CTZone Ostrava-Hrabová na Krmelínské ulici má od kraje “zelenou”

V pátek 27.5. 2022 bylo krajským odborem životního prostředí a zemědělství vydáno rozhodnutí, že záměr s názvem „CTZone Ostrava – Hrabová – Krmelínská ulice“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Cílem záměru je v místě původního průmyslového areálu UNIGEO a.s. vybudovat ucelené urbánní prostředí skladů, výdejních míst e-shopů, skladů a výroben lehkého průmyslu (například i sléváren).

Již jen do úterý 31.5. 2022 máte možnost podepsat petici STOP záměru „ctZONE Ostrava Hrabová – Krmelínská ulice“ viz již několikrát zveřejněné informace na Hrabová.Info.

Dané rozhodnutí kraje, za přeposlání děkuji Ing. Janě Faicové, je ke stažení v PDF.

Vypořádání vyjádření obdržených k záměru

Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení u záměru jsou k nahlédnutí na krajském úřadu nebo na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – E.I.A, SEA – Projednávané záměry: CTZone Ostrava – Hrabová – Krmelínská ulice; kód záměru MSK2272.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

 • Nemá k záměru připomínky a nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

 • Nemá k záměru připomínky, pouze upozorňuje na výskyt ropuchy zelené v blízkosti realizace záměru a na postupy týkající se ochrany zemědělského půdního fondu. Krajský úřad nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 • Měl připomínky týkající se ochrany ovzduší a nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
 • Připomínky:
  • K předloženému záměru MMO OOŽP z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že dle zpracovatele oznámení je „…cílem záměru v místě původního průmyslového areálu UNIGEO a.s. vybudovat ucelené urbánní prostředí skladů, výdejních míst e-shopů, skladů a výroben lehkého průmyslu“ Vzhledem k tomu, že není blíže specifikováno, k jakému účelu budou výrobny sloužit, resp. jaká konkrétní činnost v nich bude probíhat, nelze z hlediska ochrany ovzduší řádně posoudit vlivy záměru.
  • MMO OOŽP upozorňuje, že předložená rozptylová studie posuzuje výhradně dopravní zatížení související s provozem záměru. V případě, že budou součástí výroben provozovány i stacionární zdroje znečišťování ovzduší, je nezbytné se v rozptylové studii zabývat i emisemi látek, které budou jejich provozem emitovány do ovzduší. Je tedy potřeba vyhodnotit úroveň znečištění v předmětné lokalitě komplexně, tzn. popsat stav, který skutečně nastane po realizaci záměru, resp. při jeho samotném provozování.
 • Vypořádání připomínek:
  • Uvedené připomínky nezakládají důvod posuzování předloženého záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a jsou řešitelné v rámci následných správních řízení dle zvláštních právních předpisů.
  • V případě, že budou do hal umístěny nové provozy a technologie, bude nutné takové záměry znovu posoudit ve smyslu § 4 a § 15 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a určit, zda jsou nebo nejsou záměrem ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Statutární město Ostrava

 • Nesouhlasí s umístěním jakýkoliv výroben lehkého průmyslu a dále provozoven, které emitují znečišťující látky do ovzduší.
 • Připomínky:
  • Požaduje, aby lokalita, ve které je navrženo umístění stavby, umožňovala umístit pouze a výhradně provozy pro účely skladového, distribučního či logistického využití, případně obchodní anebo prezentační činnosti.
 • Vypořádání připomínek:
  • Uvedené připomínky nezakládají důvod posuzování předloženého záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a jsou řešitelné v rámci následných správních řízení dle zvláštních právních předpisů.
  • V případě, že budou do hal umístěny nové provozy a technologie, bude nutné takové záměry znovu posoudit ve smyslu § 4 a § 15 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a určit, zda jsou nebo nejsou záměrem ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

 • Nesouhlasí s umístěním výrobních provozů v areálu.
 • Připomínky:
  • MOb Hrabová zásadně nesouhlasí s umístěním výrobních provozů v areálu, a to z důvodu, že v těsné blízkosti areálu je zástavba rodinných domů a bytových domu sídliště Dubina. V současné době se těsně u oplocení areálu dokončuje 35 nových rodinných domů. Navíc severně se nachází skupina škol (gymnázium a základní a mateřská škola).
  • Současná rozsáhlá průmyslová zóna na u. Na Rovince negativně ovlivňuje ovzduší, hlukem, emisemi, zejména zápachem a tato je od posuzované plochy na ul. Krmelínská vzdálena jen cca 500 m, proto se domníváme, že vliv záměru na ul Krmelínská na životní prostředí v okolí bude přinášet stejné problémy jako zóna na ul. Na Rovince. Posuzovaná lokalita je přímo uprostřed bytové a nové rodinné zástavby.
  • Ze zkušenosti s provozem v průmyslové zóně na ul. Na Rovince víme, že i když pro zápach neexistují limity, budou obyvatelé kolem zóny obtěžováni zápachem z výrobních provozů. Zápachem budou trpět i děti v přilehlých školách.
 • Vypořádání připomínek:
  • Záměr byl posouzen odborným orgánem ochrany veřejného zdraví (Krajskou hygienickou stanicí), který nemá k záměru připomínky.
  • Uvedené připomínky nezakládají důvod posuzování předloženého záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a jsou řešitelné v rámci následných správních řízení dle zvláštních právních předpisů.
  • V případě, že budou do hal umístěny nové provozy a technologie, bude nutné takové záměry znovu posoudit ve smyslu § 4 a § 15 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a určit, zda jsou nebo nejsou záměrem ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava

 • Nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pouze upozorňuje na problematiku ochrany ovzduší a ochrany vod.
 • Připomínky:
  • Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP upozorňuje, že záměrem je realizace hal určených kromě jiného i pro lehký průmysl, který ale není v oznámení specifikován, a množství emisí do ovzduší v období provozu záměru je vypočteno pouze pro vliv dopravy, nijak není posouzeno emisní zatížení instalovanými technologiemi a výrobními procesy. Obdobně je zpracována přiložená rozptylová studie, která rovněž vychází pouze z emisí liniového zdroje (příjezdy a odjezdy silniční dopravy spojené s provozem záměru). Z výše uvedeného je zřejmé, že předložené oznámení, respektive hodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v lokalitě, neodráží skutečný stav v době provozu, protože vůbec nezohledňuje emise z nainstalovaných technologických zařízení. Z tohoto pohledu jsou dle ČIŽP závěry s konstatováním o minimálním vlivu na kvalitu ovzduší zavádějící.
  • ČIŽP upozorňuje na problematiku posouzení pouze realizace haly bez technologie s ohledem na následné synergie umístěných technologií, které mohou být následně instalovány bez dalšího posuzování, např. pachové zatížení.
  • Z hlediska ochrany vod není dle ČIŽP zcela jasný popis odkanalizování záměru, protože není uveden recipient nově provedené dešťové kanalizace, chybí charakteristiky retenční nádrže, zasakovacích objektů, chybí vyčíslení množství odpadních a dešťových vod, apod. Dále vzhledem k absenci popisu umisťovaných technologií není možné posoudit vhodnost společného odvedení dešťových a technologických vod.
 • Vypořádání:
  • Uvedené připomínky nezakládají důvod posuzování předloženého záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a jsou řešitelné v rámci následných správních řízení dle zvláštních právních předpisů.
  • V případě, že budou do hal umístěny nové provozy a technologie, bude nutné takové záměry znovu posoudit ve smyslu § 4 a § 15 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a určit, zda jsou nebo nejsou záměrem ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]