Významné události stavby „Revitalizace vnitrobloku….“

Dovoluji si volně pokračovat v mém příspěvku uvedeném na Hrabová.info 25.1.2016 v 13:25 v rubrice Politika.petana

Mnou oslovená „Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru“* zpracovala všechny informace vydyndané z ÚMOb.

* Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru přivedl na svět Zdeněk Jirotka v románu Saturnin.

Odpověď přišla, nebo byla částečná a bohužel též i žádná na požadavek v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Proto použit termín „vydyndané“ protože termín „poskytnuté“ by byl matoucí. Pro přehlednost zvolili formu tabulky. Pan Jirotka, jako bývalý důstojník armády, měl rád pořádek a přehlednost.

Použité zkratky:

 • AD autorský dozor
 • BOZP bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě
 • KD kontrolní den
 • OK, a.s Ostravské komunikace
 • PD projektová dokumentace
 • SD stavební dozor
 • StD stavební deník

 

Datum Událost
17. 9. 2014 Zastupitelstvo Hrabové usnesením č. 22/291 rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo (dále SoD)
24. 9. 2014 Oboustranně podepsána SoD č. 1/a/INV/16/2014
30. 9. 2014 Převzato staveniště, založen stavební deník (dále StD) díl č. 1, hlavní stavbyvedoucí Lumír Trnka, stavbyvedoucí p. Zelina, stavební dozor (dále SD) pí. Svatava Králová – referentka ÚMOb Hrabová; předána projektová dokumentace (dále PD) a plán BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě)
2. 10. 2014 Kvůli silnému dešti přerušena práce (1 den)
6. 10. 2014 Kontrolní den (dále KD)
13. 10. 2014 KD zrušen pro malé množství provedené práce – viz příloha 9
20. 10. 2014 Autorský dozor (dále AD) konstatuje StD není na stavbě viz příloha 9
21. 10. 2014 SD důrazně pozoruje zhotovitele na malé tempo prací e mailem, Výhrůžka, že nebude měněn termín dokončení
22. 10. 2014 Přerušeny práce pro déšť
27. 10 2014 AD konstatuje malé množství práce, StD není na stavbě viz příloha 9
31. 10. 2014 SD důrazně pozoruje zhotovitele na malé tempo prací e mailem,
3. 11. 2014 AD konstatuje, že práce stagnují, StD není na stavbě viz příloha 9
10. 11. 2014 KD – postup prací je nezpoždění oproti harmonogramu, žádost o navýšení počtu pracovníků a mechanizace
18. 11. 2014 SD ( pí. Králová)urguje e mailem vyšší tempo prací, chce harmonogram do 19. 11. 2014
19. 11. 2014 KD – nebyl předložen harmonogram, AD konstatuje, že práce jsou zpožděny, StD není na stavbě
22. 11. 2014 Sobota – Městská polici přerušila práce pro rušení klidu
24. 11. 2014 KD – 7 závad k opravení, žádost o harmonogram dalšího postupu, zaslány zhotoviteli e maily s urgencí postupu prací
26. 11. 2014 Jednatel zhotovitele je na radě k podání vysvětlení
28.11. -1. 12. 2014 Není zapsáno počasí v StD
1. 12. 2014 KD; z KD 24. 11. 2014 je splněn pouze 1 bod, 7 bodů trvá; stanoveno dalších 12 úkolů pro zhotovitele
7. 12. 2014 Neděle – Městská polici přerušila práce pro rušení klidu
8. 12. 2014 AD – neplnění zápisu z KD, StD není na stavbě
10. 12. 2014 Jednatel zhotovitele je na radě k podání vysvětlení
15. 12. 2014 KD – z KD 24. 11. 2014 7 bodů trvá, z KD 1. 12. 2014 trvá 11 bodů; poslední pracovní den bude 19.12 2014 a započne se s prací 5. 1. 2015; příští KD 12. 1. 2015
16. 12. 2014 Kontrola na stavbě z OK, a.s. – veřejné osvětlení, dohoda o provedení chrániček a uložení
17. 12. 2014 Založen StD díl č. 2 – použit formulář Montážní deník (není na závadu)
17. 12. 2014 Zastupitelstvo neodsouhlasilo dodatek č.1 ke SoD – odklad dokončení z důvodů překážek v podobě špatného počasí
19. 12. 2014 Zápis v StD, že investor úplně zastavuje stavební činnost na 20. 12. 2014 – 4. 1. 2015 včetně
20. 12. 2014 Podle svědectví občanů se přes zákaz pracovalo. Není záznam ve StD či jiný objektivní důkaz
5. 1. 2015 – 9. 1. 2015 Nepracuje se, špatné počasí
10. 1. 2015 Započaty práce a opět přerušeny pro silný déšť
13. 1. 2015 Zahájeny práce
16. 1. 2015 Zahájena přejímka. Nebyla svolána 5 dní předem, jak je uvedeno ve SoD.

Soupis vad a nedodělků Příloha 1, str. 5/4. Většina vad není drobnou vadou či nedodělkem nebránícím v užívání díla ve smyslu Občanského zákoníku.

Můj komentář: mělo se přejímat dle SoD 16.12.2014. Podle neodsouhlaseného dodatku ke SoD se měl posunout termín na 31.3. pro 2 stavební objekty a na 31.5.2015 u jednoho (zeleň). Pracovalo se od 16.12. do 16.1.2015 ve dnech 17. 18. 19.12.2014 a 13. 14. a 15.1.2015. Za 6 pracovních dnů se stal zázrak a dílo bylo schopno užívání s vadami a nedodělky nebránícími užívání. V přejímacím protokolu byly určeny termíny dokončení shodně s původním požadavkem zhotovitele na 31.3. pro 2 stavební objekty a na 31.5.2015 u jednoho (zeleň). To je ale náhoda.

Nesrovnalosti v záznamu Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla – Příloha 10

Část 7 odpovědný stavbyvedoucí: uvedeno Miroslav Gatnar a p. Zelina. Špatně uvedeno příjmení Gatnar na místo správného Gattnar; pánové Gattnar či Gatnar a Zelina nesplňovali kvalifikaci stavbyvedoucího – nemají autorizaci

Část 17 skutečné dokončení prací 16.1.2015. Toto tvrzení bylo nepravdivé. Stavba nebyla schopna užívání.

Část 21 soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad viz příloha 1 zápisu. 21 bodů. Z toho např. položka 11 doložit výsledek statické zkoušky a revize VO (veřejného osvětlení) – bez tohoto nelze převzít a provozovat cestu ani veřejné osvětlení. Položka 13 – úprava vjezdu do dvora – brání to užívání cesty. Veliký rozsah nedodělků chodníků, změny spádů, úpravy výšek chodníky nepoužitelné.

Část 22 dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad.

Odstranění drobných vad a nedodělků z přílohy č.1 T:31.3.2015

Vegetační úpravy T. 31.5.2015

Část 23 nebyly sjednány žádné dohody k zajištění přístupu za účelem odstranění vad. Celá stavba zůstala zhotoviteli, na vjezdu zákaz vjezdu a pro chodce nebezpečné, pohyb mezi pracovníky zhotovitele.

Část 26 Termín úplného vyklizení staveniště 31.1.2015

Toto je v příkrém rozporu z částí 22 a také stavba byla vyklizena o dva měsíce později

Ve SoD článek XIV. Bod 3 je stanovena smluvní pokuta 1500,-Kč za každý i započatý den 1,500,-Kč. Staveniště nebylo k tomuto datu vyklizeno a tedy se mělo fakturovat za dobu od 1.2.2015 – do vyklizení. Toto nebylo fakturováno.

Část 27 Další ujednání

Zde je uvedena částka za penalizaci v roce 2014 a 2015 60 000,- + 60000,-Kč bez uvedení metodiky výpočtu. Dle SoD článek XIV. Bod 1 je 20 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla. Zápis podepsala za objednatele pouze pí. Králová jako SD. Ta měla dle SoD článek bod 1 být oprávněná jednat pouze ve věcech realizace stavba a nikoliv odsouhlasit výši penalizace.

Část 40 Prohlášení o převzetí díla:

Za dodavatele: Miroslav Gatnar -jednatel. Skutečné jméno je Miroslav Gattnar toto je podstatná právní vada.

