Kanalizace v Hrabové v nedohlednu! Strategický plán Hrabové je jen cár papíru…

Na březnovém jednání Zastupitelstva MOb Hrabová jsem požádal o stažení bodu “Zpráva o realizaci Strategie rozvoje MOb Hrabová v roce 2021”, protože tam Jan Dvořák (šéfredaktor Hrabovských listů) psal doslova ptákoviny, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Myslím to tak, že Jan Dvořák dostal od starosty úkol “napiš tam co chceš, hlavně aby z toho nebylo jasné, že nic neděláme, je před volbami”.

Jak starosta, dřívě největší nepřítel Jana Dvořáka řekl, tak se stalo. Z přiloženého materiálu se kdokoliv může přesvědčit: Zpráva o realizaci Strategie 2021 (PDF). Jeden příklad za všechny… Naše strategie mimo jiné je: “Zajistit ochranu obytné zástavby v katastru MOb Hrabová před hlukem způsobeným automobilovou dopravou (zejména výsadbou stromů)”. A víte jaká je vykázána činnost v roce 2021? “Již v r. 2019 zakoupen hlukoměr pro identifikaci míst”.

Většinu uvedených činností, které bych označil za účelové “ptákoviny”, se mi snad podařilo na neveřejném jednání zastupitelů (svoláno starostou, aby lidé neměli možnost slyšet argumentaci) nechat změnit, jedno téma však nehodlám řešit tiše a skrytě… tím je kanalizace.

Strategický plán Hrabové
1.6.1 Dobudovat V. a VI. etapu kanalizačního řadu na jižním konci Hrabové

Z pozice zastupitele žádám o projednání níže uvedeného podnětu (dotazů) na jednání RMOb, které se koná v pondělí 23.5. 2022. Jedná se o dodržení mého slibu, že dodám otázky ohledně realizaci Strategie. Žádám o zaslání vyjádření ještě před jednáním zastupitelstva, protože jinak jsem přesvědčen, že opět v červnu nemůžeme jednat o realizaci Strategie za rok 2021.

1. Ve zprávě o realizaci Strategie 2021 se v bodě “1.6.1 Dobudovat V. a VI. etapu kanalizačního řadu na jižním konci Hrabové” pro rok 2021 píše: “Proběhla jednání starosty s primátorem a jeho náměstky – zatím MMO počítá s realizací nejdříve v r. 2025”

Dotaz: Kdy proběhla jednání (DATUM), zašlete mi zápis a kdy nejpozději bude zahájena daná výstavba. Koho prosím zajímá, kdy “nejdříve” se začne? Vysvětlete mi prosím k čemu byla taková schůzka starosty s primátorem, když neznáme termín realizace? Jen připomínám, že strategický plán, který byl schválen již v roce 2018 nejvyšším orgánem městského obvodu má uveden u tohoto bodu prioritu č. 1 (nic nemá vyšší prioritu) a optimální termín realizace byl stanoven 2018 – 2022.

Ve zprávě o realizaci se tak píše doslova “ptákovina”, která nikomu nic neřekne, protože kdyby se ve zprávě napsal každý rok +1, tak to bude pravdivá “ptákovina”, že?

Další pochybnosti s ohledem na pravdivost zprávy (respektive účelové jednání vedení městského obvodu Hrabové) je vyjádření občanů v petici: “Na základě jednání našich zástupců dne 22. 3. 2022 s panem starostou Městského obvodu Hrabová p. Trávníčkem, došlo ke shodě, že splašková kanalizace v této části Obce nebude v příštích min. 10-ti letech vybudována!”

A v neposlední řadě (doložení ptákoviny, že se nejdříve začne v roce 2025) se na jednání RMOb Ostrava-Hrabová projednávalo, že MMO chce začátek výstavby posunout až na rok 2028 a dále. Starosta měl za úkol RMOb a strategického plánu jednat, ale dle mých informací záměrně nejedná, protože chce tento lapsus vedení městského obvodu ututlat před blížícími se volbami, pak je v plánu napsat… po volbách se změnily priority magistrátu a kanalizace v Hrabové nebude ještě v roce 2030.

