Kauza „Bytové domy v zatáčce u točny“

Chybělo mi den, abych předběhl;-) dědu Slavíka v poskytnutí informací veřejnosti (nečekám až si o to napíše), které se mi podařilo teprve minulý týden získat ohledně stavby bytových domů v zatáčce u točny. Upozorňuji však, že veškeré zde zapsané informace (a není jich málo) nemusí být přesné a navíc se nejedná o oficiální stanovisko vedení obce! Při čtení tohoto příspěvku to prosím mějte na paměti.

Níže uvádím, proč na tuto stavbu, respektive na naše odvolání, měním názor. Podlehl jsem tlaku „neúprosné“ argumentace lidí přede mnou, kteří přes rok a půl požadovali zohlednění několika podmínek. Udělal jsem tu chybu, že jsem si podrobně nepřečetl rozsáhlou „dokumentaci“, nicméně očividně to neudělal nikdo přede mnou a jedná se o nové „skutečnosti“ pro všechny v Hrabové.

Na celé této kauze je důležité si připomenout, že stavba je v naprostém souladu s územním plánem a jedná se o soukromý investiční záměr bez přičinění obce. A přestože územní plán může připomínkovat každý občan, nikdo tak v minulosti neučinil… těžko tak na tom nyní cokoliv měnit a z neúspěchu vinit současné vedení obce.

Dřívější rada obce se pokusila zohlednit své připomínky a připomínky bývalé komise výstavby a po investorovi požadovala jejich realizaci.

Předchozí rada naší obce přijala podle všeho v této záležitosti celkem pět stanovisek, respektive jednala o této záležitosti minimálně pětkrát (2.8. 2017, 15.8. 2017, 7.12. 2017, 21.12. 2017, 10.1. 2018), ale nakonec ke splnění následujících podmínek nedošlo:

 • výšku domů navrhnout max. 3 NP shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce,
 • střechy domů navrhnout sedlové shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce,
 • odbočení od Šídlovce realizovat za podmínky vybudování odbočovacího pruhu na ul. Paskovská.

Na začátku roku 2019 (čili teprve před měsícem) úřad v Hrabové obdržel územní rozhodnutí a ve vleklosti argumentace předchozí rady obce, stavebního odboru a předchozí komise výstavby, se proti rozhodnutí současná rada obce prostřednictvím našeho úřadu odvolala. Radě obce i tak bylo a je samozřejmě jasné, že šance na úspěch v odvolání je minimální.

SNK Hrabované mělo v předvolebním programu následující bod „Snaha o zachování vesnického rázu obce, takže nikoho nemůže asi ani překvapit, že kdyby byla i minimální šance na prosazení tohoto předvolebního bodu u nějaké stavby, je nutné to zkusit. Takto tento apel na zachování venkovského charakteru obce zapsala vedoucí stavebního odboru Ing. Jana Faicová se starostou Igorem Trávníčkem (ODS):

Městský obvod chce pro budoucí generace zachovat Hrabovou jako bezpečné příměstské sídlo s převážně venkovským charakterem, příjemné pro své obyvatele všech generací svým urbanismem, komplexní technickou i dopravní infrastrukturou, dobrou dopravní obslužností. Předmětné obytné domy jsou umístěny pohledově přímo ve vjezdu do městského obvodu Hrabová směrem od komunikace Místecké. Vzhledem k tomu, že městský obvod trvá na zachování venkovského charakteru a z urbanistického hlediska na dodržení výšky okapové hrany střešního pláště, tak jak je na přilehlých obytných domech např. domu č.p. 557 – 560 na ul. Paskovské, považujeme za nejvýše přípustné domy s 3 nadzemními podlažími.

Zkusili jsme to, ale proč je mi AŽ NYNÍ jasné, že odvolání nevyjde?

Nyní tedy k informacím, které se mi podařilo minulý týden získat. Znovu však upozorňuji, že se může jednat o informace nepřesné či zavádějící a nejedná se o informace zveřejněné s vědomím vedení obce.

Výška bytových domů

Nová výstavba s plánovanou konečnou výškou 16.5 m není nijak výrazně vyšší než okolní bytové domy. Nejbližší bytový dům má 14.5 m, další má 15.5 m. Nedaleká základní škola má výšku 13.3 m. To, že tyto výškové rozdíly nejsou nijak zásadní, vyjadřuje ve svém stanovisku i Útvar hlavního architekta a v územním rozhodnutí i MM Ostravy. Níže uvedené snímky byly podle všeho prezentovány bývalým radním v lednu 2018 a moc nerozumím onomu našemu požadavku „výšku domů navrhnout max. 3 NP shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce„. Je potřeba si totiž uvědomit, že na Šídlovci je přízemí až v úrovni 1. NP a jeden z nedalekých domů má stejný počet pater, čili čtyři poschodí + podkroví.