20. -27. 1. 2015 Nešlo pracovat – mrzlo
28. 1. 2015 Obnoveny práce
30. 1. 2015 Poslední zápis v StD č.2
2. 2. 2015 Založen StD č. 3 pozor změna: hlavní stavby vedoucí p. Miroslav Gatnar, stavbyvedoucí p. Zelina nesplňují kvalifikační předpoklad , nemají autorizaci. Zápisy ve stavebním deníku nadále zestručněly zcela : Odstraňování vad a nedodělků
4. 2. 2015 Zástupce Veolia Energie ČR a.s. nemá připomínky ke svým zařízením (úprava povrchu cesty nad teplovody)
17. 2. 2015 Kontrola OVANET, UPS a OVAK . Bez připomínek. Tato kontrola měla být provedena před přejímkou.
23. -27. 2. 2015 Přerušeny práce pro déšť
1. -9. 3. 2015 Pracuje se
10. 3. 2015 AD v zápise ze své kontroly konstatuje: „ Investorem stavby nebyla stavba předána do užívání z důvodu zajištění odstranění vad a nedodělků“.

To je v příkrém rozporu s definicí převzetí stavby dle Občanského zákoníku – stavba musí být při předání schopna užívání.

10. -13. 3. 2015 Přerušení prací bez udání důvodu
16. – 17. 3. 2015 Poslední záznam ve StD, který jsem měl k dispozici

Zápisy ve StD ode dne Přejímky 16. 1. 2015 jsou více než stručné. S požadavky vyhlášky č. 499/2006Sb. mají málo společného.

17. 4. 2015 Vydán kolaudační souhlas na všechny tři stavební objekty

Od 16.1.2015 do kolaudace nebylo požádáno o povolení k předčasnému užívání stavby, což je předpokladem pro užívání stavby občany před kolaudací. Že by snad stavba toto povolení při bližším ohledání stavebním úřadem nedostala?

 

Dále se nám sem vloudila odborná stránka důkazů pravosti, skoro jako v případě Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského.

Kdo byl či nebyl doopravdy STAVBYVEDOUCÍM? Zde si dovolím okopírovat emailovou korespondenci s úřadem.

Slyšel někdo z Vás pořekadlo: „Dal se opít rohlíkem“. Hádejte kdo se nechal opít?

 


1) Neděle, Květen 17, 2015 18:31

Od: Vladimír Petana
Komu: Jana Faicová
Předmět: Žádost o informaci – Elspol o porušení stavebního zákona

Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací:

Jak stavební úřad zasáhl vůči firmě ELSPOL, spol. s r.o. ( zhotovitel stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga.)  vzhledem k neplnění povinností zhotovitele stavby dané stavebním zákonem

§ 158 Vybrané činnosti ve výstavbě
(1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu14). Vybranými činnostmi jsou …… a odborné vedení provádění stavby nebo její změny.
14) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Přestupky § 181
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavební podnikatel dopustí správního deliktu tím, že
b) poruší některou z povinností podle § 160 odst. 1 ( odborně způsobilá osoba – stavbyvedoucí)
(6) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), …

Předem děkuji za odpověď

S pozdravem,
Vladimír Petana


2) Pondělí, Květen 18, 2015 8:19

Od: Jana Faicová
Komu: Vladimír Petana
Předmět: RE: žádost o informaci – Elspol o porušení stavebního zákona

Dobrý den,

zhotovitel stavby společnost ELSPOL spol. s.r.o. má uzavřenu příkazní smlouvu o řádném odborném vedení stavby v souladu s požadavky stavebního zákona ze dne 25.9.2014 uzavřenou přímo na stavbu „Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava – Hrabová“ mezi ELSPO spol. s.r.o. a Ing. Ondřejem Nádraským – autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, ČKAIT 1102264.

Zdravím
vedoucí odboru stavebně správního


3) Středa, květen 20, 2015 17:26

Od: Vladimír Petana
Komu: Jana Faicová
Předmět: RE: žádost o informaci – Elspol o porušení stavebního zákona

Dobrý den, vážená šéfko stavebního úřadu v Hrabové.

Vaše odpověď je stručná a jasná.

Jen tu jsou „drobná“ ale k působení osoby k řádnému odbornému vedení stavby – Ing. Ondřejem Nádraským – autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, ČKAIT 1102264. Jinak dle stavebního zákona taktéž používaný název Stavbyvedoucí.

 1. Ve stavebním deníku není o této osobě jediná zmínka
 2. Ve stavebním deníku č.1 na straně Identifikační údaje stavby ja jako hlavní stavbyvedoucí p. Lumír Trnka a jako stavbyvedoucí p.Zelina. Mezi dalšími osobami oprávněnými dělat záznamy do SD není nikdo zapsán.
 3. Ve stavebních denících 1 až 3 jsme nenašel do dne 17.3.2015 žádnou zmínku o jeho přítomnosti na stavbě, žádný jeho podpis, není zmíněn jako účastník kontrolních dnů. Běžně je tam přítomen autorský dozor a kupodivu tam není Ing. Ondřej Nádraský.
 4. Týdenně ( nikoliv denně ) podepisovali pánové p. Lumír Trnka nebo p.Zelina.
 5. Ing. Ondřej Nádraský nebyl účasten na přejímacím řízení
 6. V odpovědi pí. Králové v e-mailu z 26.3.2015 je jasně uvedeno: Uvedený hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí v odpovědi ze dne 19.3.2015 dle sdělení jejich zaměstnavatele nejsou autorizované osoby.

Takže bych mohl s pravděpodobností hraničící s jistotou říci, že tato osoba byla jmenována ex post.

S pozdravem,

Vladimír Petana


4) Čtvrtek, květen 21, 2015 11:37

Od: Jana Faicová
Komu: Vladimír Petana
Předmět: RE: žádost o informaci – Elspol o porušení stavebního zákona

Dobrý den, beru na vědomí.

Zdravím,
vedoucí odboru stavebně správního


 

Takže je to někomu jasný? Pokud ano, tak se to nesmí říkat, dokonce ani naznačovat. Asi požádám Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru, aby se pokusili příběh NĚJAK zpracovat. Třeba sci-fi povídka?

Děkuji všem, kteří příspěvek dočetli až sem, za jejich trpělivost.

Vladimír Petana
Neprošlo jazykovou korekturou

 

43 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Velice si vážím lidí, kteří se nevymlouvají na vytížení v práci a investují čas do vysvětlování věcí nám občanům.

  Pan Petana je toho příkladem. Mohl by se vymlouvat na služební cesty, mohl by říkat, že vnitroblok již nikoho nezajímá, mohl by si doma lehnout k televizi, ale ne… on to dělá přesně tak, jak by to naši zastupitelé dělat měli.

  Je to stejně cenné jako přepis kroniky panem Slavíkem. Možná si to přečte málo lidí, nikdo nedá palec nahoru, ale všechno tohle smysl rozhodně má.

  Neseďme doma na prdeli a dělejme věci jinak a pro ostatní. Jedině tak něco změníme, jedině tak se můžeme poučit z chyb, kterým se říkávalo “zvyk”.

  • Martin Slepička říká:

   Souhlasím se vším Radku, nic není zbytečné, ačkoli se to tak může pisatelům bez přímé odezvy jevit. K panu Slavíkovi: přepis kroniky je významným počinem, grunty Milana Slívy bezesporu také, jen se již dlouho těším na další. Pokud se stanu členem či předsedou letopisecké komise budu iniciovat řadu změn ve vztahu k veřejnosti, budu iniciovat také přípravu vydání pamětních knih s kritickým (myslím tím odborně koncipovaným) komentářem v přiměřeném menším nákladu a řadu dalších aktivit, samozřejmě s přihlédnutím k možnostem členů, dobrovolníkům a omezeným možnostem Hrabové v této oblasti. Dodržování zákona o obecních kronikách a zákona o archivnictví a spisové službě ale pokládám za nutnost.

 2. petr žižka říká:

  Martine, je vidět, že víte, co Hrabová v této oblasti potřebuje a moc se těším, že díky Vám rozkvete další oblast, další téma, naší obce. Mám fakt obrovskou radost ze všech těch postupných kroků, které se teď kolem nás dějí. Super. PŽ.

  • Martin Slepička říká:

   Právě mne napadlo pár věcí:

   čl. I
   1. Rada městského obvodu Hrabová (dále jen „RMOb Hrabová“) zřizuje komisi letopiseckou (dále jen „komise“) jako svůj iniciativní a poradní orgán.
   2. Komise je za svou činnost odpovědna pouze RMOb Hrabová.
   3. Komise při své práci postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o kronikách obcí a zákonem o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, a řídí se zásadami činnosti letopisecké komise (čl. II).
   4. Členy komise o minimálním počtu tří osob jmenuje a odvolává RMOb Hrabová. Členem komise je kronikář městského obvodu Hrabová (dále jen „kronikář“).
   5. RMOb Hrabová jmenuje předsedu komise, který řídí činnost komise a zpravidla vyhotovuje zápis z jejího zasedání.
   6. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
   7. Komise předkládá své výstupy a informuje o své činnosti RMOb Hrabová prostřednictvím starosty (místostarosty), nebo jím pověřeného zástupce.
   8. Výstupy komise jsou stanoviska, doporučení, usnesení, podněty apod. schválené nadpoloviční většinou všech členů komise.
   9. Komise je oprávněna zvát na svá jednání starostu, místostarostu, členy RMOb Hrabová a Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, pracovníky komisí RMOb Hrabová, pracovníky Úřadu městského obvodu Hrabová, šéfredaktora Hrabovských listů aj. odborníky.
   10. Komise je oprávněna požadovat informace potřebné pro její činnost od osob uvedených v čl. I., odst. 8., a využívat zařízení Statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová.