2. Starosta Igor Trávníček na setkání zastupitelů prohlásil, že nesouhlasí s výkupem pozemku podél Mostní, protože chce peníze použít na budování kanalizace. Jelikož tento argument nezazněl před občany, žádám o vysvětlení s ohledem na bod “1.6.1.2 Spolupracovat s Magistrátem města Ostravy při řešení problémů v souvislosti se zbývající částí IV. etapy,V. a VI. etapou kanalizace v Hrabové”, kde se píše pro rok 2021 “vedení městského obvodu projednalo možnou max. výši úvěru městského obvodu, který by mohl získat pro realizaci části chybějící kanalizace z vlastních zdrojů”

 • Zašlete mi vstupní parametry?
 • Zašlete mi výstupní parametry, respektive jaká je projednaná maximální možná výše úvěru?
 • S kým byla max. možná výše konzultována?
  • Která banka?
  • S kým z MMO?
  • Jaké je usnesení v radě?
 • Proč to nebylo projednáno na zastupitelstvu?
 • Jaká a čí byla změna postoje na MMO, když v roce 2020 se magistrát jasně vyjádřil, že financování přes vlastní úvěr MOb nepodpoří? Tehdy jsem si vezmeme úvěr, staneme se investorem akce a po dokončení realizace nám bude magistrát úvěr splácet. Co ještě tedy starosta řeší, když již všichni ohlásili, že to není možné takto realizovat?
 • S kým byla dohodnuta změna investora? Zašlete mi písemný souhlas, že by magistrát se změnou investora souhlasil.

3. Z jakého důvodu se nesešel starosta s danou náměstkyní ohledně odložení termínu realizace kanalizace, respektive dalšího posunu o další roky. Pokud se sešel, napište datum a výsledek z jednání, včetně toho, kdo se ho zúčastnil a proč magistrát nezačne s realizací kanalizace v roce 2025, tak jak bylo dohodnuto. Pokud začne v roce 2025, dodejte prosím zápis či písemné vyjádření z magistrátu.

4. Ve strategickém plánu se v bodu “1.6.2.1 Zajistit, aby developeři zajistili na své náklady vybudování kanalizačních řadů v místech jimi realizované nové zástavby” píše: Koordinace realizace za ÚMO odbor stavebně-správní. V každé nové zástavbě zajistí stavbu kanalizačního řadu developer.

Jak je možné, že je povolena výstavba rodinných domů v druhé řadě na ulici K Pilíkům, když tam není kanalizace a v minulosti se nepovolovala výstavba ČOV? Hydrogeologický průzkum, který jsme platili z našich peněz je k ničemu? Zašlete mi příslušné dokumenty, které prokazují činnost odboru v dané nový výstavbě na ulici K Pilíkům stavebně-správního v souladu se strategickým plánem, čili že byla v roce 2021 dána developerovi zástavby na ulici K Pilíkům stejná podmínka jako byla dána podmínka kanalizačního řadu developerovi nové zástavby Na Farském. Žádám o doložení, že bude zde vystavěn kanalizační řád nebo okamžité zastavení povolení výstavby, protože byl prokazatelně porušen strategický plán, který schválilo Zastupitelstvo MOb Ostrava-Hrabová.

Abych byl správně pochopen, žádám i o vyjádření s ohledem na schvalování zprávy o realizaci – čili jak to, že nebylo postupováno v souladu s vůlí nejvyššího orgánu (ZMOb Ostrava-Hrabová) a kdo rozhodl, že bude porušeno dané usnesení ZMOb (strategický a akční plán).

Děkuji za písemné vyjádření. Máte měsíc čas a na zodpovězení předem poslaných otázek jsme se dohodli na jednání zastupitelstva, proto byl také bod z jednání stažen.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]