Druhé zasedání zastupitelstva z pohledu R. Orkáče

Tímto stručným příspěvkem bych chtěl doplnit všechny ostatní pisatele:

Libor Lyčka byl omluven a jednání zastupitelstva se nezúčastnil. Zastupitelstvo trvalo rekordní 4 hodiny a 15 minut (počítáno s pětiminutovým zpožděním a desetiminutovou přestávkou).

Ing. Dvořák a Ing. Petana CSc. z ČSSD se zdrželi hlasování o rozpočtu a k rozpočtu. Ing. Petana CSc. se na kalendář dotazoval před hlasováním o rozpočtu a starosta Mgr. Naď odpověděl, že se neplánuje z vydávání kalendáře udělat každoroční tradice. Zdůvodnění zaslané panem Dvořákem: vzhledem k tomu, že se neplánuje pro rok 2015 vydání kalendáře, je zřejmé, že jeho vydání a distribuce před volbami byly součástí předvolební kampaně.

Ing. Milan Orkáč upozornil na dvě faktické chyby v předložených materiálech zastupitelstva. Dále se jako předseda Bytové a sociální komise vyjadřoval k předloženém návrhu na prominutí poplatku z prodlení: “Usnesení rady 3/62.) Rada městského obvodu Hrabová bere na vědomí žádost o prominutí poplatků z prodlení z nájmu bytu v domě Příborská, Ostrava-Hrabová ze dne 2.9. 2014 a souhlasí se snížením poplatků z prodlení z dlužné částky na nájmu a službách spojených s nájmem z bytu v domě Příborská, Ostrava-Hrabová, dle předloženého návrhu a ukládá starostovi předložit návrh na snížení dlužné částky Zastupitelstvu městského obvodu Hrabová.”. Ing. Milan Orkáč s kladným stanovickem komise dodal: “V každém případě se jedná o první případ v obvodu Hrabová, že by došlo ke snížení poplatku z prodlení.”.

Ing. Dvořák a Ing. Petana CSc. z ČSSD se zdrželi hlasování o výpovědi smlouvy na revitalizaci vnitrobloku. Zdůvodnění zaslané panem Dvořákem: špatný nápad, ale není možno vypovědět uzavřenou smlouvu, neboť by zhotovitel mohl oprávněně požadovat náhradu škody. Všichni ostatní byli proti návrhu.

Celá opozice (Změna – Kopitzová, Ostravak – Ing. Hrabovská a Mgr. Šumbera, KSČM – Ing. Orkáč) nakonec prosadila, že nebyl schválen materiál prodlužující stavební práce na vnitrobloku starého Šídlovce o 5 měsíců z důvodu údajně nepříznivých klimatických podmínek. Usnesení z Rady znělo takto: “3/50.) Rada městského obvodu Hrabová souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a dodavatelem ELSPOL spol. s.r.o., Mírová 563, 739 31 Řepiště na prodloužení termínu pro dokončení prací do 31.5.2015 pro stavbu „Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava-Hrabová“ a doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o uzavření dodatku na prodloužení termínu pro dokončení stavby „Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava-Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a dodavatelem ELSPOL spol. s.r.o., Mírová 563, 739 31 Řepiště”.

Úřednice z obce paní Králová na jednání zastupitelstva oznámila k věci následující: “V každém případě se stala věc, že se přerušila práce, že poslední pracovní den je pátek 19. a pak mají nástup až 5. ledna. Teďkom opravdu přes ty svátky maximálně jsme jim povolili, že můžou zametat a kopat kopačkou.”. Jak nás informovala paní Tomisová, tak v sobotu 20. prosince přivezla společnost Elspol do vnitrobloku těžkou techniku. Od firmy se dozvěděla, že přerušení práce je sjednáno až na 22.12. Docela by mě zajímalo, co si obec představuje pod pojmem zametání a kopání kopačkou. Níže uvedené fotografie byly pořízeny 20.12.2014:

DSCN0847 DSCN0845

Ing. Dvořák seznámil zastupitele a přítomné občany s nejdůležitějšími body jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie. Jedná se o poradní orgán Rady, proto podle mého nazoru nemusely být jednotlivé body jednání komentovány na zastupitelstvu. V souvislém povídání Ing. Dvořák ještě požádal, aby městský obvod převzal péči o hrob p. Vladislava Čermáka. Starosta sdělil, že obec chce vyřešit situaci kontaktováním magistrátu města a zařazením mezi válečné hroby, o které se stará ze zákona stát, čemuž dává přednost před přímou údržbou z obecních peněz. Pan Dvořák dále vyslovil kritiku, že od 19. 12. do 5. 1. nemá ÚMOb úřední dny. Tato informace byla tajemníkem Ing. Strništěm sice dementována, ale informace jsou zveřejněny v Hrabovských listech. Pan Dvořák vznesl dotaz, zda byla nějak potrestána úřednice ÚMOb paní Ličková za slovní útok na občanku Ing. Tomisovou na minulém ZMOb. Pan tajemník odpověděl, že nebylo paní Ličkovou potřeba za nic trestat. O slovo se přihlásil pan Houžvička, který celou věc vysvětlil s tím, že se paní Ličková bezprostředně po nevhodném projevu omluvila. Pan Dvořák ještě navrhl, aby se řešil neudržitelný stav schodů od ulice Příborské na Domovskou.

Ing. Milan Orkáč zcela správně upozornil na první přestávku, která je zakomponována v jednacím řádu. “Nejpozději po dvou hodinách souvislého jednání zastupitelstva městského obvodu je starosta (předsedající) povinen jednání přerušit a vyhlásit přestávku trvající alespoň 10 minut.”. Z nepochopitelných důvodů se starosta pokoušel vyvolat hlasování o přestávce, nicméně všichni nakonec pochopili, že to v dané věci není možné.