Výška bytových domů bude 16.5 m

 

Výškové srovnání s okolními stavbami

Sedlová střecha shodná se zástavbou na Šídlovci

Když se dívám na to, co máme uvedeno v odvolání proti územnímu rozhodnutí, tak vidím jako nesplněný požadavek na zapracování sedlové střechy do projektu. Vyjádření bývalé rady tuto podmínku opakovalo, přestože již v lednu 2018 byla podle dokumentace tato podmínka splněna.

Sedlová střecha je v projektu již od ledna 2018

Odbočovací pruh z Paskovské ulice

Novou informací pro mě je zdůvodnění nerealizace odbočovacího pruhu z Paskovské ulice, který pravděpodobně požadovala předchozí komise výstavby – „Odbočení od Šídlovce realizovat za podmínky vybudování odbočovacího pruhu na ul. Paskovská“. Mám-li totiž správné informace, nutnost odbočovacího pruhu byla opakovaně konzultována s Odborem dopravy a Dopravním inspektorátem. Tyto orgány považují odbočovací pruh za zbytečný. Vychází ze skutečnosti, že 56 parkovacích míst trvale žijících obyvatel nijak zásadně nezmění dopravní situaci v lokalitě. Také se počítá s uklidněním dopravy na ulici Paskovské díky dokončení Prodloužené Mostní. Investor tvrdí, že „by pro něj byla výstavba odbočovacího pruhu zcela nesmyslnou investicí, která nemá žádné relevantní opodstatnění a je pouze založená na pocitu radních, kteří nejsou v pozici investora a tak je tento „nápad“ nic nestojí“.

Stanovisko Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy (viz územní rozhodnutí strana 45-46):

K námitkám se vyjádřil také silniční správní orgán – odbor dopravy Magistrátu města Ostravy (vyjádření ze dne 26.9. 2018 č.j. SMO/590508/18/ÚHAaSŘ, dok lad č. 47). Uvedl, že dopravní připojení areálu bytových domů na silnici II/478 ul. Paskovskou bylo projednáno u zdejšího odboru dopravy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Vyplývá z toho, že návrh dopravního připojení podaný žadatelem byl osvědčen z hlediska umístění, kapacity provozu, bezpečnosti provozu a rámcově z hlediska provedení. Vyjádřil se k němu mj. i dopravní inspektorát a proto odbor dopravy považuje námitku, že není vyřešen plynulý provoz při sjíždění a najíždění z ulice Paskovské za neoprávněnou.

Odbor dopravy dodal, že na tzv. „plynulý provozů není právní nárok a že se jedná o subjektivní hodnocení, resp. vyjádření názoru účastníka dále uvedl k námitkám charakteru nárůstu dopravy, vzniku problému s popojížděním vozidel, zablokování propustnosti cesty a problému vyjíždění z vedlejších cest ul. Pod Břehy, Hradeckého, dopravní přetíženosti ul. Paskovské, obav ze zhoršení průchodnosti a bezpečnosti provozu, nepřiměřenému zvýšení dopravní zátěže na ul. Paskovské atd., že se jedná o subjektivní dojmy vyplývající ze současné úrovně kvality dopravy na sil. II/478 ul. Paskovská v dopravních špičkách. Podle kapacity navrženého parkoviště pro bytové domy a očekávaného obratu vozidel daného druhem a využitím navržené zástavby nelze očekávat, že by navýšení počtu vozidel účastnících se provozu po ul. Paskovské v důsledku výstavby bytových domů mělo jakýkoliv zaznamenáníhodný efekt na celkovém využití kapacity komunikace (nehovoří o krátkodobém vlivu při občasném odbočení vozidla vlevo do areálu). Totéž se týká „plynulého vyjíždění“ z ostatních k omunikací napojených na ul. Paskovskou.

Argumentace účastníků v podstatě znamená, že v severní části Hrabové by nebylo možné nikdy uskutečnit výstavbu např. 23-30 rodinných domů, protože by nutně muselo dojít k „zhoršení plynulosti“ silničního provozu v ul. Paskovská, která je jedinou sběrnou komunikací v dané části obce přivádějící dopravu na ostatní komunikační síť. Odbor dopravy MMO podotýká, že k provozu IZS (integrovaný záchranný systém) není zmocněn podávat vyjádření.

Co budu na radě obce navrhovat?

S investorem jsem v kontaktu již od listopadu 2018, a protože jsem byl ve vleklosti argumentace předchozí rady obce, komise výstavby a našeho stavebního odboru, musím nyní změnit názor na základě výše uvedených informací. Respektive změním ho, pokud se tento týden informace potvrdí!

