Kruhový objezd u čerpací stanice Shell v Ostravě-Hrabové

Řidiči projíždějící Hrabovou čelí v posledních letech četným uzavírkám a dalším omezením v dopravě. Aktuálně je však situace horší, než kdy jindy – koncem minulého měsíce byla dočasně zcela uzavřena rampa při sjezdu z prodlouženého úseku Mostní na dálnici ve směru do centra, v zatáčce u školy na Paskovské ulici řídil kyvadlově dopravu semafor, přes jižní část Hrabové byla stále vedena objížďka nákladní dopravy do Nové Bělé a kolony (i když ve většině případů již ne tak časté a tak dlouhé) se tvoří samozřejmě u křižovatky ulic Mostní a Frýdecká, čili vedle čerpací stanice Shell.

Na úřadě i mimo něj musíme velice často lidem vysvětlovat, že Hrabová nemá možnost jakékoliv z těchto vyjmenovaných omezení řešit. Jediné, co můžeme dělat, a taky děláme je, že v pravidelných intervalech (jednou za půl roku) píšeme na odpovědná místa a ptáme se na aktuální stav příprav či realizace daných staveb.

Fotky Ilony a Libora Hromádkových jsou na Zoneramě:

Občané se bezpochyby nejčastěji ptají na to, kdy bude konečně u čerpací stanice Shell postaven kruhový objezd a jestli se počítá i s mimoúrovňovým křížením železniční tratě ve Vratimově. Již více než rok opakujeme, že se pracuje s rokem 2026, kdy by se měla stavba kruhového objezdu a podjezdu pod tratí zahájit. Veškeré informace, které v Hrabové občanům předáváme pochází od státního podniku Správa železnic, který tuto nákladnou a časově náročnou akci připravuje a zároveň je i jejím investorem.

Následující dotazy jsem položil Správě železnic, Stavební správě východ, která má přípravu obou staveb na starosti.

Nejprve bych se vrátil zpět o několik let, kdy došlo k zásadnímu rozhodnutí, na které bych se chtěl zeptat. Kdo, kdy a proč rozhodl o tom, že se spojí dvě investiční akce (výstavba kruhového objezdu a podjezd pod tratí), vedlo toto rozhodnutí k urychlení příprav a konečně najdou se na to všechno peníze? Kolik celá stavební akce bude stát?

Během projekčních prací na stavbě „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek“ v roce 2021 bylo v souvislosti se zahloubením ulice Buničité do podjezdu pod tratí hledáno technické řešení napojení areálu společnosti Technoma, a.s. Vzhledem k tomu, že společnost požadovala zachování obsluhy soupravami s návěsem, vznikl návrh na napojení areálu z okružní křižovatky, který se v místních poměrech ukázal být jediným řešením. Následovala řada jednání o proveditelnosti návrhu se Správou silnic Moravskoslezského kraje. Výstupem těchto jednání byla dohoda investorů o zařazení okružní křižovatky jako vyvolané investice do stavby Optimalizace, neboť bez toho by nebylo možné dopravně obsloužit průmyslovou lokalitu. Z dopravního hlediska rovněž platí, že realizace okružní křižovatky v předstihu před realizací podjezdu pod železniční tratí by nevedla k žádnému zásadnímu zlepšení poměrů v lokalitě, neboť kritický pro tvorbu kolon v oblasti je stávající železniční přejezd. Okružní křižovatka musela být v rámci stavby Optimalizace nově navržena se symetrickým kruhovým tvarem a čtyřmi rameny (čtvrté rameno jako sjezd k areálu Technoma, a.s.), neboť Správa silnic do té doby sledovala vlastní technické řešení tříramenné okružní křižovatky ve tvaru elipsy. Celkové náklady stavby Optimalizace dosahují 9 mld. Kč, přičemž financování se předpokládá kombinací národních zdrojů a subvencí prostřednictvím dotací z EU.

V únoru letošního roku jste požádali o územní rozhodnutí, které má tyto dvě stavby povolit, ale na začátku měsíce května jste byli vyzvání k doložení dalších dokumentů a přepracování některých částí. Nakonec se Vám podařilo všechny dokumenty začátkem října doložit a nyní čekáte na zahájení územního řízení, je to tak? Jaký bude další váš postup a stále platí, že se začne stavět v druhé polovině roku 2026?