   čl. II
   1. Komise se zabývá oblastí obecní kroniky, historie, archivních dokumentů a fotografií, památkové péče, místních církví, heraldiky, místního názvosloví apod.
   2. Komise se schází dle potřeby a vlastního plánu práce, nejméně však dvakrát ročně.
   3. Komise průběžně hodnotí stav a rozpracovanost zápisů do kroniky městského obvodu Hrabová (dále jen „kroniky“) a dbá o dobrý technický stav kroniky.
   4. Komise úzce spolupracuje a koordinuje svou práci s kronikářem.
   5. Komise připravuje náměty, materiály či podklady pro zápis do kroniky a předává je kronikáři ke zpracování.
   6. Komise dozírá na obsahovou i formální správnost zápisů v kronice.
   7. Komise předkládá své souhrnné stanovisko k zápisům za každý uplynulý kalendářní rok RMOb Hrabová, která definitivně rozhodne o zápise do kroniky, a informuje RMOb Hrabová o výhradách či pochybnostech k zápisům do kroniky.
   8. Komise dohlíží na uplatnění práv občanů dle zákona o kronikách obcí a v souladu s nimi vyjadřuje svá stanoviska k jednotlivým opravám v zápise, které předkládá RMOb Hrabová.
   9. Komise shromažďuje archivní fotografie a významné dokumenty týkající se Hrabové, podílí se na propagaci historie a památek Hrabové.
   10. Komise se vyjadřuje k umístění a obsahu pamětních desek či uměleckých aj. děl na území Hrabové.
   11. Komise se zabývá pojmenováním a přejmenováním ulic, veřejných prostranství a jiných pomístních názvů, a vyjadřuje se k návrhům občanů a veřejnosti v této oblasti.
   12. Komise se vyjadřuje k záležitostem či požadavkům místních církví a spolupracuje s nimi k veřejnému prospěchu.
   13. Komise se věnuje využití, ochraně a rekonstrukcím historických objektů a památek na území městského obvodu a spolupracuje s kompetentními orgány státní správy.
   14. Komise se vyjadřuje k úpravám a užití symbolů městského obvodu.
   15. Komise projednává náměty a připomínky občanů v oblasti její působnosti.

   • Radomír Orkáč říká:

    V komisi, ve ktere se neumi domluvit a musi sepisovat takovy jednaci rad nebo dokonce hlasovat! bych nikdy nechtel pracovat. Zkusil jsem si to jednou v redakcni rade a vsichni vime, ze to stejne bylo naprosto k nicemu (hlasovani).

    Dost velkou cast veci tam mas naprosto zbytecne, protoze jsou ze zakona ci vychazi z ustalenych principu komise. Napriklad, ze muzete nekoho zvat… .

    Prijde mi velice podivne davat komisi v jednacim radu ukoly, at se zabyva jmeny ulic a jeste divnejsi, aby takto dle jednoho bodu mela spolupracovat s cirkvi. Proc ne s kulturni komisi? Proc ne s Hrabova.Info? Proc ne se skolou? Proc ne s komisi pro obcanske zalezitosti?

    Ale jak rikam, kdyby mi nekdo neco takoveho udelal v kulturni komisi, tak citim, ze je neco spatne a okamzite jdu pryc. To same by udelali v komisi pro deti a mladez, vim to od Radky Lysakove Baluskove, ktera se smala tomu, ze by tam mely (same zenske) o necem hlasovat.

    Verim, ze ani v medialni komisi nic takoveho nebude. Maximalne si stanovime interni pravidla, abychom se na ne mohli odkazovat, kdyz nekdo z venku bude chtit remcat, ze chce prosadit ten ci onen clanek.

    Dal sis s tim sice mnoho prace, ale ja osobne bych do takove komise nikdy nesel, zavani to politikou a jak jsem v minulosti rekl, komise neni politicky organ… .

    Podle me si to sepisoval bez jakekoliv zkusenosti s psanim kronik a bez jakychkoliv zkusenosti s praci v komisi.

    Proc mit v jednacim radu, ze ma zpravidla vyhotovovat zapis predseda? Budete tam tri, nac si hrat na politicky organ.

    Lide jsou v komisi nikoliv kvuli politice a pocitu, ze je bude nekdo pak volit, ale protoze chteji spolecne pozvednout misto, kde bydli.

    Kdo chce pro obec pracovat, at pracuje, proc ho zatezovat nejakym trapnym hlasovanim. Lide v komisich se predevsim musi umet domluvit, jinak je takova komise naprosto k nicemu.

    • Jan Dvořák říká:

     Příspěvek Martina Slepičky je zcela mimo téma a správce stránek by měl zvážit, zda obecně komentáře o něčem úplně jiném než základní článek by neměly být nějak odděleny. Jen si dovolím využít příležitost a kompetenci názvy ulic chtít uchmatnout i pro komisi výstavby. Důvod je praktický: asi nebudeme přejmenovávat ulice, ale spíše by měly být pojmenovávány samostatným názvem odbočky stávajících ulic, kde se staví nové domy, což bychom snad dokázali ohlídat. Pokud totiž někdo hledá dům na této odobočce, tak ho zpravidla najde s obtížemi, protože není připraven na to, že v Hrabové je zvykem, že i tyto odbočky jsou pojmenovávány stejně jako hlavní ulice. Přejmenovávat je dodatečně by znamenalo pro občany zde bydlící vyměňovat veškeré doklady, což by asi nepřivítali. Daleko lepší je pojmenovávat ulice před tím, než se tam nastěhuje první občan.

     • Martin Slepička říká:

      Souhlasím, jen mě to napadlo, právě se cítím jako troll a čekám, že mi to mnoho lidí napíše. Reagoval jsem na pana Žižku a nechtěl jsem zakládat nový zbytečný článek kvůli pár řádkům, které většinu lidí nezajímají.

     • Radomír Orkáč říká:

      Honzo, ja si nemyslim, ze bychom meli toto nekam presouvat. Martin vedel kam to dava a davat nastrel bez diskuze do clanku je podle me mnohem horsi. Udelal tedy dobre.

      Martine, nemyslim si, ze by Te mel za to nekdo nazvat trollem. Sepisoval jsi to, abys vnesl trosku dynamiky do komise, kde mas pusobit. Jen s tim jednacim radem nesouhlasim, ale to neznamena, ze vim o nekom, kdo se mnou tento nazor sdili… . Navic ja jsem pouhy obcan a je to spise na lidech, kteri maji v takove komisi pak byt.

      • Jan Dvořák říká:

       Troll určitě ne (i když trollové, pokud vím, jsou bytosti také činící dobro). Na článek to určitě bylo. Každého přece může zajímat, že nějaká komise nefunguje a je někdo, kdo má vizi, jak by mohla fungovat lépe.

       • Radomír Orkáč říká:

        Naprosto souhlasim, proto pisu o dynamice. Ale toto bohuzel neni vize, pouze jednaci rad.

      • Martin Slepička říká:

       Nový článek by asi nemělo smysl zakládat. Jsou to sebrané spisy z Radotína, Příbrami, města Ostravy a dalších, které si teď nepamatuji, některé věci jsou ale dle mého přínosem, stačilo by to shrnout do jednoho odstavce, co a jak se dělá/na koho se mohu obrátit.

       • Jan Dvořák říká:

        Inspirace dobrými příklady odjinud může také vytvářet dobrou vizi. Asi by tím člověkem měl být starosta, ale v našich podmínkách by možná nebylo od věci to nejdříve probrat s místostarostou.

       • Martin Slepička říká:

        Je to jednací řád/zásady činnosti/náplň činnosti/praktický návod a vize (mé i jiných), protože málo z toho se dělá, ale mohlo by se snad dělat, pokud by to někdo chtěl.

    • Martin Slepička říká:

     “V komisi, ve ktere se neumi domluvit a musi sepisovat takovy jednaci rad nebo dokonce hlasovat! bych nikdy nechtel pracovat. Zkusil jsem si to jednou v redakcni rade a vsichni vime, ze to stejne bylo naprosto k nicemu (hlasovani).”

     Rychle jsem to převzal z více zdrojů a upravil, aby to sedělo na Hrabovou. Taky nechci být v komisi, která se neumí domluvit.

