Krajský úřad Hrabovou o správním řízení kvůli drtičky přímo neinformoval! Tvrdí, že nemusel…

Zhruba před třemi týdny jsem psal, že nám Ministerstvo životního prostředí zamítlo odvolání proti „Výrobě energetické drcené směsi“. V odůvodnění se mimo jiné psalo, že jsme měli dostatek možností proti tomu bojovat (to jde za předchozími představiteli a tehdejší komisí výstavby, dopravy a ekologie, kdy v letech 2017 a 2018) a že jsme se my současní o několik málo dnů nestihli odvolat v rámci zahájeného navazujícího řízení.

Veřejnosti jsem v odkazovaném článku slíbil, že zjistím u našeho úřadu a na krajském úřadě, kdo nám měl oznámit ono navazující řízení a jestli tak učinil. Výsledek? Prošvihnuté odvolání jde za námi (úřad, rada, zastupitelstvo, rezidentni), ale nikdo nebyl o něm informován. Krajský úřad to po několika měsících (více než roce) z ničeho nic zveřejnil na své úřední desce, považoval to za dostačující a dle všeho nedal vědět ani našemu úřadu.

V mailech jsem v době psaní článku našel jeden velice důležitý email, ze kterého je patrné, jak moc pro nás bylo ono „utajené“ navazující řízení klíčové. Upozorňuji však, že tento text zveřejňuji bez souhlasu paní Faicové, protože je na dovolené a rovněž upozorňuji, že se jedná o více než rok starý názor (email ze dne 21. 5. 2018 7:15):

Dobrý den,

jedná se o „Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“, které vydal krajský úřad. K nám přišlo 2.5.2018, dne 9.5. bylo předloženo radě na vědomí. Proti tomuto stanovisku se nelze samostatně odvolat, pouze v rámci navazujících řízení, ale tomu moc šancí nedávam, jelikož se rada k záměru negativně vyjadřovala už dvakrát a kraj rozhodl, že naše obavy o zhoršení životního prostředí nejsou opodstatněné. Celý text Vám posílám v příloze.

Jaký bude další postup zatím neumím říct. Nevím o co požádají.

Zdravím Faicová

Závazné stanovisko ze dne 30.4.2018

Na jednání rady obce dne 31.7. 2019 jsem se ptal paní Faicové, jestli záležitost prověřovala. Náš úřad dle ní žádné oznámení o zahájení neobdržel, přestože se domnívá, že v minulosti se tak ze strany krajského úřadu dělo. Dle jejího osobního názoru to jako povinnost krajský úřad nemá.

Z obdržené vysvětlující zprávě z krajského úřadu mé osobě je nejdůležitější následující (celá odpověď v PDF):

Krajský úřad v souladu s § 9b zákona o EIA oznámil postupem podle § 25 správního řádu zahájení navazujícího řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona o EIA přípisem Č. j. MSK 4606/2019 ze dne 16. 1. 2019, jenž byl dne 21. 1. 2019 po dobu 30 dnů oznámen vyvěšením na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po tuto dobu měl odvolatel možnost přihlásit se jako účastník řízení do vedeného správního řízení, avšak neučinil tak. 30 denní lhůta k přihlášení se do řízení o udělení souhlasu podle § 14 odst. 1 ZOdp uplynula marně dne 21. 2. 2019. Tím, že se odvolatel nepřihlásil do řízení, nemohl být ani jeho účastníkem, a proto se jedná o odvolání nepřípustné.

Jinde ten boj byl úspěšný a například 7.8. 2019 jsme se mohli dočíst jak „Moravskoslezský krajský úřad dostál slibu, že nedovolí ani gram jedů ve vzduchu navíc a vydal nesouhlasné stanovisko s rozšiřováním linky ve spalovně nebezpečných odpadů CENNZO v Mariánských Horách.“ [1]

Prosím všechny, ať si přečtou níže uvedené řádky sami… pokusil jsem se vypsat, co nám reálně hrozí, že budeme dýchat a co krajský úřad u nás povolil… Respektive „stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ konstatuje, že to či ono je již u nás překračováno, tak to přeci nevadí, že teoretické hodnoty překročí ještě imisní situace více.

Co nám ukázaly výsledky ročního měření ovzduší v Hrabové? Alarmující je pro Hrabovou překročení ročního průměru výskytu benzo(a)pyrenu, který patří mezi prokazatelné karcinogeny a je tak velmi nebezpečný pro lidské zdraví.

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
Výroba energetické drcené směsi

Vlivy na ovzduší a klima

Provozem areálu se neočekává významné zvýšení imisní zátěže u znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit, celkové navýšení dopravy lze předpokládat minimální.