V polovině října 2023 byly doloženy veškeré nezbytnosti, jež byly obsahem výzvy k doplnění. Před zahájením územního řízení nyní koná zpracovatel žádosti, kterým je Odbor krajský stavební úřad Moravskoslezského kraje, standardní úkony, mezi něž patří zejména stanovení rozsahu dotčených pozemků pro obeslání jejich vlastníků. Dle informací od zpracovatele předpokládáme, že si tato činnost vyžádá přibližně 3 měsíce, neboť dotčených pozemků jsou nižší tisíce. Bez ohledu na rychlost procesu územního řízení a výskyt případných komplikací v jeho průběhu připravuje již nyní Správa železnic zadávací dokumentaci na soutěž zhotovitele projektové dokumentace tak, aby finální projekční práce mohly být zahájeny v červnu 2024 a stavba mohla začít v říjnu 2026. Realizace bude postupovat ve směru od Ostravy do Frýdku-Místku a úpravy silničních komunikací v Ostravě-Hrabové, resp. Vratimově tak budou součástí první etapy.

Dozvěděl jsem se, že jisté riziko pro stavbu představuje nový stavební zákon, dle jehož ne zcela jasného výkladu není zřejmé, zda proces územního řízení dokončí Moravskoslezský kraj, nebo toto řízení kraj postoupí na nový Dopravní a energetický stavební úřad. Obdrželi jste již v této záležitosti stanovisko od Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy? Kdo tedy proces územního řízení dokončí?

Zpracovatel žádosti požádal dopisem v září 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy o rozhodnutí, jak dále postupovat ve věci územního řízení předmětné stavby vzhledem k novému stavebnímu zákonu, který začne platit od 1. 1. 2024. V tuto chvíli čekáme na vydání oficiálního metodického pokynu ministerstev k dalšímu postupu ve vedení územního řízení, neboť stejný problém se týká více liniových staveb železničních i silničních. Podle stávajících indicií lze předpokládat, že proces územního řízení dokončí krajský stavební úřad, což by bylo jedině ku prospěchu celé věci.

Můžete prosím našim občanům ve stručnosti nastínit technické řešení samotného podjezdu (kde se bude nacházet, jak bude hluboký, odkud a jak se bude do něj najíždět, atd.)? Bude od kruhového objezdu vybudován chodník k nádraží? Budou kolem kruhového objezdu bypassy, jestli ano, kde?

Poloha ulice Buničitá se vybudováním podjezdu nezmění. Podjezd bude zahlouben 6,35 metru pod stávající úroveň komunikace, výška průjezdního prostoru bude 4,8 metru. Komunikace se do podjezdu začne z obou stran svažovat pod okolní terén ve vzdálenosti přibližně 100 metrů od železniční trati. Chodníky na ulici Buničitá povedou po obou stranách. V celé délce od okružní křižovatky až ke stávajícímu sjezdu k Penny Marketu ve Vratimově bude chodník na pravé straně komunikace. Po levé straně komunikace povede chodník v převážné délce, začínat bude za sjezdem k čerpací stanici. V podjezdu budou chodníky o 1,7 metru výše než silniční komunikace. Důvodem je vyšší bezpečnost chodců a cyklistů a nižší překonávaný spád. Ulice Nádražní se do ulice Buničitá nově napojí v úrovni stávajícího sjezdu do společnosti Technoma, a.s. Ulice Mourová bude napojena do ulice Nádražní v blízkosti železniční trati, zahloubenou ulici Buničitá překoná ulice Mourová samostatným mostem. Technické řešení okružní křižovatky je pak navrženo v souladu s požadavky budoucího správce, Správy silnic MSK. Křižovatka bude čtyřramenná, symetrická a bez bypassů.

Nevím, jestli jste to již v přípravné fázi řešili, ale jak dlouho realizace potrvá a jak to bude s automobilovou dopravou? Budou se moci lidé dostat do/z Vratimova a jak to bude s hromadnou dopravou?

Výstavba podjezdu potrvá přibližně 8 měsíců a během ní bude pro vozidla do 12 tun umožněna objížďka po vratimovských ulicích Nádražní a Výletní. Z tohoto důvodu dochází k prvotní stavební úpravě ulic Nádražní (rozšíření směrem k drážnímu pozemku) a Výletní (nový most přes Slezský mlýnský náhon místo starého s nevyhovující únosností). Provoz na železnici bude během výstavby omezen po jedné koleji namísto dvou, zůstane však nepřerušen. Výstavba okružní křižovatky potrvá přibližně 4 měsíce a dojde během ní k částečným omezením dopravy. Etapizace výstavby okružní křižovatky a uzavírky komunikací budou upřesněny v navazujícím projekčním stupni.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]