     “Dost velkou cast veci tam mas naprosto zbytecne, protoze jsou ze zakona ci vychazi z ustalenych principu komise. Napriklad, ze muzete nekoho zvat…”

     Jj, mnoho věcí nevím, nejsem politik.

     “Prijde mi velice podivne davat komisi v jednacim radu ukoly, at se zabyva jmeny ulic a jeste divnejsi, aby takto dle jednoho bodu mela spolupracovat s cirkvi. Proc ne s kulturni komisi? Proc ne s Hrabova.Info? Proc ne se skolou? Proc ne s komisi pro obcanske zalezitosti?”

     Jj, komise by měla vědět předmět své činnosti, spolupráci s církvemi a jmény ulic se jinde letopisecké komise zabývají. Jména ulic pak někdo z komise před pěti lety psal i do Hrab. listů, myslím, že tvá sestra, Markéta, to se mi moc líbilo. Komise má spolupracovat s každým.

     “Ale jak rikam, kdyby mi nekdo neco takoveho udelal v kulturni komisi, tak citim, ze je neco spatne a okamzite jdu pryc. To same by udelali v komisi pro deti a mladez, vim to od Radky Lysakove Baluskove, ktera se smala tomu, ze by tam mely (same zenske) o necem hlasovat.”

     Zásady činnosti by měla vypracovat každá komise, třeba jeden odstavec o tom, co dělají, na koho se mohou občané obrátit a tak dále. Hlasovat nikdo nemusí, ale v případě rozporů by mohl. Jsem pro smířlivá řešení u kávy/čaje.

     “Verim, ze ani v medialni komisi nic takoveho nebude. Maximalne si stanovime interni pravidla, abychom se na ne mohli odkazovat, kdyz nekdo z venku bude chtit remcat, ze chce prosadit ten ci onen clanek.”

     Taky věřím. Doufám ve stanovení interních pravidel, aby bylo všem jasné, kam spadá působnost mediální komise a co a jak dělá. I webové stránky obvodu? I prezentaci obce navenek? I Hrabovské listy? I Hrabovský občasník? I spolupráci s hrabova.info? I s Hrabovskými novinami?

     “Dal sis s tim sice mnoho prace, ale ja osobne bych do takove komise nikdy nesel, zavani to politikou a jak jsem v minulosti rekl, komise neni politicky organ…”

     Byl jsem hotov za chvíli, nemohu marnit čas (inspiroval jsem se tebou), musím se učit. Já nejsem politik, jen remcal na hrab.info. Pro info nejsem v žádné straně, nikam jsem nekandidoval a nikde nepůsobím. To bys měl vědět a srovnat to s sebou/jinými.

     “Podle me si to sepisoval bez jakekoliv zkusenosti s psanim kronik a bez jakychkoliv zkusenosti s praci v komisi.”

     Máš pravdu, zkušenosti s psaní kronik nemám, v komisi nepracuji. Jen studuji Du-Hi a nejen hrabovské kroniky využívám ke studiu/psaní seminárních aj. prací téměř každý měsíc.

     “Proc mit v jednacim radu, ze ma zpravidla vyhotovovat zapis predseda? Budete tam tri, nac si hrat na politicky organ.”

     Nevím, někde to tam bylo, takže to bude obvyklé. Snad i v Hrabové v jiných komisích (např. výstavby). Nejsem si jist, že někde budeme tři a zda vůbec budeme či budu.

     “Lide jsou v komisi nikoliv kvuli politice a pocitu, ze je bude nekdo pak volit, ale protoze chteji spolecne pozvednout misto, kde bydli.”

     Také doufám, myslíš, že já nechci? Nemám k tomu předpoklady?

     “Kdo chce pro obec pracovat, at pracuje, proc ho zatezovat nejakym trapnym hlasovanim. Lide v komisich se predevsim musi umet domluvit, jinak je takova komise naprosto k nicemu.”

     Také doufám. Jen se někde a někdy musí hlasovat, proto se to často objevuje. Hlasuje se i v komisi výstavby, neboť nejsou stejné názory a nemám je zcela shodné ani já a ty.

     Radku, neměly by mít komise něco jako “zásady činnosti”, ty jsi to nazval interní pravidla, stačilo by na jeden odstavec, aby každý z občanů na www stránkách věděl, čím se zabývají a co dělají/pořádají, jak mohou pomoci?

     Řada věcí se mi v komisi letopisecké nelíbí, trefně to shrnul pan Slavík asi ve čtyřech článcích k obecní kronice, nečinnosti kronikáře apod., já se ale umím domluvit, jsem ten nejméně fundamentální z okruhu hrab.info, i pracovat.

     • Radomír Orkáč říká:

      Ano, souhlasim, zasady ci interni pravidla by mit komise mohly. Bylo by skvele, kdyby komise mely napsany o sobe 3-4 vety, ale to co jsi udelal nejsou interni pravidla ci zasady, to je kopie jednaciho radu. Jak sam pises.

      Hlasovani ve trech lidech je naprosto zbytecne.
      Hlasovani v komisi vystavby nebudu komentovat, nikdy jsem tam nebyl.

      Hlasovani ma smysl ve vyborech, ale jsou tam zase jen ve trech a nevim, ze by nekdy hlasovali – financni a kontrolni vybor.

 3. Stanislav Holiš říká:

  To BYLA síla…., ale máme nového starostu a tajemníka, kteří se určitě poučí z minulosti a stejné chyby už nezopakují. Spravedlivé a nezdlouhavé soudnictví jako v JAR tady naštěstí pro někoho v ČR nemáme…takže popojedeme dále…..:-)

 4. Šárka Tomisová říká:

  NOVÝ STAROSTA

  jen tak mimochodem …
  je bývalý předseda komise Výstavby, dopravy a ekologie.

  A v té době vznikla sekera na bytovém fondu, na jehož opravách se i on se svou firmou podílel (a nebyl to jen jeden byt), byl vymyšlený nesmyslný betonový vnitroblok, proti kterému lidé několikrát protestovali a byl jim vnucen prakticky násilím

  a v neposlední řadě, za zhotovitele, fy Elspol – na mimořádném zastupitelstvu, právě kvůli vnitrobloku – jak typické – NA APRÍLA –

  dal v přímém přenosu, HLAVU na ŠPALEK.

  A o tu dosud nepřišel – povýšil – holt to je ta špinavá politika, tentokrát obecní.

  Já bych tak nejásala, Vážení…

  P.S.: To přirozeně NEplatí pro NOVÉHO pana TAJEMNÍIKA,

  to je persona pour excellence a vřelé díky za ní.

  Kdo byl ve Štramberku dříve a dnes (já jsem tam např. jezdívala docela často lézt do blízkého lomu), pochopí,
  … spíše se obávám, aby jej místní poměry neodradily a setrval. Na druhé straně je to pro něj ale výzva a pokud je bojovník, setrvá…

 5. Jan Dvořák říká:

  Z přehledu je zřejmé, že až do konce listopadu se paní Králová zoufale snažila dodavatele přimět k tomu, aby stavěl tak, aby termín byl splněn. A pak se stalo něco, co způsobilo zvrat, že naráz rada souhlasila s posunem termínu dokončení o 4 měsíce. Copak to asi bylo? A muselo to být něco velkého, protože i když zastupitelstvo prodloužení termínu neschválilo, úřad začal konat vše tak, aby dodavatel bez finanční újmy stavbu dokončil v termínu dle neschváleného dodatku smlouvy. Paní Králová tak nepochybně nejednala z vlastní vůle, ale proto, že k tomu dostala pokyn. I kdyby pokyn byl jen od bývalého starosty, rada ve složení Trávníček+Lyčka+Pospěch+Balušek proti tomu nijak nezasáhla. A nezapomeňme, kdo na zastupitelstvu postup úřadu obhajoval nejsilněji, a to dokonce argumentem, že přece nemůže obvod způsobit krach dodavatelské firmy. Byl to nějaký pan Trávníček.

 6. Radomír Orkáč říká:

  Tohle je jednaci rad, nikoliv napln cinnosti. Staci si to najit na internetu. Vsichni to maji jako jednaci rad. Jestli ale chces z kompilatu textu neco zverejnovat jako vize, pak nema smysl toto komentovat.

  Zboznuji lidi, kteri na jednani komise nikdy nebyli a rikaji, ze by se to melo delat bez znalosti toho, jestli se to dela/nedela. Jestli se mezi ne radis i ty, to nevim.

  Jak rikam, tohle nejsou vize, tohle je zkopirovany jednaci rad. Vize je to, co sepsal loni Petr Zizka ohledne restartu Hrabovskych listu. Rozdil je v tom, ze Petr takovych vizi mel za 30 let spousty pri zakladani nejruznejsich pobocek MF DNES, nebyly to kompilaty jednacich radu.