Z rozptylové studie vyplývá, že vliv záměru na stávající imisní situaci bude malý, pro maximální možnou míru minimalizace vlivu záměru na ovzduší je doporučena instalace tkaninové výustky – sekundární filtrace na tkaninovém filtru.

Z rozptylové studie vyplývá, že při započtení imisního pozadí v dotčené lokalitě a nárůstu imisních koncentrací při provozu záměru budou plněny roční imisní limity pro částice PM10, oxid dusičitý (NO2) a benzen.

Imisní limity u znečišťujících látek – částic PM10 – roční koncentrace, NO2 a benzen nejsou v dotčené oblasti překročeny PM10 – denní koncentrace, částice PM2,5 a benzo(a)pyren jsou překročeny (dle rozptylové studie přiložené k dokumentaci EIA).

Imisní limit pro částice PM10 – denní koncentrace je v současné době překročen. Imisní nárůst při provozu záměru pro částice PM10 – denní koncentrace, v místě nejbližší obytné zástavby – dům na ul. Na Farském 1020/39, bude 5,519 μg/m3 = 11,038 % imisního limitu.

Imisní limit pro částice PM2,5 – roční koncentrace je v současnosti překročen. Imisní nárůst při provozu záměru pro částice PM2,5 – roční koncentrace, v místě nejbližší obytné zástavby – dům na ul. Na Farském 1020/39, bude 0,129 μg/m3 = 0,516 % imisního limitu.

Imisní limit pro benzo(a)pyren je překročen. Imisní nárůst při provozu stavby pro benzo(a)pyren – roční koncentrace, v místě nejbližší obytné zástavby – dům na ul. Na Farském 1020/39, bude 0,000 021 μg/m3 = 0,002 % imisního limitu.

Vzhledem ke stávající situaci v lokalitě záměru byla důkladně zvažována možnost umístění záměru do navrhovaného místa.

Po zvážení výsledků rozptylové studie, návrhu instalace sekundární filtrace za tkaninovým filtrem, kapacitě záměru, umístění a zejména s ohledem na výsledky posouzení vlivů na veřejné zdraví (RNDr. M. Zambojová, Praha, březen 2018), z nichž vyplývá, že záměr lze označit za přijatelný, se příslušný úřad přiklonil k závěru, že záměr je v dané lokalitě při stanoveném množství a technologii přijatelný.

Zdroj: [1] https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/druha-linka-ve-spalovne-odpadu-nebude-nechteji-ji-lide-a-ani-kraj-20190807.html

15 Komentáře

 1. milan orkáč říká:

  Dobrý den, jde jen a pouze o chybu některého z pracovníků úřadu, kteří jsou řízeni tajemníkem. Nehledejme chybu ani v radě, zastupitelstvu natož v rezidentech. Přece vyvěšení oznámení se správní lhůtou na úřední desce se zcela běžně děje i na úřední desce našeho obvodu, počínaje svoláním zastupitelstva, prodejem nemovitosti a v mnoha jiných případech. Copak úřední desku nadřízených orgánů jako je Magistrát města Ostravy nebo úřední desku Moravskoslezského kraje nemá povinnost sledovat nikdo ze zaměstnanců úřadu? Ne, to není možné. A toto pochybení zaměstnance je tak veliké, že by nemělo končit jen krácením platu, ale ukončením pracovního poměru z důvodu hrubého porušení pracovní kázně. A pokud tajemník úředníky neumí řídit, pak by měl vyvodit svoji přímou zodpovědnost a z funkce tajemníka odejít. A zkušenosti, že se úřední desky nadřízených orgánů musí sledovat ví ze Štramberku, kde působil ve funkci starosty, přičemž tam mají a měli problémy se životním prostředí větší než my v Hrabové s těžbou vápence. Dozvíme se, kdo pochybil a opustil práci úředníka našeho obvodu?

 2. Radomír Orkáč říká:

  Ahoj tati,

  nechci dělat ukvapené závěry, proto jsem to napsal jak jsem napsal. Pokud se dívám na odkazovaný paragraf § 25 správního řádu, tak odstavec číslo tři říká: „(3) Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně.“

  Ale ani nejsem právník a dost možná míchám jablka s hruškama. Necháme to na právnících…

 3. milan orkáč říká:

  Ne, to nemění nic na tom, že někdo ze zaměstnanců úřadu Hrabová m u s í sledovat úřední desku nadřízených orgánů bez ohledu na to, že by v tomto případě selhal Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Pokud začne výstavba, pak již těžko půjde něco zvrátit a proběhne to jako u Bremba.

