Vyjádření: Odbor interního auditu a kontroly – Ostrava

S odvoláním na zákon o poskytování informací (zákon 106/1999 Sb.) jsem získal kopii vyjádření starosty Hrabové k výsledku  interního auditu MMO. Je zarážející, proč sama obec takové dokumenty automaticky nezveřejňuje na svých stránkách.

Těším se na dobu, kdy nebude potřeba, aby občané museli sami žádat o něco, co má být (resp. může být) automaticky viditelně vystavováno na webu obce. Měli jsme kontrolu, dopadla takto a takové kroky a důsledky byly přijaty či vyvozeny.

O  interním auditu již na Hrabová.Info bylo psáno zdezde.

Jak se píše na závěr shrnutí ve Zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly:

Dle ustanovení odst. 2) článku 11 Statutu projedná výsledek této kontroly rada městského obvodu na své nejbližší schůzi a přijme opatření k odstranění zjištěných nedostatků, nejpozději však do 30 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Odboru interního auditu a kontroly MMO zašle starosta městského obvodu nejpozději do 14 dnů od projednáni výsledků kontroly radou městského obvodu písemné vyjádření, případně opatření k odstranění nedostatků, včetně usnesení rady městského obvodu.

Obec postupovala dle výše uvedeného a na MMO zaslala tento dokument – PDF.
V době, kdy mi tajemník poslal pouhou citaci z dokumentu, možná aby urychlil proces poskytování informací, zažádal jsem o stejný dokument i MMO. Tento obdržený dokument od MMO se pochopitelně shoduje a můžete se na něj podívat zde: PDF.

Ani nevím, jak se k věci postavil Finanční výbor. Možná by se na kontrole měl podílet i Kontrolní výbor. Jelikož jsou výbory poradním orgánem Rady, těžko říct, jestli se k případnému vyjádření dostane běžný občan.

Tento příspěvek nemá přinést senzaci. Chci jen poukázat na to, že obec může postupovat lépe ve věci (zvýšení) informovanosti svých občanů. Velmi oceňuji, že tajemník reaguje dle mých představ a především představ platné legislativy. Nutno dodat, že starosta i tajemník by ale měli takovým dotazům předcházet – zveřejňovat, informovat, vysvětlovat (např. přes web a HL). Nechci dělat závěry o způsobu práce obce, nikdy jsem na obci nepůsobil, ale osobně si stojím za tím, že informovanost v Hrabové je na velmi nízké úrovni.

Pojďme to změnit 😉

Jeden komentář

 1. Vladimír Slavík říká:

  Jak je kontrolována hospodářská činnost městských obvodů Ostravy.
  Aby nedocházelo ke zneužívání majetku a finančních prostředků, existuje několik stupňů kontroly.
  V prvé řadě je to činnost finačního výboru zastupitelstva.Pokud jeho členové plní důsledně své povinnosti, neměly by se vyskytovat vážnější problémy.Pro připomenutí: ve finančním výboru zastupitelstva pracovali v minulém období jako předseda p. Rundt, jako členové p. Petana a p. Kročková.
  Další kontrolní stupeň je obsažen v zákoně č. 250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech.Zde při projednávání závěrečných účtů za uplynulý rok se počítá jak s veřejnou kontrolou občanů tak s přezkumem hospodaření prostřednictvím odborného auditu.
  Pro připomenutí: Odborný audit za r. 2013 provedla firma TOP Auditing, s.r.o. Brno ve dnech 22.až 24.4.2014 a nebyly shledány žádné závady.
  Za čtyři měsíce poté zjistila kontrola magistrátu města Ostravy 23 závažných závad a pochybení. Jak kvalitně auditorská firma pracovala?
  Protokol kontroly magistrátu byl zveřejněn i na stránkách Hrabova.info.
  V souladu s povinnostmi kontrolovaného městského obvodu byl 30.9.2014 zaslán na magistrát dopis o odstraňování nedostatků,jehož kopie byla v těchto dnech zveřejněna na webu Hrabova.info. Tento jednostránkový dopis, sepsaný p. Ziobrovou, však postrádá další stránku s podpisem zodpovědné osoby, zřejmě starosty.
  Každý, kdo má co do činění s hospodářskou problematikou potvrdí, že soupis tak závažných závad a nedostatků, zjištěných kontrolou,vyžaduje delší čas, aby byly odstraněny.
  Zdá se, že současný finanční výbor /předseda opět p. Rundt, členové p.Kopitzová a p.Hrabovská/ mají postaráno o práci na delší časové období.
  Na závěr otázka: v soukromé firmě by za tyto závažné nedostatky padaly hlavy nebo přinejmenším by to zodpovědné osoby pocítily na výplatě a odměnách. Jak to asi dopadne u pracovníků veřejné správy městského obvodu Hrabová?

[email protected] [email protected]