  Tim za sebe koncim diskuzi.

  • Martin Slepička říká:

   Celé je to mou vizí, protože nic takového druhého na světě neexistuje a ani si to “nevygůglíš”, něčím jsem se inspiroval, něco je mou invencí, pokud chceš vědět, co je mou invencí, tak:

   1. komise se zabývá tématy obecní kroniky, historie, archivních dokumentů a fotografií, památkové péče, místních církví, heraldiky, místního názvosloví apod.

   2. nejméně však dvakrát ročně

   3. dbá o dobrý technický stav kroniky

   4. komise dozírá na obsahovou i formální správnost zápisů v kronice

   5. komise předkládá své souhrnné stanovisko k zápisům za každý uplynulý kalendářní rok RMOb Hrabová, která definitivně rozhodne o zápisu do kroniky, a informuje RMOb Hrabová o výhradách či pochybnostech k zápisům do kroniky

   6. komise dohlíží na uplatnění práv občanů dle zákona o kronikách obcí a v souladu s nimi vyjadřuje svá stanoviska k jednotlivým opravám v zápise, které předkládá RMOb Hrabová

   7. komise shromažďuje archivní fotografie a významné dokumenty týkající se Hrabové, podílí se na propagaci historie a památek Hrabové

   8. komise se vyjadřuje k umístění a obsahu pamětních desek či uměleckých a jiných děl na území Hrabové

   9. komise se zabývá pojmenováním a přejmenováním ulic, veřejných prostranství a jiných pomístních názvů, a vyjadřuje se k návrhům občanů a veřejnosti v této oblasti

   10. Komise projednává náměty a připomínky občanů v oblasti její působnosti

   Nevím, proč snižuješ mou práci, nepobírám za to 10000 Kč, dokonce mi ani není třeba děkovat, např. za práci o historii kostela i obce. Ani za současný článek do HL, ačkoli to není středobodem mého života a jen mě o to požádal pan Žižka. Budu rád, když někdo přebere mé vize za své, děje se to tak poměrně pravidelně. Já se pak jen bavím, když někdo řekne přesnou formulaci v mém stylu. Vím pak, že to má smysl. Tím za sebe končím diskuzi.

   • Radomír Orkáč říká:

    Jak jsem psal, nebudu se k tomu tematu dale vyjadrovat, protoze mi to neprislusi.

    Pokud pises o 10 000,- pak mas tuto informaci dnes ode me a nelibi se mi, ze interni diskuze zatahujes na verejnost. Obzvlaste, kdyz nevim o nikom, kdo by mel za pusobeni v komisi 10 000,- To co jsi ted zverejnil je uplne jina odmena a je to na DPC.

    Napsat verejne, ze Ti ma/nema/nebylo byt verejne dekovano je naprosto nevhodne. Ja taky nikomu nevnucuji, ze nejenze delam vse zdarma, ale dokonce ze sveho za obec platim nemale penize, abychom tady neco meli. Nemluve o jiz stovkach hodin. Jestli si chces pomerovat sily, hrabova.info neni pro to prostredek.

    Vychloubani si prosim ponechej, soukrome informace netahej na verejnost a z vize nedelej jednaci rady, obzvlaste, kdyz jeste ani nejsi jmenovan a kdyz je velice pravdepodobne, ze se ma stat po tvem jmenovani neco, co se mi nelibi. Nebudu konkretni, protoze soukrome veci se na verejnosti netahaji.

    Vzdy jsem tvou praci uznaval, ale nelibi se mi tve dnesni vystoupeni. Muzes si o tom myslet a rikat co chces, ja to cenzurovat nebudu.

    • Martin Slepička říká:

     Já nepoměřuji síly, proč bych to dělal? Ty píšeš o tom, že jsem přebral jednací řády a zkompiloval to, na rozdíl od pana Žižky, bez vizí, to není pravda. Soukromé věci se netahají, já se to snažím ctít. 10000 je ilustračních, je tam něco identifikujícího? Na zastupitelstvu říkali, že se rozdalo asi 303 000, tak si to vyděl počtem členů. Ty na mě nevytahuješ soukromé věci z rozhovoru? Napsal jsi tu asi polovinu věcí ovlivněnou tím, co jsem Ti dnes soukromě napsal. Jako bych Ti hodiny nepsal své vize, co bych preferoval a co ne, co se mi nelíbí, co by se mohlo změnit atd. a ty napíšeš, že nemám žádné vize a že s tím nesouhlasíš, ačkoli nevíš s čím a ani (zatím) nejsi členem let. komise či rady. Můžeš psát, co budeš chtít. Ty víš, že budu někam jmenován? Já tedy ne, možná tak zítra, za týden, nebo nikdy… Také jsem vždy tvou práci uznával, ale dnešek se mi nelíbí, jako bych byl nějaký žáček, co nic nedělá a nic neumí.

 7. Jan Dvořák říká:

  Hoši, nebylo by lepší táhnout za jeden provaz? Ještě nefunguje vše, jak by mělo, a tahle půtka je zbytečná, protože oba máte rozvoji obvodu co dát.

  • Radomír Orkáč říká:

   Honzo, nedivim se, ze nevis, o co jde. Martinovi jsem prave ja na zacatku vseho (2 mesice zpet) psal, at poprosi Petra Baluska, aby ho navrhnul na Rade do komise.

   Ja si myslim, ze Martin do komise patri, proto jsem mu to tak rikal jeste dost mozna nez o tom zacal vubec premyslet. Nemyslim si, ze bych netahl za jeden provaz, ale je to jako jeste nebyt v komisi vystavby, chtit byt predsedou a jeste sepisovat jednaci rad bez zkusenosti s pusobnosti v jakekoliv komisi/vyboru.

   Tohle je naprosto mimo. Ale uznavam, je to mozna jen muj nazor a nikoho nenutim s tim souhlasit. Ocekavam clanek pana Slavika, ve kterem napise, jak je uzasne, ze nekdo navrhuje jednaci rad pro komisi.

   Proc neni v zadne komisi/vyboru jednaci rad? Nikomu nevadilo, ze Zastupitelstvo melo 12 let stary jednaci rad, nez jsem na to upozornil a vsichni na me koukali jako kdybych spadl z Marsu. Nebylo by vhodnejsi na tak nizke urovni spolu spise diskutovat nez populisticky sepisovat jednaci rady, ktere nikdo nepotrebuje? Proc by meli hlasovat lide v takove komisi jako je letopisecka, ve trech lidech s duchodcem kronikarem a rucni zapisovatelkou? Proc maji davat navrhy na jmena ulic, kdyz se to nabizi pro uplne jinou komisi? Proc maji mit v jednacim radu, ze budou spolupracovat s verejnosti, kdyz je to naprosta nutnost a kdo to nedela nema v takove komisi vubec byt.

   Tahneme za jeden provaz, ale ne tim, ze si budeme tvorit jednaci rady pro jednani 3 sousedu lidmi, kteri nikdy v zadne takove pozici nebyli a nemaji v tom zadnou zkusenost. Na miste je sepsani vize… a jednaci rad je vizi zcela jinou. Nepochybuji, ze Martin nedokaze sepsat sve vize, ale uprimne receno, chceme slyset vize jednotlivcu, nebo vize komise, ktera ma tahnout za jeden provaz?

  • Martin Slepička říká:

   Pane Dvořáku, ano bude to právě Radek, kdo mne přivedl na myšlenku být členem komise, neboť asi to jediné, co celkem umím, bude oblast historie.

   Já nejsem ten, kdo by netáhnul za jeden provaz. Pokud ale může být provaz delší, lepší, hezčí a Hrabové prospěšnější, minimálně poukáži na nějaké možnosti, tak jako tomu dělá od roku 2014 Radek. Předsedou jakékoli komise být nemusím, od nikoho jsem zatím nic takového neslyšel. Z jednacího řádu s vizemi bych si dokázal představit odstavec s 6-8 větami o tom, co je náplní činnosti každé z komisí rady, aby se vědělo, co se dělá a kde jsou vymezeny hranice. Mimochodem vůbec netuším, zda komise nějaké předpisy k činnosti v Hrabové už dávno nemají, zda je stanoveno, co mají dělat, vůbec jsem nevěděl, že by mohl být odpor proti něčemu, když se člověk snaží a dokonce ví, co se dělá. Bylo to snad myšleno špatně?

