2014 lze těžko změnit. Ale i v následujících letech byly schvalovány územní studie, které údajně jsou také závazné a nelze je měnit. Konkrétně ÚS „Na Šajaru“ z roku 2015, ÚS „Na Luhu“ z roku 2016, ÚS „U Řeky“ z roku 2017 a ÚS areálu „Poplužní“ z roku 2019, kde se připravuje výstavba 35 rodinných domů.

Tady něco nehraje

Vzniká otázka, zda a jakým  způsobem se na těchto územních studiích podílela naše samospráva v letech 2015 -2019.

Problematika územního plánu nebyla a není lhostejná některým občanům a některým nynějším zastupitelům Hrabové. Byla proto sjednána  schůzka s Ing. arch. Vltavským, která se uskutečnila 2.3. 2020. Za Hrabovou se zúčastnil Ing. Skalský, Ing. Richter a Ing. Orkáč. Jednalo se i o možnostech změny stávajícího  územního plánu. Konkrétním výsledkem jednání byl příslib Ing. Vltavského, že problematiku eventuálních změn územního plánu vysvětlí v dopise, který zašle k rukám starosty Hrabové.

Tak se i stalo, dopis přišel v tyto dny a má velmi zajímavý obsah (viz úkolovník Radomíra Orkáče). Doporučuji jeho prostudování všem, kteří se zajímají o tuto problematiku. Nenašel jsem tam odpověď  na to, jak je to se závazností územních studií, zpracovaných po roce 2014, příkladně s ÚS „Poplužní“.

Vyjasnit by tuto problematiku mohla vedoucí odboru stavebně správního Ing. Faicová. Je to erudovaná znalkyně stavebního zákona  a jej vysvětlení bych si velice rád prostudoval. Míním tím oficiální legislativní postup  při schvalování územních studií a při podávání návrhů na změny platného územního plánu v konkrétních podmínkách Hrabové. Především mě zajímají  práva a povinnosti samosprávných orgánů při těchto činnostech.

Stanovisko_ÚHA_k_návrhu_změn_ÚP (PDF)

Štítky:

2 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Je skutečností, že zastupitelé Hrabové si v letech 1013-201 při tvorbě nového územního plánu počínali velmi nezodpovědně. Ale to pokračuje dodnes!
  Na zastupitelstvu města Ostravy při schvalování nového územního plánu prohlásil Ing. arch. Vltavský dne 21.5.2014 toto: “ Nové rozvojové plochy, které doposud nejsou zastavěny, budou podmíněny územními studiemi tak, aby městské obvody nepřihlížely pouze devepolerům, ale aktivně do tohoto procesu vstupovaly“.
  Ptám se, jak aktivně do toho procesu vstupovali naši zastupitelé po roce 2014 při  tvorbu územních studií č. 55, 56, 57 a 58 ? Ta poslední je z roku 2019.
  Nijak, vůbec je to nezajímalo, a stále nezajímá.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Opravuji tímto tiskovou chybu v prvním řádku výše uvedeného textu.
  Správný text: Je skutečností, že zastupitelé Hrabové si v letech 2013-2014 při tvorbě nového územního plánu počínali velmi nezodpovědě.

  Omlouvám se tímto čtenářům Hrabova.info za tuto chybu.

[email protected] [email protected]