Stavba parkoviště u školy stále ještě čeká na stavební povolení

Pravidelně na školské radě při základní škole v Ostravě-Hrabové řešíme stav a vývoj příprav nového parkoviště u školy. Jelikož školská rada zasedá dne 31.8. 2020, dovolil jsem si požádat paní Hanu Šochmanovou z našeho stavebního úřadu o souhrn aktuálních informací, které zveřejňuji v tomto článku.

Odborem stavebně správním ÚMOb Hrabová byla vydána dne 9.1. 2020 dvě stavební povolení (na veřejnou a neveřejnou část parkoviště). Účastníci řízení podali proti stavebnímu povolení odvolání. Stavební povolení na neveřejnou část bylo odvolacím orgánem (MMO ÚHAaSŘ) potvrzeno a nabylo právní moci dne 4.5. 2020. Teď se čeká na rozhodnutí o odvolání proti stavebnímu povolení na veřejnou část, které má vydat odbor dopravy MMO.

Podnět, který byl podán v odvolání vyřizuje paní Králová. Podnět se týká oplocení, které nebylo součástí stavebního řízení, protože oplocení stavební povolení nevyžaduje. Podle mých informací by měla být úprava stávajícího oplocení řešena v realizační dokumentaci, jejíž zpracování by mělo být zadáno po nabytí právní moci stavebního povolení.

Projektová dokumentace stavby je dosti obsáhlá a nemám ji k dispozici v digitální podobě. Posílám alespoň koordinační situaci stavby a popis stavby ze stavebních povolení.

Koordinační situace parkoviště

Koordinační situace parkoviště

SO 101 Veřejné parkoviště

Jedná se o rozšíření stávajícího veřejného parkoviště u základní školy o 14 kolmých parkovacích stání, z toho jedno stání bude vyhrazeno pro vozidlo přepravující osobu těžce pohybově postiženou (dále jen „ZTP“). Parkoviště bude rozšířeno směrem k pozemku parc. č. 871/2 v k.ú. Hrabová. Rozšířená část bude napojena novou komunikací na stávající příjezdovou komunikaci, která je napojena na ul. Paskovskou. Stávající příjezd na parkoviště z ul. Paskovské zůstane nezměněn. Šířka parkovacích stání bude 2,7 m, krajní stání budou mít šířku 3 m a 2,75 m. Šířka stání pro ZTP bude 3,5 m. Délka parkovacích stání bude 4,5 m s možností převisu a 5 m bez možnosti převisu. Parkovací stání budou mít povrch ze zámkové dlažby tl.

80 mm. Nová komunikace bude mít šířku 5 m a 5,75 m a bude mít povrch z asfaltového betonu. Plochy budou ohraničeny betonovými obrubníky uloženými do betonového lože. Výška obrubníků po vnějším obvodu bude 0,1 m.

SO 102 Neveřejné parkoviště

Jedná se o neveřejnou část parkoviště v oploceném areálu školy. Tato část parkoviště je určená pro zaměstnance školy. Nově je navrženo 5 kolmých parkovacích stání a přilehlá zpevněná manipulační plocha, která bude navazovat na stávající manipulační plochu školního dvora. Šířka parkovacích stání bude 2,5 m, krajní stání budou mít šířku 2,75 m. Délka parkovacích stání bude 5 m. Rozšířená zpevněná plocha má nepravidelný tvar (cca lichoběžník), který vychází z umístění nových parkovacích stání a stávající manipulační plochy. Parkovací stání budou mít povrch ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Zpevněná plocha bude mít povrch z asfaltového betonu. Plochy budou ohraničeny betonovými obrubníky uloženými do betonového lože. Výška obrubníků po vnějším obvodu bude 0,1 m.

Dešťové vody budou svedeny do nové uliční vpusti. Odvod dešťových vod je řešen samostatným stavebním objektem SO 301. V rámci objektu SO 301 budou dešťové vody odvedeny přes odlučovač lehkých kapalin do vsakovacího objektu.

Objekt SO 301 Odvodnění je vodní dílo, pro které vydal povolení stavby vodního díla odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Objekt SO 701 Oplocení nevyžaduje stavební povolení.

S pozdravem

Ing. Hana Šochmanová

Úřad městského obvodu Hrabová
Odbor stavebně správní


From: Radomír Orkáč
Sent: Sunday, August 23, 2020 3:17 PM
To: Šochmanová Hana
Subject: Re: Parkoviště u školy

Dobrý den,

moc prosím o poskytnutí aktuálních informací:

1. V jakém stavu se nachází stavební povolení, respektive kdy bude vydáno.
2. Pokud stavební povolení nebylo dosud vydáno, co tomu prosím brání?
3. Jak byly vyřízeny podněty, které podali v rámci odvolání dotčení občané.
4. Pošlete mi prosím “projekt” této stavby.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem, R.O.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]