ZŠ Ostrava-Hrabová: Přípravná třída pro školní rok 2022/2023

Základní škola Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, p. o. ve spolupráci se zřizovatelem Statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová zjišťuje závazný zájem zákonných zástupců o umístění dítěte do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2022/2023.

Vážení zákonní zástupci budoucích školáků,

Základní škola Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, p. o. ve spolupráci se zřizovatelem Statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová zjišťuje závazný zájem zákonných zástupců o umístění dítěte do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2022/2023.

Přípravná třída je zřízena na základě § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně je určena dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Kapacita přípravné třídy je 15 dětí.

V přípravné třídě ZŠ se budou děti vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu, který je vypracován v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání. Hlavním cílem je všestranný rozvoj dítěte a především jeho psychická, fyzická i sociální připravenost   na vstup do 1.třídy. Děti si hravou formou osvojí dovednosti, které budou potřebovat ve škole např. procvičování hrubé i jemné motoriky, rozvoj řečových schopností a grafomotoriky, komunikační a sociální dovednosti, rozumové schopnosti a koncentraci pozornosti. Výhodou je nízký počet dětí ve třídě a prostor pro individuální přístup.

Bližší informace k organizaci a průběhu vzdělávání v přípravné třídě poskytne ředitel ZŠ Mgr. Radek Pollo, tel. 599 507 122, e-mail: [email protected]

Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.  Na základě uvedeného, prosíme, sdělte svůj závazný zájem o zařazení dítěte do přípravné třídy v ZŠ Ostrava – Hrabová v termínu do 29.4.2022 na e-mail:  [email protected] nebo osobně na ÚMOb Hrabová, Odboru SOVV, Mgr. Jana Tajchmanová, DiS., kancelář č. 11 v úředních hodinách.

V obsahu závazného zájmu prosíme o tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu dítěte; zda dítě navštěvuje MŠ; jméno, příjmení a kontakt na zákonného zástupce.

Přípravná třída na Základní škole Ostrava – Hrabová bude zřízena pouze v případě, že zájem o umístění dětí projeví minimálně 10 zákonných zástupců dětí. Podmínkou pro zápis do této třídy bude žádost zákonného zástupce a písemné doporučení školského poradenského zařízení.

V případě, že zájem o přípravnou třídu projeví méně než 10 zákonných zástupců dětí, ve školním roce 2022/2023 přípravná třída nebude zřízena.

Zdroj: ÚMOb a ZŠ

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]