Byla vznesena kritika ohledně odstranění okrasných rostlin z parku na Příborské, která byla podle mého názoru korektně a smysluplně vysvětlena starostou i tajemníkem.

Ze setkání s panem Mgr. Šumberou vím, že chtěl na zastupitelstvu řešit složení redakční rady. Stejné téma měla v plánu, podle mých informací, otevřít i paní Kopitzová. Všechny předběhl Ing. Dvořák, který se dotázal, proč nebyla sestavena nová redakční rada, když na minulém ZMOb zazněla k Hrabovským listům silná kritika od mnoha zastupitelů. Starosta vysvětlil, že rada chce nejprve vybrat šéfredaktora a ten si udělá svou představu a teprve poté bude jmenována nová redakční rada. Postup kritizoval pan Dvořák, že by měl být zvolen opačný postup. Můj názor je ten, že by měl být skutečně zvolen opačný postup. Lze totiž předpokládat, že zastupitelstvo nebude chtít přenechat volbu redakční rady na šéfredaktorovi a proto se již mohlo přistoupit k volbě členů redakční rady. Nově zvolená redakční rada se již mohla scházet a sestavovat návrhy na nové “podobě” Hrabovských listů.

Mgr. Šumbera vznesl podnět k jiné podobě webových stránek obvodu. Navrhl, aby se jmenovala pracovní skupina, která připraví návrhy. Starosta všechny odkázal na tajemníka a místostarostu, aby se na ně občané i zastupitelé v této věci obraceli.

Stále nebyl upraven jednací řád zastupitelstva a je velmi pravděpodobné, že ho neznají ani sami zastupitelé. Z mého minulého upozornění akceptovali pouze přestávky o kterých ještě chtěli z nepochopitelných důvodů hlasovat. Pevně věřím, že dnes již není technicky možné zajistit následující bod z jednacího řádu: “Všechny materiály musí být zpracovány v počítačové síti (WINDOWS SERVER 2000), programovým jazykem WORD, příp. EXCEL. Zároveň se zasílají tajemníkovi na společný server I: do složky zastupitelstvo, písemný materiál s označením zpracovatele.”. Doufejme, že brzo bude zajištěna aktualizace jednacího řádu, protože jak jsem již upozorňoval – jednací řád (vydán 8.3.2001?) je ještě z dob působení Ing. Rundta (starosta) a Ing. Zycha (místostarosta).

Jeden komentář

 1. carmen říká:

  Faktická poznámka:

  dne 22.12.2014 – těžká technika ve vnitrobloku, možno doložit fotografickým záznamem.

  Zasílám odkaz na smlouvu:

  https://vz-hrabova.ostrava.cz/?status=2

  Smluvní pokuta za nedodržení termínu je 20 000 za každý započatý den.

  Převzetí stavby fy ELspol 30.9.2014 (natáčela to i veřejnoprávní televize), viz.

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030930-udalosti-v-regionech/obsah/354131-obyvatele-ostravy-hrabove-nechteji-parkoviste-ve-vnitrobloku

  Ukončení stavebních prací – po 11 pracovích týdnech (16.12.2014).

  Nestalo se (rozestavěnost vysoká) a zastupitelé (radní), žádali pro tuto firmu o odklad stavebních prací prakticky o půl roku.

  Pro odklad byla na zastupitelstvu MO Hrabová dne 17.12.2014 prakticky celá rada MO Hrabová – starosta, atd., ale tato ostudná záležitost nebyla naštěstí nakonec zastupitelstvem MO Hrabová schválena.

  Napadá mě jediné… hlasování rady a následné hlasování radních na zastupitelstvu mi zavání ukázkovým střetem zájmů.

  Proč by se chtěl jinak úřad, potažmo radní, dobrovolně vzdát vysoké smluvní pokuty, která by se dala následně použít na další rozvoj obce?

  Druhá možnost je, že se úřad prostě bojí možného soudního sporu.

  Ale pokud se tato moje myšlenka zakládá na pravdě, zastupují nás na úřadě zbabělci, kteří nemají právo nás zastupovat a na úřadě nemají co dělat.

  Zdůrazňuji, že to je ale pouze moje spekulace.

  Každopádně, náš dvorek (komisně úřadem nazývaný vnitroblokem), již od prvopočátku stavebních prací pronásledují problémy a zájem médií.

  Důvod je jediný – ukázková arogance úřadu, ukázková devastace zeleně a to nejenom ve vnitrobloku, ale i na přilehlém náměstí a nezájem, naprosté přehlížení a vnucování vlastního názoru pracovníků a hlavně politiků MO Hrabová.

  P.S.:

  Docela se bavím… povodňová komise Hrabové 7 členů… která přilehlá obec (Paskov, Žabeň, Sviadnov ji také má?). Jaký je rozpočet této komise? Jaké jsou odměny jejich členů? Kolik bere šéf této komise? Co řeší na svých pravidelných, zcela jistě extrémně důležitých zasedáních?

  A když je tak sakra důležitá (je vpodstatě nejpočetnější – má tolik členů jako komise výstavby a ekologie) a nepostradatelná, proč nikde nevidím jediný mobilní kontakt?
  Např. přívalový déšť přece může přijít kdykoli.

  Jednoduše proto, že je naprosto zbytečná a jenom zbytečně vyvádí z rozpočtu obecní prostředky, které by se daly použít na něco jiného, smysluplného.

  O vodní toky se stará Povodí Odry, které v případě potřeby zmobilizuje hasiče, viz.
  krizový plán.

  A možnou povodňovou situaci zastřešuje a modeluje superpočítač Anselm, trvalým bydlištěm v Ostravě na VŠB, který je ve spojení s ostravským záchranným systémem.

[email protected] [email protected]