   V oblasti kronik je řada věcí, které by se mohla/měla změnit, asi by se měl dodržovat i zákon o obecních kronikách či zákon o archivnictví. Inspirací mi byly i články pana Slavíka, který vytýká nečinnost. (http://vladimirslavik.netstranky.cz/ostatni/co-by-nemelo-chybet-v-kronice-hrabove.html; http://vladimirslavik.netstranky.cz/ostatni/obecni-kroniky-a-kronikari.html; http://vladimirslavik.netstranky.cz/ostatni/obecni-kronika-na-webovych-strankach-122239.html; http://vladimirslavik.netstranky.cz/z-historie-hrabove/obecni-kronika.html; http://vladimirslavik.netstranky.cz/ostatni/podnety-a-pripominky-obcana-hrabove.html)

  • Martin Slepička říká:

   Nevím, proč se ještě vůbec snažím, asi jsem mimo a marním svůj čas:

   Komise letopisecká se zabývá oblastí obecní kroniky, historie, archivních dokumentů a fotografií, památkové péče, heraldiky či místního názvosloví apod. Komise se stará o kroniku městského obvodu, průběžně hodnotí stav a rozpracovanost zápisů, nezaujatost, obsahovou vyváženost a její dobrý technický stav. Komise úzce spolupracuje a koordinuje svou práci s kronikářem, připravuje náměty či podklady pro zápis do kroniky. Dbá o dobré jméno a pověst Hrabové a seznamuje širší veřejnost s vlastní historií obce.

   • Milan Slíva jr. říká:

    Martine, mám dojem, že jsi správně nepochopil ten náš malý občanskopolitický dvorek. Komise jsou pouze poradním orgánem rady, bez faktické možnosti cokoliv schvalovat, popřípadě o čemkoliv rozhodovat. Obdobně jako výbory jsou poradním orgánem zastupitelstva. Komise může radě předat své stanovisko a je pouze na radě, jestli k tomuto stanovisku přihlédne či ho bude ignorovat. Každá komise se může radě vyjádřit k jakémukoliv problému, pokud si myslí, že má k němu co říci.

    Vycházel jsi z náplně práce komise v Příbrami, ale to není pouze komise letopisecká, je to komise kulturní, letopisecká a památková. V jejím případě Tebou představený popis práce dává smysl, u čistě letopisecké komise je kapku mimo. Já osobně bych se v této komisi soustředil na prioritní úkol, dostat kroniku do aktuálnějšího stavu a dohnat skluz, který v současné době naše kronika má.

    Své představy můžeš rozdělit na dvě skupiny, okolnosti za kterých jsi v komisi ochoten pracovat a přes které nejede vlak. Tyto musíš sdělit dříve než práci v komisi přijmeš. Je na radě, jestli Tvým představám vyjde vstříc, nebo si najde, z jejich pohledu, vhodnějšího kandidáta. Druhou skupinou jsou představy o které bys rád usiloval. Těmto představám můžeš dávat určitý prostor při své práci v komisi a najít v tomto směru konsensus se svými spolučleny v ní. Měj vždy na paměti, že práce v komisi je týmová záležitost a cílem je hledání těch nejlepších řešení v zájmu obce. Znáš názory ostatních členů komise? Sešel jsi se s nimi a Tebou uvedené body jsou výsledkem konsensu vzniklých z těchto jednání?

    Práce v komisi je především o té práci. Snahy ve směru ke komisím, upíchnout někam zastupitele popřípadě jejich blízké, beru jako nízkou úroveň politické morálky než jako poslání komisí. Ale takové členy najdeš spíše v trafikační komisích typu povodňová. V ostatních je to spíše o té práci. V komisi také málokdy dojdeš veřejného uznání. A hlavně není nutno vést v souvislosti se vstupem do komise jakoukoliv kampaň. Není to politická funkce a už vůbec ne volená funkce. Takže vzhůru k „méně slov a více činů“.

    • Martin Slepička říká:

     Pro Milana. Máš pravdu, souhlasím téměř se vším. Schůzka členů bude co nejdříve, pokud vůbec tedy budu členem, chtěl bych ale vnést i něco nového, přínosného. Nemůžeš mi alespoň upřít snahu, politiku hledat nemusíš, v letopisecké komisi dle mého názoru nejde dělat politika, tu bych nechal jiným lidem (členům politických stran, zastupitelům), to by pak každý, kdo zde napíše svůj názor, svůj pohled na věc, byl politik, tím pádem včetně všech ostatních. Kronika je dle pana Michalkoviče v aktuálním stavu, co nejdříve se na ni snad společně podíváme, alespoň bych já chtěl, budu z toho mít dobrý pocit, že jsem něco dobrého vykonal či něčemu pomohl.

     Pro Radka. Máš také částečně pravdu, ale ne ve 100% věcí. Členem letopisecké komise nemusím být jmenován, v podstatě nemáš o ničem vědět, tj. nemusíš zveřejňovat informace, když jsem žádné neuváděl. Citlivé informace si přece také nechávám pro sebe, alespoň se o to snažím, neidentifikuji, nejmenuji. Dát sem zásady činnosti/jednací řád/vize jako komentář mých nápadů plus inspirací odjinud bylo možná nešťastné, ale alespoň se snažím a jinde to tak funguje, asi i o dost formálněji, než v Hrabové.

     “nejaky jednaci rad a to aniz by s kymkoliv mluvil a aniz by kdokoliv ze soucasne komise vedel, ze se neco chysta ci deje.”

     Asi bys měl vědět, že jsem zásady činnosti/jednací řád/vize napsal jen sem, nikde jinde je neprezentuji, nepředkládám, nedávám starostovi a ani nechci, aby se podle nich řídila činnost komise, chtěl jsem jen jako troll napsat pár nápadů i inspirovanými odjinud, okamžitě poté kritika. Nikdy jsem neočekával, že by se mohlo reálně pomýšlet na na dělání tolika věcí z toho, určitě by to nešlo poctivě zvládnout. Reagoval jsi, ačkoli jsi nevěděl, co to vůbec je. Je tam snad něco pomlouvačného, kritického, vůbec nějak specifikovaného?

     • Radomír Orkáč říká:

      Opravdu si Martine, myslis, ze bych reagoval na neco, o cem nevim, jak to vubec je?

      Mimochodem pripomenu par tvych predchozich pripominek, ktere rozhodne nejsou vytrzeny z kontextu:

      “Z (ne)činnosti některých komisí, např. letopisecké, mi stále zůstává stát hlava kolem, zde souhlasím s panem inženýrem Slavíkem.”

      Tesim se, az tohle reknes na komisi pred panem Michalkovicem, moji sestrou a predsedou, ktery nebyl formalne odvolan.

      Napsal jsem ja:

      “Komise neni politicky organ, pokud tam budes chtit jit ty, muzes. Mela by byt slozena z odborniku i tak je povazovana pro danou oblast jen za poradni organ Rady.”

      Napsal jsi ty:
      “Komise je politický orgán (J. Dvořák-ČSSD, B. Chlupatý-KDU-ČSL, B. Rundt-ODS, R. Vašnovský-ČSSD, S. Holiš-Změna, Libor Pilch-Ostravak?, Petr Blanár-Ostravak). Když mne navrhne KDU-ČSL, budu rád plus objektivní přínos, to je tak vše. Já nikoho nedehonestuji, jen diskutuji, vysvětluji, zdůvodňuji a navrhuji řešení.”

      Souhlasi to i nyni. Navrhla Te KDU-CSL, ktere jsi to rekl ty osobne. Nejsi objektivni, protoze jsi ani nasi kroniku nevidel, ani jsi nemluvil se cleny komise a davas za pravdu clankum pana Slavika, aniz by ses presvedcil o skutecnosti a kontaktujes politickou stranu, aby Te nominovala, misto toho abys sel za starostou ci za nekterym z radnich.

      Ihned po odchodu pana Nade jsem pozadal sestru, aby odpovedela na moje otazky, ktere jsem tvoril na zaklade znepokojivych clanku pana Slavika. Odpovedi jiz znam a proto vim o cem mluvim. Cetl jsem clanky pana Slavika a overil jsem si primo u zdroje jaka je skutecnost.

      Psat navrhy reseni neceho bez tymove spoluprace a dokonce bez seznameni se s realitou je docela na hrane. Osobne verim vice cloveku, ktery kroniku tvori tri roky po pani Polanske a byl na nekolika skolenich pana Hromadky (nejuznavanejsi mezi uznavanymi) nez verit subjektivnim dojmum pana Slavika, ktereho sice respektuji, ale bohuzel nepise v mnoha vecech objektivne.

      • Martin Slepička říká:

       Kdybych ti o tom sám nenapsal, nevěděl bys o tom. Já o tobě přeci nezveřejňuji věci, co mi napíšeš.

       Já jsem přímý člověk, říkám věci tak jak jsou a činnost není ideální, to je můj názor, představoval bych si pár věcí jinak. O panu Michalkovičovi jsem např. v životě neslyšel.Kroniku jsem nemohl vidět, protože, když jsem chtěl, tak nebyla v rozporu se zákonem na úřadě. Dokončená kronika 1990-2006 má být v Archivu města Ostravy. Kronikář by se měl více podílet na životě obce, psát do Hrabovských listů. Kronika by mohla být vedena i tištěně, ačkoli pokládám za úhlednější ruční zápis, zápis by měl být dokončován dříve, to již po dnešku mohu říci.