 4. Martin Veselý říká:

  Není důležité za až tak hledat viníka , jako pro příště se chyb vyvarovat.

 5. milan orkáč říká:

  Bohužel pochybení úředníků našeho úřadu nejsou ojedinělá, proto by se jimi měla rada zabývat. Že náš úřad neřídí tajemník, ale tajemník je řízen jednou z pracovnic úřadu již není ani veřejným tajemstvím. Část výše uvedeného sdělení jedné z vedoucích pracovnic: „Proti tomuto stanovisku se nelze samostatně odvolat, pouze v rámci navazujících řízení, ale tomu moc šancí nedávám, jelikož se rada k záměru negativně vyjadřovala už dvakrát a kraj rozhodl, že naše obavy o zhoršení životního prostředí nejsou opodstatněné“ si troufám tvrdit, že takový pracovník nehájí Hrabovou, ze své funkce nezabezpečil kontrolu průběhu uvedené akce, ačkoliv věděl, kdy se bude moci a má úřad odvolat a nepřipravil patřičné odvolání. Zde chybovala i rada, protože měla vyburcovat občany Hrabové k nátlakové akci.

 6. Vladimír Slavík říká:

  Každý průměrně vzdělaný občan ví, že úřednice na radnici „nehájí Hrabovou“, ale jednají v souladu s platnou legislativou. Příčiny neúspěchu v případě protestů proti drtičce by se měly provést až po důkladném prošetření, nejlépe prostřednictvím kontrolního výboru.

  • milan orkáč říká:

   Nemáte pravdu, ani radní ani zastupitel, vážený pane Slavíku, nemusí znát všechny předpisy. Hlídat termíny k odvolání a vůbec připravit všechny podklady v souladu s legislativou pro „boj“ proti realizaci uvedeného drtiče s dopady na zdraví obyvatel Hrabové měl připravit někdo z pracovníků úřadu a předložit tyto varianty radě. Kdyby bylo právě postupováno pracovníky úřadu v souladu s platnou legislativou, tak bylo posláno odvolání proti realizace včas. Text odvolání nepřipravuje ani radní ani zastupitel. Najde tajemník zodpovědnou osobu, která měla připravit v období od 2.5.2018 do 21.2.2019 odvolání (dle platných zákonů se šlo odvolat pouze v rámci navazujících řízení, to vedoucí Ing. Fajcová věděla). Takže náš úřad sám nedodržel platnou legislativu a to je trestuhodné. A není to poprvé. Podívejte se na stránky Obecního úřadu Nové Heřminovy, jak to tam dělají, že tak dlouho dokážou paralyzovat stavbu ve státním zájmu? Porušují podle Vás platnou legislativu? Ne, bojují za svou obec!

 7. Vladimír Slavík říká:

  Pane Orkáči,
  mé životní zkušenosti a  také mé technické vzdělání mi umožňuje nevěnovat pozornost emocím, ale pouze reálným skutečnostem. Z tohoto pohledu je pro mě rozhodující „Závazné stanovisko“, vydané k výrobně energetické směsi v Hrabové KÚ MS kraje. Jsou v něm velmi přísné podmínky, dostatečně ochraňující zdejší životní prostředí. Pokud je investor nesplní, pak nemůže zahájit provoz.
  Nechápu obavy některých občanů, že tyto požadavky nebudou splněny. Jak to mohou vědět?
  Je to ale velmi „výživné“ téma pro místní populisty. Na řešení důležitějších současných problémů Hrabové jejich mozková kapacita asi nestačí, a tak se věnují pouze těmto záležitostem.
  Shazovat „vinu“ za neúspěšnost dosavadních protestů proti drtírně na ing.Fajcovou se mi jeví zcela absurdní. Když již je nutno najít viníka, pak podle mého názoru to je radní Skalský, který má jako reprezentant samosprávy ekologii ve své pracovní náplni.

 8. Radomír Orkáč říká:

  Asi by bylo vhodné reagovat s uvedením nejen s příjmením, ale i se jménem. Nevím, jestli reagujete na mě nebo na otce. Co se týká Jiřího Skalského, tak ten v letech 2017-2018, kdy se o všem rozhodovalo, nebyl ani v komisi, zastupitelem a ani radnim. Osobne proti zavaznemu stanovisku protestovat budu! Jestlize se v nem rika „hodnoty jsou zde prekroceny, takze souhlasime jeste s dalsim prekrocenim“ a tyka se to rakovinotvornych prvku, tak nechapu, proc bychom meli komukoliv dovolit znecistit nase okoli jeste vice. Stejne zavazne stanovisko bylo i v pripade prodlouzene Mostni… v roce 2010 se psalo: „Předpokládané celkové imisní pozadí pro rok 2010: benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 2,5 ng/m3" a v roce 2018 jsme u nas namerili 3,7 ng/m3. Prodlouzena Mostni se bude otevirat pristi tyden a ve stejne zprave z roku 2010 se pise: "Nárůst průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu bude v rozmezí v rozmezí 0,000 004 až 0,000 168 ng m3" Co na to rikaji vase zivotni zkusenosti? Povolit a cekat, co bude po testovacim provozu a co bude za par let? Jestli Vas se to netyka a berete za pricinu emoce, klidne to tak muze byt... ale dokud se bude povolovat dalsi a dalsi male mnozstvi navyseni napr. benzo(a)pyrenu (tyka se prave i drticky), budu proti tomu!

