Pilíky, Pilíky, co s Vámi v dalších letech bude? [1]

V srpnu letošního roku doporučilo vedení městského obvodu Hrabová našemu zastupitelstvu, aby souhlasilo s úpravou územního plánu Ostravy, který u rekultivované plochy po bývalé odkalovací nádrže Pilík 3 počítá s funkčním využitím „lesy“ a nově by se to mělo upravit na funkční plochu „krajinná zeleň“. Naštěstí se zastupiteli Milanu Slívovi podařilo na jednání zastupitelstva v září 2021 zařídit odložení hlasování na jedno z dalších jednání zastupitelstva.

Na podrobnosti, které se týkají požadované změny územního plánu, jsem se zeptal Ing. Pavla Maluchy, Ph.D. (vedoucí odboru DIAMO s. p., o. z. ODRA). Jeho rozsáhlou odpověď si dovolím rozdělit do dvou článků… . Věřím, že si tyto informace přečtou minimálně zastupitelé před důležitým hlasováním, které nás v budoucnu čeká.

Dobrý den, pane Orkáči,

s odvoláním na Váš e-mail z 3. 10. 2021 (doručeno na DIAMO, s.p., o.z. ODRA 7. 10. 2021) a následně na náš telefonický rozhovor z 12. 10. 2021, reaguji dodatečně na Vaše dotazy k problematice nádrží Pilíky v Hrabové.

Jak jsem Vám již sdělil telefonicky, nádrže Pilík 3 až Pilík 5 jsme (mimo jiné) převzali od DIAMO, s.p., o.z. DARKOV, který se v letošním roce stal nástupnickou organizací společnosti OKD, a.s. v její utlumené části. Převod části majetku z o.z. DARKOV („Pilíky“) na o.z. ODRA byl proveden v červnu 2021. Následně proběhla předávka dohledané dokumentace, týkající se převzaté infrastruktury. Zároveň proběhla jednání s MMO, která byla v září 2021 završena podpisem „Memoranda“, určujícího hlavní směry spolupráce mezi SMO a DIAMO, s.p. v oblastech revitalizace a rekultivace posthornických lokalit. Mezi tyto lokality spadají i Vámi jmenované Pilíky. Cílové řešení takovýchto lokalit musí vycházet jak z potřeb obyvatelstva, tak i z jejich současného charakteru. Způsob řešení jejich budoucího stavu generelně předpokládá zaměření na volnočasové potřeby občanů. 

Nádrž Pilík 3 je v současné době ve stabilizovaném stavu, s překryvem zeminové vrstvy a s travním porostem. Dobíhá zde předepsaná údržba (jak plyne z výše uvedeného, lokalitu jsme v tomto stavu převzali od o.z. DARKOV). Po zhodnocení celkové situace v terénu (lesní porost v prostoru bývalých nádrží Pilík 1 a 2, Pilík 1 jih a Pilík odkapávací plocha) a s přihlédnutím k přirozené návaznosti zalesněných částí na plánované vodní plochy (Pilík 4 a 5) se pro cílové řešení Pilíku 3 jako optimální jeví charakter rozptýlené krajinné zeleně. Tím zde zároveň dojde k žádoucí podpoře rozmanitosti druhového složení původních dřevin, keřů a volně žijících živočichů. Rovněž tak bude vytvořena možnost pro budoucí vybavení území např. pro odpočinek (lavičky), rybářské aktivity, procházky nebo cyklistiku, podle úvahy a možností obce. Navržené řešení je i v souladu s představou vedení MMO, jak plyne z konzultací před uzavřením „Memoranda“.

Výše popsaný záměr neodpovídá územně plánovací dokumentaci městského obvodu Hrabová (les); proto jsme považovali za nezbytné řešit problém podáním žádosti na příslušnou změnu v územně plánovací dokumentaci. 

Co se týká nádrží Pilík 4 a 5, zde je situace komplikována současnou funkcí nádrží jako koncového stupně čistírny odpadních vod. Do nádrží je v současné době přiváděna voda s obsahem nečištěných odpadních komunálních vod, pocházejících z blízkých podnikatelských subjektů a části obce Paskov (samotný s.p. DIAMO zde neprovozuje žádné vypouštění odpadních vod). Stávající vodoprávní rozhodnutí tento stav umožňoval do konce r. 2022. Bývalý majitel čistírenského systému (OKD, a.s.) v minulosti deklarovalo svůj záměr ukončit provoz systému a vyzval příslušné subjekty o odpojení svých odpadních vod. S ohledem na časovou náročnost tohoto kroku DIAMO, s.p., o.z. ODRA dohodl se správcem toku (Povodí Odry, s.p.) odsun termínu ukončení vypouštění k 31. 12. 2025. Následně (po kladném stanovisku Povodí Odry) požádal o totéž KÚ MSK, který posun termínu schválil. Konečným záměrem o.z. ODRA je eliminace jakéhokoli vypouštění nečištěných odpadních vod do Pilíků 4 a 5, kam bude vypouštěna pouze voda dešťová (v úvahu připadá pouze vypouštění malého množství přečištěné odpadní vody z areálu společnosti Green Gas DPB, a.s.).

Ing. Pavel Malucha, Ph.D.
vedoucí odboru
DIAMO s. p., o. z. ODRA
odbor ekologie
Sirotčí 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]