       Myslíš si, že nic z toho neřeknu? Myslíš, že jsem nic z toho už neřekl jednomu odpovědnému člověku?

       “Ihned po odchodu pana Nade jsem pozadal sestru, aby odpovedela na moje otazky, ktere jsem tvoril na zaklade znepokojivych clanku pana Slavika.”

       Asi víš, že jsem také napsal tvé sestře email, jak to skutečně je, co by chtěla zlepšit atd.

       Ty zase nejsi spravedlivý. O letopisecké komisi jsi mi říkal jen ty, obrátil jsem se proto na lidi, které osobně znám, jiné lidi neznám a nevím, jak to v Hrabové přesně chodí, natož pak někde na radě a jak se po volbách tvoří komise apod. Prozatím pozoruji, že lidé jsou v komisích opravdu alespoň nějak spjati s politickými stranami, což není vůbec špatně. Radku, měl by sis uvědomit, že jsi člen ČSSD, jsi v pár komisích, a já proti tomu nic nemám.

      • Radomír Orkáč říká:

       Chces-li tady citovat zakony, tak je cituj cele a nepis, ze jsou porusovany.

       “Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře.”

       Kdyz se usmyslis, ze si chces prohlidnout kroniku, nestaci prijit na urad a kde ji mate.

       Uprimne receno, nebudu zde zatahovat obsah mailu moji sestre, ale kazdy rozumny clovek by si zaklepal na celo, kdyz by mu prisla mailem informace typu.. chci se sejit, budu v komisi, … . To, ze Ti nekdo neodpovi na mail do 5 dnu neni v neporadku.

       Proc by mel sam od sebe psat kronikar do Hrabovskych listu? Mimochodem, kdyz nekdo z letopisecke komise clanek napsal, nebyl otisten. Mluvim ted o tom, ze ma sestra na zaklade pozadavku redakcni rady sepsala clanek, ktery redakcni rada neotiskla. Jeste tesne pred uzaverkou ale byla popohanena, at to stihne.

       Jestli jsem objektivni, to nevim, myslim si, ze ano. Pokud Ti reknu, ze mas oslovit Petra Baluska (Radniho), tak to nemyslim z legrace. Oslovit politickou stranu, aby Te tam navrhla, sice taky muzes, ale pak nerikej, ze si nevis rady.

       Tim to ale chci konecne ukoncit, protoze ocividne nevidis me sdeleni – hrejme tymove a nehrajme si na politiky, nikdo z nas jimi neni.

       Menit firmu z venci, kdyz o jejim internim fungovani vis pramalo, je naprosto iracionalni. Jako dobrovolnika na pomoc Te uvita kazdy, ale kdyz chces neco menit jen tak, ze o tom nekdo nekde napsal clanek, tak to s tebou nebude chtit spolupracovat nikdo a sklidi to nevoli, jako sklizis ted ode me.

       • Martin Slepička říká:

        Já jsem chtěl alespoň něco zlepšit. Ty ale také prosazuješ striktní dodržování zákonů, je to v pořádku a muselo se kvůli tomu přesunout celé zastupitelstvo, ačkoli mi právní výklad není dosud jasný. Pod dohledem kronikáře jsem rozhoodně nestudoval kroniku 1990-2006, která má být navíc v Archivu města Ostravy.

        “Proc by mel sam od sebe psat kronikar do Hrabovskych listu? Mimochodem, kdyz nekdo z letopisecke komise clanek napsal, nebyl otisten. Mluvim ted o tom, ze ma sestra na zaklade pozadavku redakcni rady sepsala clanek, ktery redakcni rada neotiskla. Jeste tesne pred uzaverkou ale byla popohanena, at to stihne.”

        Měl by sám od sebe psát. Je špatně, že v HL není otištěn článek, který sepsala. To mne moc mrzí. Rozumný člověk si zjišťuje informace, zvláště u lidí, na které má email a se kterými se zná. Pokud se ptám, co by se dalo zlepšit, je to v nepořádku? Péťa Balušek je radní za KDU-ČSL, znám jej, je moc hodný, ty taky, a říkal jsem mu po kostele plus paní Chlupaté.

        Hraji na rovinu, s výtkami všechny seznámím a jsem seznámil, umím říct do očí, že by se něco mohlo zlepšit, udělat jinak, je to stejně jen můj názor. Uvidíme.

 8. Radomír Orkáč říká:

  “Ty víš, že budu někam jmenován?”

  Disponuji nejakymi informacemi, vcetne tech, ze jsi prave ted u starosty a resite letopiseckou komisi.

  Tak ci onak pochopitelne nevim, jestli budes nakonec jmenovan, ale predpoklada se to. Zalezi to na Rade.

  Prijde mi trapne, ze se resi nejake vize ci jakekoliv dalsi nalezitosti bez stavajiciho kronikare, byvaleho predsedy a osoby, ktera rucne kroniku pise… . Dokonce i bez toho, aniz by alespon neco z toho vedeli predem.

  Takhle to je vse o tom, ze nejaky Martin Slepicka zverejnil na webu Hrabova.Info nejaky jednaci rad a to aniz by s kymkoliv mluvil a aniz by kdokoliv ze soucasne komise vedel, ze se neco chysta ci deje.

  Tohle rozhodne neni tymova hra a psal jsi, ze informace mas jen ze clanku pana Slavika. Ja mam informace, ze informace pana Slavika nejsou objektivni a ze realita je docela jina.

  Pokud si mame hrat na formalni postupy, pak by stalo za to zjistit, proc dosud nebyl oficialne odvolan pan Rundt a pani Strnistova z redakcni rady a proc nebyl oficialne odvolan z pozice predsedy letopisecke komise pan Nad. Na webu visi jako predseda Igor Trávníček, starosta (uvolněný) a v zadnem usneseni o tom neni zadna zminka.

  Nejsem mluvcim zadne komise, protoze kazda komise musi byt tym a musi se pobavit nejprve mezi sebou. Proto mi je velice sympaticky postup Petra Zizky, ktery nikomu nerekl jedine slovo o medialni komisi, dokonce ani po zverejneni informace, kdy jsem s nim delal rozhovor. Duvod je jednoduchy, on nevi a ani nechce vedet, proc vznikla medialni komise, ktere ani neni clenem. Ale nejsem ani tiskovy mluvci Petra.

  Mame tahnout za jeden provaz, ale ve skutecnosti tomu tak neni. Kdyz pisu o tom, ze dejme panu starostovi a tajemnikovi cas ve forme dobe hajeni, tak jsem si to nepsal pro sebe, ale prave pro to, aby lide pochopili, ze se neco deje a hned jakmile prijde cas, budou urcite informovani. Ja ty informace mam, ale vim, ze se neslusi je zverejnit drive, nez se dostanou ke vsem zainteresovanym. Vse si ridi starosta interne a je to naprosto spravne!

 9. Petr Bratek říká:

  Nestačím se divit. Mně navrhnout někdo, co mám zlepšit, aniž by viděl moji práci, tak ho ženu… .

  • Martin Slepička říká:

   Pane Bratku, po dnešní schůzce už mohu tvrdit, že přesně vím, o čem mluvím. Během psaní některých článků, knih apod. jsem se s problematikou hrabovských kronik, historie, seznámil, tak mi netvrďte, že nevím, co lze změnit. Řekl bych, že se v této problematice trochu orientuji, ani mi to nikdo kromě Vás v tomto smyslu nevytýká, že nevím, o čem mluvím. Pokud mluvím o nečinnosti komise, tak soudím z vnějších projevů. Žádné jsem nezaregistroval.

   • Radomír Orkáč říká:

    “Pod dohledem kronikáře jsem rozhoodně nestudoval kroniku 1990-2006, která má být navíc v Archivu města Ostravy.”

    A to si vzal kde? Jde videt, jak se v dane veci orientujes! Skutecne orientujes!

    Je to takto:
    Pro města a obce je závazná i prováděcí vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a to bez ohledu na oblast přenesené nebo samosprávné působnosti. Města a obce se řídí schváleným spisovým řádem, nebo jiným předpisem, upravujícím výkon spisové služby, jehož nedílnou součástí je spisový a skartační plán, v němž nemohou a nesmí kroniky chybět. V současnosti mají kroniky metodikou stanovený skartační znak „A“ (archiválie) a skartační lhůtu 10 let od uzavření svazku, což vychází z dlouholeté zkušenosti a legislativy.

    Dale bych chtel pripomenout rubriku pred 25 lety v HL, kvuli ktere se muselo do kroniky nahlizet.