Moje emailová komunikace s investorem byla vždy z pozice šéfredaktora webu Hrabová.Info, nikoliv z pozice radního. Proto bych chtěl věčné stežovatele a tvůrce mnoha trestních oznámení na mou osobu, že investor tuto skutečnost předem věděl… „Neberte tento mail, jakože je od radního, ale občana, který zveřejnil informace o Vašem záměru.“

Na jednání rady obce budu prosazovat, abychom se dohodli s investorem, že pokud stáhneme naše odvolání, bude investor garantovat nabídku bytů pro naše (i bývalé místní) seniory…

(Investor)

Podle včerejší informace z magistrátu je MO Hrabová jediným, kdo se proti územnímu rozhodnutí odvolal. Pokud rada stáhne odvolání, celý proces se samozřejmě urychlí a budeme schopni stavbu zahájit v létě a koncem příštího roku umožnit stěhování nájemníků.

Odvolání Rady má pouze „zdržující dopad“. Jsem přesvědčen, že Krajský úřad musí územní rozhodnutí potvrdit vzhledem ke skutečnosti, že celý projekt je navržen v souladu s územním plánem a má všechna souhlasná stanoviska od dotčených orgánů.

Samozřejmě případné zdržení schválení projektu s sebou nese i velká rizika v podobě zvyšování úrokových sazeb úvěru a tím také nutnost zdražovat nájemné. Tomu bych se rád vyhnul, jelikož je mým cílem nabídnout skutečně dostupné a komfortní bydlení.

Co se týče zvýhodnění seniorů z Hrabové, určitě jsem v případě vstřícnosti Rady otevřen možnosti cca 20 bytů vyčlenit pro občany Hrabové (nebo i bývalé občany) s tím, že pokud by se byty neobsadily do 30 dnů od zahájení provozu, nabídneme je i dalším zájemcům z jiných částí Ostravy.

Pokud bude zájem ze strany občanů Hrabové ještě vyšší (uvidíme v průběhu výstavby a cca 3 měsíce před zahájením v rámci informační kampaně), budu rád, pokud počet bytů obsazených vašimi spoluobčany ještě navýšíme. Jsem přesvědčen, že tento projekt je nejzajímavější právě pro občany Hrabové. Mohou zůstat v prostředí na které jsou zvyklí se všemi společenskými vazbami a přitom mohou bydlet v bezbariérovém bytovém domě umístěném v areálu poskytujícím určitý stupeň bezpečnosti a soukromí.

Minulý týden mi někteří senioři dokonce volali (zdravím Vás paní učitelko;-)) a ptali se na podmínky získání bytu a jejich další náklady. Na to jsem se investora rovněž zeptal…

(Investor)

Podmínky nájmu v bytových domech budou velmi podobné jako u našich ostatních projektů.

Cena za pronájem menší garsonky (cca 27,6 m2) bude pod 4.000 Kč/měsíčně + záloha na služby (vytápění, voda, elektřina, úklid) ve výši cca 1.800 Kč/měsíčně. Tato záloha bude samozřejmě jednou ročně zúčtovatelná oproti přehlednému vyúčtování.

Nájemníky budou převážně senioři nad 65 let.

V případě tělesného handicapu (vozíčkář, invalidní důchodce atd..) je možnost pronajmout byt i mladšímu člověku pod 65 let. Tito lidé mají většinou velké problémy nalézt vhodné bezbariérové bydlení a jsou na trhu s byty velmi znevýhodněni. My budeme disponovat více než 20 byty, které budou upravitelné (vhodné pro imobilní) a tak je vcelku logické je nabídnout i těm, kteří je potřebují nejvíce.

Mezi další podmínky nájmu patří, že nájemník nesmí vlastnit jinou nemovitost vhodnou k bydlení (byt nebo dům). Můžeme si pak být jisti, že u nás budou bydlet pouze ti, kteří dostupné bydlení potřebují a nikoliv ti, kteří svůj velký byt pronajímají a sami bydlí v garsonce.

Reálně tuto situaci řeší senioři tak, že svůj nevyhovující byt či dům přepíší na své děti či vnoučata.

Vzhledem ke skutečnosti, že výše starobní penze je stále relativně nízká, mohou nájemníci díky trvalému bydlišti v Rezidenci Hrabová zažádat o příspěvek na bydlení. Tento příspěvek poskytuje Úřad práce (v případě, že senior bydlí v garsonce, má důchod kolem 10.000 Kč, dostane v Ostravě příspěvek cca 2.800 Kč/měsíčně) a nezatěžuje rozpočet obce. S tímto příspěvkem se bydlení stává ještě více dostupné.

2 Komentáře

 1. Jan Vondráček říká:

  Mohu mít rychlý dotaz?
  Pokud to není tajné, která paní učitelka vás kontaktovala? (Pokud p.uč. Franzová, stačí mrknout 😉 )

  • Radomír Orkáč říká:

   Myslím si, že to není tajné. Byla to paní učitelka Svobodová, která (nevím jak dlouho) bydlela naproti škole hned vedle Paskovské ulice. Aktuálně bydlí poměrně daleko od Ostravy, nicméně se chce vrátit…

[email protected] [email protected]