Ostravské vodárny a kanalizace tvrdí, že s pitnou vodou je na Šídlovci vše v pořádku

Na konci loňského roku jsem se ptal občanů Hrabové na kvalitu dodávané pitné vody (především na Šídlovci). Na základě rychlé odezvy v naší facebookové skupině jsem zaslal žádost o vyjádření na Ostravské vodárny a kanalizace a jich reakci uvádím níže v článku. V příštím týdnu vytvořím online formulář, kde budu od Vás sbírat podklady pro další komunikaci s OVAKem.

Vážený pane Orkáči,

přílohou tohoto e-mailu Vám zasíláme vyjádření k reklamaci kvality pitné vody v oblasti ulice Šídlovecké v Ostravě-Hrabové, kterou jste nám adresoval dne 21.12. 2021.

Rozbor pitné vody: Protokol o zkoušce (PDF)

Datum: 6. ledna 2022
Vyjádření k reklamaci kvality dodávané pitné vody

Vážený pane inženýre,

na základě Vašeho upozornění na nespokojenost občanů žijících v ulici Šídlovecké v Ostravě-Hrabové s kvalitou dodávané pitné vody jsme provedli prošetření dosavadních událostí a výsledků provedených laboratorních rozborů v předmětné oblasti.

Dle našich záznamů jsme v roce 2021 přijali z oblasti Ostravy-Hrabové pouze 3 reklamace na kvalitu dodávané vody, všechny v letních měsících. Jedna z reklamaci byla evidována v důsledku poruchy na vodovodní síti, kdy nutné manipulace prováděné při opravě poruchy, při kterých dochází ke změně tlakových a průtokových poměrů ve vodovodní síti, způsobily uvolnění korozních zplodin z potrubí a tím zakalení dodávané vody. Zbylé dvě reklamace pak byly pravděpodobně způsobeny zvýšenými průtoky ve vodovodní síti v důsledku extrémně zvýšených odběrů, ke kterým dochází např. při napouštění bazénů, při zásazích profesionálních hasičů nebo při trénincích a soutěžích dobrovolných hasičů, se kterými máme v okrajových částech města Ostrava zkušenosti.

V průběhu roku 2021 proběhla v oblasti Ostravy-Hrabové vzorkovací kampaň. Výsledky provedených laboratorních rozborů ukázaly, že vzorky v prošetřovaných parametrech barva a zákal splňuji požadavky právního předpisu pro kvalitu vody, tj. Vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění. V průběhu roku jsme tedy v oblasti nezaznamenali žádný problém s kvalitou vody v senzorických ukazatelích. Vzhledem k tomu, že oblast Šídlovce je nejblíže položená k hlavnímu přívodu pitné vody do celé oblasti Ostravy-Hrabové, který vede v ulici Aviatiků, kvalita dodávané pitné vody by se neměla lišit od kvality v oblastech níže položených podél ulice Paskovské. V ulici Aviatiků máme navíc zřízeno vzorkovací místo, na kterém je kvalita vody přitékající do oblasti pravidelně sledována.

Jak jsme již uvedli výše, zvýšený zákal nebo zabarvení dodávané pitné vody je způsobeno uvolněním korozních zplodin z potrubí při změně tlakových a průtokových poměrů ve vodovodní síti. V této souvislosti bychom chtěli naše konečné spotřebitele ubezpečit, že se jedná „pouze” o zvýšené koncentrace železa ve vodě, její zdravotní nezávadnost není tímto nijak dotčena. Mimořádně tedy mohlo dojít ke zhoršení kvality vody při poruše vodovodního řadu nebo jiném zásahu do vodovodní sítě, po kterém však vždy provádíme proplachy a odkalování potrubí, neboť si uvědomujeme, že změna senzorických vlastností pitné vody je nepřijatelná.

Vzhledem k charakteru zástavby v oblasti ulice Šidlovecké doporučujeme zvážit možnost ovlivnění kvality vody technickým stavem vnitřních rozvodů v domech nebo materiálem vodovodních přípojek. Nutné je také rozlišovat, zda se jedná o problém s kvalitou vody studené, nebo teplé. Naše společnost je dodavatelem pitné, tedy studené vody.

Přestože jsme dosavadním šetřením žádné závady nezjistili, budeme předmětnou oblast dále monitorovat.

V případě, že v budoucnu občané zaznamenají problém s kvalitou pitné vody, dovolujeme si je požádat oznámení této skutečnosti, a to v čase pozorování problému, což je pro určení příčin zhoršení kvality vody zásadní, na centrálním dispečinku naší společnosti (bezplatná linka 800 202 700), kde je nepřetržitá 24hodinová služba, která zajistí okamžité prošetření a v případě oprávněnosti reklamace i provedení nápravných opatření.

Děkujeme a jsme s pozdravem,

Ing. Monika Kutá Procházková, MBA
vedoucí zákaznického oddělení

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]