    “Pokud se ptám, co by se dalo zlepšit, je to v nepořádku?”

    Ty navrhujes zlepseni, ty se neptas.

    “Pokud mluvím o nečinnosti komise, tak soudím z vnějších projevů.”

    Naprosta hloupost, posuzovat komisi dle toho, jak se projevuje v HL. Co komise pro obcanske zalezitosti? Nebo dokonce komise povodnova? Kolik clanku v HL mel kontrolni ci financni vybor?

    Martine, byt tebou, radsi uz to dale nerozvadim a nebo se ozvi za 2-3 mesice, az si problematiku nastudujes. Chapu, ze se Te budou ted vsichni zastavat, predevsim pan Slavik, ale nemas ani poneti, v jakem stavu je nase kronika a uz vubec ne, co ji chybi. Cim dal vic prokazujes, ze ani nemas potrebne podhoubi, abys mohl rict, ze se v tom orientujes.

    Jen doufam, ze ma sestra dopise ten clanek nebo napise sem do komentare, at lidi vidi, o cem pisu ja, ty a pan Slavik…

    Docela bych se nedivil, kdyby s tim vsim sekla, jak jiz v minulosti mnohokrat uvazovala, kdyz se do kroniky navazel pan Slavik. Bohudik mela zastani u pana Nade a vcera/dnes ji sokovalo, kdyz se jako clenka dozvedela od nekoho ciziho, ze pan Nad jiz neni predsedou komise.

    Dekuji panu Bratkovi, ze si mysli to same. Posuzovat neco z venci je naprosty nesmysl.

    • Martin Slepička říká:

     Mluvil jsem s panem Karkoszkou z Archivu města Ostravy, že to tak má být, archivní zákon se učím ve škole. Něco uznávám, něco ne. Markétu mám rád a mrzelo by mě to. Chtěl jsem vědět, co by se dalo zlepšit. Potřebné podhoubí mám, studuji to, viděl jsem tři hrabovské kroniky ze čtyř, něco jsem již také napsal, i odborné práce, mluvím s lidmi, kterých se to týká, chci znát jejich názor. Markétě, pokud vím, se práce o kostele moc líbila a sama mě již dříve navrhovala za člena. Mě se žádné půtky nelíbí. Pokud bych chtěl něco změnit, jsem za to napadán, proto už končím. Tvrdit, že jsem pro Hrabovu v oblasti historie nic neudělal (http://aleph.nkp.cz/F/1LUL5VQ1N8BSSYCSITESYM2HLFJDAU49EN7MU967MNJP6LREJA-34672?func=short-rank&action=RANK&W01=slepi%C4%8Dka&W02=martin), od tebe působí závistivě, a ne, nechtěl jsem psát ani do současných Hrabovských listů, nemám z toho, ani za to, nic, jen neúctu, napadání a pohrdání.

     • Radomír Orkáč říká:

      Mel jsi ten komentar pro jistotu nechat v prvni verzi, tato upravena me opet donutila reagovat…

      Co to prosim podsouvas?:( Kdo tvrdil, ze jsi pro Hrabovou v oblasti historie nic neudelal? Ja Ti neco zavidim? Co konkretne? Za dobrovolnickou cinnost se ma dostavat nejaka odmena?

      Ano, za tohle si zaslouzis skutecne moji neuctu a pohrdani, protoze byl jsem to ja, kdo za tvou publikaci orodoval. Byl jsem to ja, kdo tve clanky ve dvou cislech HL prosazoval, byl jsem to ja, kdo Ti vnuknul myslenku, at jdes do letopisecke komise.

      Mas jeste neco, co bys chtel podsunout?

      Dobre si zapamatuj tuto radu do zivota: Dobrovolnicka cinnost je od slova dobrovolne. Ver mi, ze vim velice dobre co to znamena, sam jsem velice aktivnim dobrovolnikem v mnoha oblastech jiz 15 let. Podekovani se sice casto dockas, ale nejvetsi odmenou ma byt pro tebe to, ze jsi udelal neco pro druhe, nikoliv hlasani, ze jsi za to nic nedostal a ze Ti za to ani nikdo nepodekoval.

      Chtit se dozadovat oceneni povazuji za stejne nechutne, jako kdyz musi dobrovolny darce krve/plazmy zadat o sve oceneni. Zbyva mi uplne posledni meta a jeste ani o jednu plaketu jsem nepozadal, protoze odmitam se dozadovat oceneni.

      Sam vzdy vsem za vsechno dekuji a kvituji kazdou aktivitu. Zaridil jsem minimalne podekovani panu Koselovi, manzelum Hromadkovym, ale i na to jsem doplatil, kdyz jsem pana Slavika navrhnul na oceneni za jeho praci na prepisu kroniky.

      Vsechno to pisu proto, abys vedel, ze nejlepsi odmenou za dobrovolnost je, ze pomuzes druhym!

      Pokud je nekdo, kdo to bude delat lepe, muzes vzdy s dobrovolnou cinnosti skoncit a rict si, delal jsem maximum, nemusel jsem, ale delal jsem to rad.

      • Markéta Orkáčová říká:

       Nerada se účastním takovýchto diskuzí, ale vzhledem k tomu, že jsem členem letopisecké komise, nezbývá mi nic jiného než reagovat. Vážím si, Martine, tvé spisovatelské činnosti, nicméně musím ti říct, že sestavovat jednací řád komise, které nejsi členem, aniž bys to s některým z členů projednal, je mimo mísu. O tom – hodit to tady do pléna – ani nemluvím. Psát o tom, jaký je současný stav, když jsi do kroniky nenahlížel /vím to, protože ji mám u sebe/ a odvolávat se na informace člověka, kterému jsem daný stav několikrát vysvětlovala, ale stejně si napsal své, mně připadá jako úlet. Zvlášť u člověka, který se chce stát členem letopisecké komise (nebo dokonce jejím předsedou) a neověřuje si informace, byť toto je jeden ze základních požadavků na kronikáře – aby byl maximálně objektivní.

       • Martin Slepička říká:

        Já to beru, omlouvám se, bral jsem informace z více článků jako fakt, mnohé jsme si vyjasnili.

        Myslel jsem to dobře, pokud jsem napsal, že činnost komise by se mohla zlepšit. K některým věcem, které nechci, mne nutí svými komentáři Radek.

        Do budoucna by se mohlo udělat:

        Psát o něco více článků do Hrabovských listů, spolupracovat s panem Žižkou, dát výňatky z minulé i současné kroniky do Hrabovských listů, pořádat přednášky či setkání, zájezdy, vydat edici první kroniky z první republiky, z doby druhé sv. války, kroniku 1990-2006, odevzdat kroniku 1990-2006 do archivu, předtím z ní udělat fotokopie, dát to na web obce, udělat pdf a dát to na web obce, skladovat archivní fotografie či dokumenty (spolupráce s Radkem), udělat jejich databázi na webu obce, požádat občany, aby darovali staré fotografie, prosadit naučnou stezku, naučné tabule, nad hotovými zápisy za příslušný rok by se šlo setkat, vyjasnit, opravit, pak nechat zapsat, pak nechat bezpečně uloženou kroniku na úřadě, zápisy na web obce, celá komise by se mohla zapojovat do tvorby zápisů, ne jen kronikář, kronikář by se mohl více věnovat životu v obci, psát méně zápisů, 10 A2 stránek by mohlo stačit, možná je nechat tisknout (i kvůli opravám), i když se mi ručí zápis líbí a je tradiční, jinde se to dělá méně… Kronikář nejsem, spíše historik, ale ani to ne, možná historik umění, možná kevral, možná nevděčník, co zbytečně poukazuje na nové možnosti, možná neschopný člověk, možná člověk, co nic neumí, možná aktivista, co plácá nápady páté přes deváté…

   • Jan Dvořák říká:

    Martine, víte o čem mluvíte, ale to neznamená, že by Radek také nevěděl, o čem mluví. Jen pana Baluška neznáte úplně.

 10. Markéta Orkáčová říká:

  Musím podotknout, že celá tato nemilá situace mě mrzí, už jen z toho důvodu, že mě bratr před měsícem a půl prosil o rozhovor o kronikách a činnosti kronikáře. Děkuji, Martine, že jsi přišel a že jsme si celou situaci vyjasnili. Nepochybuji o tom, že budeš pro komisi přínosem. Byla bych pro příště ráda, aby se podobné věci řešily nejprve se zainteresovanými a pak až veřejně, předejdeme tak dezinformacím.

  • Jan Dvořák říká:

   Přesně tak, místo psaní na web si příště sedněte do hospody a určitě se rychle domluvíte. Pak nám jen na web napište výsledek – jen prosím, ne pod článek o něčem úplně jiném.

[email protected] [email protected]