ČIŽP: Zápach z průmyslové zóny v Hrabové nemá na starosti žádný konkrétní pracovník

V předchozích dnech jsem obdržel od Česká inspekce životního prostředí vyjádření k mé prosbě o spolupráci ve věci hledání zdroje zápachu v Hrabové za pomocí online formuláře Evidence zápachu.

Moje veřejná evidence zápachu

Moje veřejná evidence zápachu

Vážený pane,

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále jen „ČIŽP“) obdržela dne 7.4. 2021 prostřednictvím e-mailu [email protected] Vaše podání ve znění cit.:

Dobrý den,

z pozice zastupitele MOb Ostrava-Hrabová bych chtěl s Vámi touto cestou navázat kontakt ve věci obtěžujícího zápachu, který se šíří z naší průmyslové zóny CTP v našem městském obvodu.

V celé věci se angažuji již roky, ale v minulosti s Vámi komunikoval (za Hrabovou) Petr Blanar. Ten mi k tomu napsal následující: “Komunikoval jsem s ČIŽP, konkrétně s paní Kameníčkovou, ta ale odešla na MŽP.”.

Petr se již v této věci nemá možnost angažovat, takže jsem se do celé záležitosti musím vložit já z pozice zastupitele.

Plný text je uveden v závěru tohoto sdělení.

Jak jste již sám ve svém e-mailu uvedl, tak průmyslovou zónou Ostrava-Hrabová se osobně intenzivně v minulosti zabývala paní RNDr. Kameníčková z oddělení integrovaných agend ČIŽP. Paní Kameníčková však už na inspekci nepracuje a průmyslovou zónu Hrabová, jakožto i jiné zóny jako celky, nemá na inspekci na starosti žádný speciálně určený pracovník.

Na inspekci máme jiný způsob výkonu kontrolní činnosti a to podle jednotlivých druhů/typů zdrojů znečišťování ovzduší (problematika zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší), popř. podle typu zařízení (problematika zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci). Takže různé zdroje/zařízení dozorují různí pracovníci ČIŽP dle svého odborného zaměření a to jak na oddělení ochrany ovzduší, tak na oddělení integrovaných agend.

Průmyslová zóna v Ostravě-Hrabové je inspekcí dozorována stejně jako jiné výrobní podniky, průmyslové zóny, zdroje a činnosti s dopadem na kvalitu ovzduší. Kontrolní činnost je prováděna na základě schváleného ročního plánu činnosti, popř. mimo plán dle aktuálních událostí v předmětné oblasti.

K Vámi popsané problematice zápachu Vám mohu uvést následující:

V průmyslovém areálu Ostrava–Hrabová se nachází řada provozovatelů významných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou provozovány na základě povolení vydávaných ve správních řízeních Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dále též „KÚ MSK“). Tato povolení vycházejí z dotčených referenčních dokumentů BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) a směrnic Evropské unie a jsou v souladu s platnou legislativou České republiky. Povolení vydávaná KÚ MSK, stejně jako dokument EU BREF, BAT (angl. Best Available Techniques), směrnice i legislativa v ochraně ovzduší připouští, aby zdroje znečišťování ovzduší vypouštěly znečišťující látky do ovzduší. Zároveň ale stanovují, aby vypouštěná množství znečišťujících látek nepřesáhla stanovené emisní limity a další závazné podmínky ochrany ovzduší.

Řada výrobních technologií provozovaných v průmyslové zóně Ostrava-Hrabová produkuje i pachové látky. Šíření pachových látek je velmi specifickým a těžce řešitelným problémem. Intenzita pachového vjemu je významně závislá na klimatických a rozptylových podmínkách a zejména v nočních a ranních hodinách je pachový vjem velmi intenzivní (teplotní inverze, minimální proudění vzduchu). V dotčené legislativě České republiky nejsou v současné době pro pachové látky stanoveny žádné vymahatelné hodnoty emisních limitů, které by ČIŽP mohla účinně vymáhat. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší sice umožňuje limity na pachové látky v oprávněných případech stanovit, ale takové limity by musely být součástí povolení, které podle zákona o ochraně ovzduší resp. zákona o integrované prevenci vydává místně příslušný krajský úřad (ČIŽP je pouze kontrolní orgán ochrany životního prostředí).

Česká inspekce životního prostředí si je vědoma závažnosti situace v průmyslové zóně Ostrava-Hrabová a z tohoto důvodu věnuje mimořádnou pozornost dozorové činnosti u zde provozovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. V průběhu každého roku provádí inspekce u provozovatelů významných stacionárních zdrojů provozovaných v tomto průmyslovém areálu opakovaně kontroly jejich provozu a vyhodnocuje plnění závazných podmínek v ochraně ovzduší včetně plnění příslušných emisních limitů (maximální povolené limitní hodnoty vypouštění znečišťujících látek do ovzduší).

Na základě výsledků z těchto kontroly je však možno konstatovat, že v posledních létech na těchto významných zdrojích nedošlo při běžném provozu k žádnému překročení emisních limitů, které jsou závazně stanoveny zákonem o ochraně ovzduší nebo povoleními vydávanými Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Ale jak již bylo uvedeno výše, tak v důsledku vysoké koncentrace řady výrobních technologií v této stále se rozvíjející průmyslové zóně (výstavby nových hal k instalaci dalších výrobních technologií povolují územní orgány obce), je pravděpodobné, že i při řádném (povoleném) provozu budou tyto i budoucí technologie, byť každá minimalizovaně, zatěžovat venkovní ovzduší pachovými látkami, které zejména v době zhoršených rozptylových podmínek (noční hodiny, zimní období) mohou svoji kumulací v ovzduší způsobovat výraznou obtěžující pachovou zátěž pro občany žijící v její blízkosti.

K možnému riziku vzniku zdravotních potíží, způsobených výskytem zápachu v ovzduší, však ČIŽP není kompetentním úřadem, protože inspekce se zabývá technickou stránkou provozu zdrojů znečišťování ovzduší. Posuzování zdravotních rizik je v kompetenci resortu zdravotnictví (ministerstvo, hygienické stanice).

Mimo ČIŽP zajišťuje nezávislou kontrolní činnost i Krajský úřad Moravskoslezského kraje (oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence), a to jak v rámci zajištění poplatkové agendy (poplatky za vypuštění znečišťujících látek do ovzduší), tak při provádění přezkumů integrovaných povolení.

Při své každodenní činnosti inspekce rovněž operativně vyhodnocuje úroveň znečištění ovzduší na základě naměřených koncentrací reprezentativních znečišťujících látek na měřících stanicích systému Automatizovaného imisního monitoringu provozovaného pro Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) Českým hydrometeorologickým ústavem (AIM ČHMÚ). Měřené koncentrace znečišťujících látek jsou aktuálně (i zpětně) dostupné pro orgány státní správy, samosprávy i veřejnost na webovém portálu www.chmi.cz v sekci „Ovzduší“.

S pozdravem

Ing. Radomír Štěrba
vedoucí oddělení ochrany ovzduší

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]