Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 32

Pokračuji v přepisu Pamětní knihy Hrabové. V dnešní části pokračujeme rokem 1925, která se týká především soupisem veřejných akcí (schůze, přednášky, představení, zábavy).

Předchozí díl: Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 31

Veřejné schůze s přednáškami

 • [05.01.1925] Veřejnou schůzi s přednáškou na téma “Parcelace půdy” uspořádala politická organizace komunistická v hostinci u Turadta.
 • [01.05.1925] Politická organizace sociální demokracie uspořádala veřejnou schůzi s přednáškou na téma “O úkolech a významu strany”. Přednášel Košata z Mor. Ostravy.
 • [19.04.1925] Politická organizace živnostenská pořádala veřejnou schůzi s přednáškou na téma “Nynější politická situace”.
 • [03.05.1925] Konsumní družstvo “Budoucnost” uspořádalo v hostinci U Mištů veřejnou schůzi s přednáškou na téma “O vývoji konsumních družstvu u nás a v cizině”. Přednášel Košata z Moravské Ostravy.
 • [01.11.1925] Volební schůzi v sále hostince “U Lípy” uspořádala politická organizace sociální demokracie. Referoval Čepek, redaktor časopisu “Duch času”.
 • [08.11.1925] Volební schůzi uspořádala politická organizace komunistická v hostinci u Turadta. Referoval Košťal.
 • [14.11.1925] Volební schůzi v hostinci “U Lípy” uspořádala politická organizace komunistická.

Škola

 • V březnu 1925 zvolena byla nová místní školní rada. Za učitelský sbor zvoleni byli: Štěpán Němec, František Figar a Zdeněk Oliva. Za stranu sociálně demokratickou: Folta Ludvík, Svoboda Josef, Mikolajek Karel. Za stranu komunistickou: Hanzelka František. Za živnost: Němčanský Bohumil. Za lidovou: Nováček Emil. Předsedou byl zvolen Hanzelka František.
 • [15.03.1925] Děti sehrály pro žactvo i pro dospělé divadelní hru “Honza v zakletém zámku”.
 • [09.06.1925] Školní děti podnikly výlet na Hukvaldy.
 • [25.06.1925] Děti vyšších tříd navštívily výstavu v Hrušově. V prázdniny opravena byla nová budova školní za obnos 38 000 Kč, to jest více než původně stála celá budova.
 • [01.09.1925] Z nedostatku učitelů čsl. náboženství, vyučoval na zdejší škole českobratrský kazatel z Mor. Ostravy Vilém Martinek.
 • [27.10.1925] Byla uspořádána oslava státního svátku případnými proslovy v jednotlivých školách.
 • [18.12.1925] Sehrána byla žactvem ve prospěch nadílky chudobného žactva divadelní hra “Čtverák hastrman”
 • [20.12.1925] Konána byla nadílka školních dětí v sále “U Lípy”, kdež děti zazpívaly písně a přednesly různé básně.

Taneční zábavy a plesy

 • [05.01.1925] Maškarní ples uspořádala T.J. Sokol “U Lípy”.
 • [11.01.1925] Sbor dobrovolných hasičů uspořádal “U Lípy” ples.
 • [31.01.1925] Sousedský ples uspořádala Besídka venkovského dorostu v sále “U Lípy”
 • [22.02.1925] Masopustní rumraj uspořádala politická organizace živnostenská “U Lípy” s kuplety a tancem.
 • [20.09.1925] Vinobraní uspořádala církev československá “U Míšků”. Sál ozdoben byl nad hlavami tanečníků ovocem a hrozny, které střežili k tomu ustanovení “policajti”. Tanečníci se snažili nepozorovaně něco utrhnouti. Kdo byl při činu chycen, byl odveden do šatlavy a pokutován.
 • [29.11.1925] Kateřinskou zábavu pořádala D.T.J. “U Turadta” a “U Mištů”, Sokol “U Lípy”, a na Žižkově sám hostinský Felix Dvorský.

Všech tanečních zábav (spolkových, svatebních) pořádáno bylo v tomto roce 28. Do roku 1922 vybíral se ze zábav pouze licenční poplatek 5 Kč. Od roku 1923 platila se dávka ze zábav a to ze vstupného do 5 Kč – 20%, od 5-10 Kč – 30% a od 10-20 Kč – 40%. V roce 1922 zavedena daň ze hry v karty, jež obnášela 1 Kč z 1 hráče.

Na těchto daních bylo vybráno:

rok 1920 1921 1922 1923 1924 1925
daň ze zábav 197,00 Kč 115,20 Kč 185,60 Kč 3 854,00 Kč 4 110,70 Kč 3 389,80 Kč
daň ze hry v karty 900,00 Kč 607,00 Kč 1 350,00 Kč 920,00 Kč

Průměrné vstupné činilo 4-5 Kč, z kteréhožto obnosu platilo se 20%. Jeli tedy 20% = 3389,80 Kč (rok 1925), zaplatili občané jen na vstupném k zábavám (100%) = 16 949 Kč. Zúčastnilo se zábav 4.237 lidí (počítáno po 4 Kč). Počítáme-li útratu jedné osoby jen 20 Kč (ženy méně, muži mnohem více), činila útrata celkem 84 740 Kč, se vstupným celkem 101 689 Kč. V létech minulých mnohem více.

Různé

Počátkem roku počaly životní potřeby, zvláště potraviny, zdražovati. Práce v dolech ubývalo a havíři pracovali pouze 4 dny v týdnu.

 • [04.01.1925] Oznámila okresní politická správa, že 1.1. 1925 složil František Lička, rolník číslo 30, své členství v obecním zastupitelství, jelikož byl vyloučen z politické organizace strany republikánské, která ho do obecního zastupitelstva kandidovala.
 • [11.01.1925] Obecní pečetítko z roku 1865 odevzdáno bylo do městského muzea v Moravské Ostravě.
 • [11.01.1925] Přejet byl motocyklem Rudolf Břenek, hutník. Uhýbal motoru, jenž jel za ním a jejž on neslyšel. Odhozen byl stranou a pádem si rozbil hlavu. Dne 20.1. 1925 zemřel. Pohřeb se konal 22.1. za velké účasti občanstva, zvláště z církve československé, jejímž byl předním členem. U hrobu promluvil redaktor časopisu “Palcát”, Pavlický za radu starších církve československé, pak duchovní církve československé Hrazdil, za klub československých cyklistů Dr. Josef Adámek, za sbor dobrovolných hasičů Vincenc Žáček. Zpráva o tom uveřejněna byla v časopise “Palcátě” 30.1. a 8.3. a v “Moravsko-slezském deníku” 1.8.
 • [23.3.1925] Členy místní školní rady byli zvoleni za stranu sociálně demokratickou: Folta Ludvík, Svoboda Josef, Mikolajek Karel; za komunisty Hanzelka František; za stranu lidovou Nováček Emil; za živnost Němčanský Bohumil; učitelským sborem zvoleni Němec Štěpán, Figar František, Oliva Zdeněk.
 • [30.3.1925] Vypukla stávka komunistů v ruzných závodech a šachtách. Ze stávkujících byli mnozí propuštěni a několik Hrabovjanů zůstalo také bez zaměstnání.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]