Petice: STOP záměru „ctZONE Ostrava Hrabová – Krmelínská ulice“

Na různých místech v Ostravě-Hrabové a dokonce i online na ePetice (podmínkou je mít vyřízenou příslušnou identitu) můžete již od minulého týdne podepsat petici STOP záměru „ctZONE Ostrava Hrabová – Krmelínská ulice“. Prostřednictvím této petice sdělujeme příslušným orgánům, že protestujeme a nesouhlasíme s realizací záměru „ctZONE Ostrava Hrabová – Krmelínská ulice“ v areálu průmyslové zóny v katastrálním území Hrabová podél Krmelínské ulice, obec Ostrava.

O záměru jsme informovali v tomto článku: https://www.hrabova.info/2022/03/28/schvali-se-dalsi-lehky-prumysl-v-hrabove-ctzone-ostrava-hrabova-krmelinska-ulice/

Petice je k podpisu na různých místech v Hrabové

 • U Kumana v areálu TJ Sokol Hrabová
 • Prodejna Kvítko (Bažanova 811/11)
 • Prodejna Ovoce a zelenina (Paskovská 39/100)
 • Restaurace Stodola (Na Rozích 55/7)
 • Lahůdky Hrabová (Obchodní 595)

Online petice

ePetice v Portálu občana (elektronická petice má stejnou váhu jako listinná petice s klasickým podpisem). Aby petici bylo možné podepsat online, musíte se přihlásit pomocí identity občana nebo bankovní identity. Pokud identitu ještě nemáte, koukněte se na chciidentitu.gov.cz, kde najdete návod, jak na to.

Foto je ilustrační | msstavby.cz

Foto je ilustrační | msstavby.cz


STOP záměru „ctZONE Ostrava Hrabová – Krmelínská ulice
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Adresáti:

 • Magistrát města Ostravy
 • Zastupitelstvo města Ostravy
 • Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy
 • Úřad městského obvodu Hrabová
 • Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
 • Úřad městského obvodu Hrabová – Odbor stavebně správní
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje – kancelář hejtmana kraje

Vážení,

předmětem záměru „ctZONE Ostrava Hrabová – Krmelínská ulice“ je v místě stávajícího průmyslového areálu vybudovat sklady, výdejny eshopů, výrobny lehkého průmyslu a u ulice Krmelínská rodinné domy. Celková zastavěná plocha novými halami bude 22 728 m2.

Krajský úřad posouzením žádosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny dospěl k závěru, že záměr „ctZONE Ostrava Hrabová – Krmelínská ulice“, realizovaný v areálu průmyslové zóny v katastrálním území Hrabová podél Krmelínské ulice, obec Ostrava nemůže mít, samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Ze zkušenosti s provozem v průmyslové zóně na ulici Na Rovince však víme, že i když pro zápach neexistují limity, budou obyvatelé kolem zóny obtěžováni zápachem z výrobních provozů. Zápachem budou trpět i děti v přilehlých školách.

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice sdělujeme výše uvedeným orgánům, že protestujeme a nesouhlasíme s realizací shora uvedeného záměru „ctZONE Ostrava Hrabová – Krmelínská ulice“, realizovaný v areálu průmyslové zóny v k. ú. Hrabová podél Krmelínské ulice, obec Ostrava, a to z níže uvedených důvodů:

 1. Výše uvedený areál je svým účelem primárně určen k administrativě a skladování. Máme za to, že realizace záměru v areálu je v přímém rozporu s regulativy územního plánu města Ostravy pro využití ploch lehkého průmyslu, neboť nesplňuje základní podmínku, že poloha a kapacita výrobních celků nesmí svým provozem narušit navazující prostředí, zejména pak obytné území a občanské vybavení.
 2. V těsné blízkosti areálu je zástavba rodinných domů a bytových domů sídliště Dubina. V současné době se těsně u oplocení areálu dokončuje 35 nových rodinných domů. Navíc severně se nachází skupina škol (gymnázium a základní a mateřská škola).
 3. Vzhledem ke skutečnosti, že se na území města Ostravy a v jeho okolí nachází řada území, areálů a objektů, které jsou historicky i formálně určené k výrobě, nevidíme jediný důvod, proč by se měl rozsah činností v tomto areálu rozšířit na výrobu, která navíc bude mít předvídatelný negativní vliv na kvalitu života v Hrabové a jejím okolí.
 4. Současná rozsáhlá průmyslová zóna na ulici Na Rovince negativně ovlivňuje kvalitu ovzduší, obtěžuje zejména hlukem a také emisemi způsobujících zápach v širokém okolí, uvnitř hustě obydlených míst, a tato zóna je od posuzované plochy na ulici Krmelínská vzdálena jen cca 500m, proto se domníváme, že vliv záměru na ulici Krmelínská na životní prostředí v okolí bude přinášet stejné problémy jako zóna na ulici Na Rovince. Posuzovaná lokalita je přímo uprostřed bytové a nové rodinné zástavby.
 5. Jako obyvatelé této lokality musíme často čelit negativním dopadům provozů umístěných v průmyslové zóně na přilehlé okolí, kterým je však dnes již téměř nemožné zamezit. Pro občany Hrabové a okolí je neakceptovatelné, aby se dále rozšiřovaly potenciální zdroje znečištění mající vliv na životní prostředí a podmínky k bydlení. I my máme právo na příznivé životní prostředí, které je jedním ze základních práv a je zakotveno v čl. 35 Listiny základních práv a svobod!

V Ostravě dne 26.4. 2022

Tuto petici sestavil petiční výbor ve složení:

 • Ing. Radomír Orkáč, Na Ščučím 1093/39, Ostrava-Hrabová, 720 00
 • Milan Slíva, Poplužní 777/17, Ostrava-Hrabová, 720 00
 • Ing. Jiří Skalský, Božetěchova 18, Ostrava-Hrabová, 720 00

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn zmocněnec petičního výboru Ing. Radomír Orkáč, Na Ščučím 1093/39, Ostrava-Hrabová, 720 00.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]