Informace o provedeném monitoringu průmyslové zóny Hrabová a okolí

(Autor: Prof. Bílek, VŠB-TUO) V roce 2022 proběhl monitoring vybraných látek v oblasti průmyslové zóny a okolí. Monitoring pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje zajistil tým z VŠB TU Ostrava pod vedením Mgr. Bílka. Z dvaceti senzorů bylo umístěno šest senzorů k zapojeným občanům Hrabové a okolí. Cílem monitoringu bylo zjistit šíření znečišťujících látek ve sledovaném území a jejich vliv na pachový vjem. Proto byly senzory doplněny o odběry ovzduší do kanystrů v době pachových epizod. V kanystrech jsme analyzovali prekurzory zápachu. Monitoring probíhal nepřetržitě od července do listopadu 2022. Děkujeme všem občanům i zainteresovaným osobám v průmyslové zóně za vstřícný přístup k monitoringu.

Mapa umístění senzorů

Mapa umístění senzorů

Co jsme zjistili?

Suspendované částice PM10 = “jemné částice prachu” byly v zóně měřeny jako nosič dalších látek k pochopení jejich šíření.

Graf koncentrací krásně ukazuje rozdíl mezi netopnou a topnou sezónou na jednotlivých místech. Červeně jsou koncentrace změřené u zapojených občanů. Jak je vidět v grafu koncentrace u občanů jsou průměrné, bez extrémů. Platný roční limit PM10 je 40 ug/m3 a je dodržen na všech měřených místech. Nejvíce zatížené PM10 jsou body S16, S17 a S13.

Chování senzorů napovídá, že zóna ovlivňuje kvalitu ovzduší v okolí, zároveň výsledky z roku 2022 ukazují, proč nebyly hlášeny intenzivní pachové epizody, ale spíše nahodilé situace. Vliv zóny ovlivňuje počasí, a to bylo pro rozptyl látek velmi příznivé, pokud něco vzniklo na zóně, než se to dostalo do obytných oblastí došlo k rozptylu. Vítr byl velmi pomalý, 55 % monitoringu byla rychlost nižší než 0,5m/s a téměř stále foukalo ze směru 275-315 stupňů, tedy na Hrabovou. Senzory dokázaly velmi přesně popsat chování zóny platné pro tuhé látky a v kombinaci s meteoparametry nám umožnily pochopit šíření látek v okolí.

Ostatní měřené škodliviny, oxid dusičitý a přízemní ozon, mají plošný charakter a nepřekračují limit a jejich přítomnost má význam jako účastníci fotochemických procesů v atmosféře.

Ve většině odebraných kanystrů byly nalezeny běžné látky, které odpovídají venkovnímu ovzduší. V některých kanystrech pak byly nalezeny: etanol, aceton, trichlormetan, tetrahydrofuran, butanol, benzen, dioxan, toluen, etylhexanol, kresol, nonanal, dekanal, naftalen, zástupci BTEX, alkoholy, ketony, etylacetát – rozpouštědla.

Smyslem prováděného monitoringu bylo ověřit, jestli se projeví chování zóny nebo její části na výskyt pachových epizod. Pachové látky jsou velmi složitou směsí, jejichž pachový vjem se obtížně spojuje s koncentracemi. Do monitoringu byli zapojeni občané, kteří odebírali do SUMA Kanystrů ovzduší v době pachových epizod. Diskuse k analýzám kanystrů je výše, ale ze všech výsledků je zřejmé, že:

  • rok 2022 byl rozptylově velmi příznivý,
  • pokud došlo v provozu k emisi pachových látek, díky pomalému proudění došlo k jejich rozptylu dříve, než dorazily do obytných zón,
  • tento fakt souvisí, že u pachových epizod, které jsou krátké dojde k vypuštění vysoké koncentrace pachové směsi v krátkém čase a následně se ředí okolním čistším vzduchem, pokud je přenos na vzdálenost 1 km, směs se velmi rozptýlí,
  • v roce 2022 bylo hlášeno od obyvatel minimum pachových epizod, což koresponduje s absencí průkazných vzorků,
  • přesto může dojít k obtěžování obyvatel, protože citlivost k pachovým epizodám roste v čase,
  • nález některých látek s nízkým čichovým prahem nemusí být relevantní s ohledem na jejich rozptyl, takže zapáchající látky můžeme najít, ale výsledný vjem není zásadní,
  • je důležité si uvědomit, že nějakým způsobem zapáchá většina technologií a uvolněné látky se různě rekombinují,
  • znovu zdůrazňuji, že ačkoliv nechceme poškodit občany, je vnímání pachových látek velmi subjektivní.

Prováděný monitoring neprokázal pravidelné významné obtěžování obyvatel.

V roce 2022 proběhla souběžně identifikace látek způsobujících zápach, kterou pro Statutární město Ostrava zpracovala také VŠB TU Ostrava, tým pod vedením prof. Raclavské. Tento projekt ještě není ukončen a vyhodnocen. Oba projekty budou prvně podrobeny odborné analýze obou týmu VŠB a následně závěry z obou studií budou představeny široké veřejnosti.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]