 9. Vladimír Slavík říká:

  Upřesňuji tímto, že můj komentář z 13.8.2019 v 8:25 reaguje na komentář pana Milana Orkáče a ne na jeho syna. Pokud jde o mou kritiku na adresu Jiřího Skalského, tak byla vyvolán jeho podpisem na petiční listině „Stop drcení odpadů“ z května tohoto roku. Tím vyjádřil svůj nesouhlas s  touto investicí. Na jeho místě bych byl opatrnější.
  Musím ještě podotknout, že pana Jiřího Skalského si velice vážím. Nesnaží se vyvolat dojem všeználka, dovede přiznat i své chyby a na veřejnosti vystupuje obvykle s potřebnou rozvahou. Jeho nejbližší okolí nemůže nezaznamenat jeho neobvyklou pracovitost. Myslím, že podobní lidé v zastupitelstvu Hrabové jsou velmi potřební. Není to typ neproduktivních „kecalistů“, kteří, bohužel, se v zastupitelstvu Hrabové také vyskytují.

  • milan orkáč říká:

   Pane Slavíku, chcete říci, že zastupitel obce Skalský měl hlídat termín k odvolání proti příslušnému rozhodnutí nadřízených orgánů? Měl připravit text odvolání, napsat ho doma na počítači a předat k pracovníku úřadu k odeslání? Pro mne je „závazné stanovisko“ takové, které se vypořádá se všemi připomínkami a to zejména občanů, v jejichž blízkosti zdroj znečištění bude firma provozovat. Díky nedbalosti (nebo úmyslu?) to vypadá tak, že občané Hrabové jsou drtírnou nadšeni stejně tak jako s domovem seniorů, lakovnou, Brembem apod.Já jen chci, aby úředníci dělali to, zač berou plat a bojovali za Hrabovou. A pokud hledáte místního populistu, pane Slavíku, pak si najeďte na stránky Hrabovských novin. Pamětníci však pamatují období, kdy tento člověk byl pracovníkem našeho úřadu. Možná tam vznikla ta zkušenost, že radní vše zpracuje a pracovník úřadu jen odešle nebo zjištění,že drtírna není za mým domem, tak se mně to prostě netýká.

 10. Petr Blanár říká:

  Dobrý den,
  nemyslím si, že by provoz drtičky měl mít nějaký zásadní vliv na okolní životní prostředí a zhoršení kvality života obyvatel Hrabové. Měl jsem možnost si danou technologii prohlédnout osobně a byl jsem překvapen, že se nejedná o nijak veliké zařízení. Dokážu si představit, že většina neinformovaných signatářů petice se mohla mylně domnívat, že v Hrabové vyroste druhé OZO. Ano, lidé bydlící v blízkosti haly se obávají, že se zvýší zejména hluková zátěž a množství polétavého prachu, ale jejich tvrzení bude muset být něčím podloženo. Tady musím souhlasit s panem Slavíkem. Souhlasné stanovisko KÚ bylo koneckonců vydáno na základě podkladů, které budoucí provozovatel v rámci řízení předložil a to včetně EIA. V rámci zjišťovacího řízení byly vypořádány připomínky všech dotčených orgánů (KÚ, MMO, ČIŽP, městského úřadu Hrabová i rezidentů). 28. 2.2018 proběhlo veřejné projednávání za účasti všech zúčastněných stran. Provozovatel předložil navíc i hlukovou studii, studii posouzení vlivu na veřejné zdraví a to se závěry minimálních případně žádných účinků, takže KÚ nemohl rozhodnout jinak než kladně.
  Co se týká benzopyrenu tak pokud pominu, že ho konzumujeme všichni v tepelně upravených potravinách (např. grilovaném mase) tak tento polycyklický uhlovodík vzniká jako produkt nedokonalého spalování. Primárním zdrojem jsou lokální topeniště, autodoprava a v naší aglomeraci především významné průmyslové podniky jako např. Liberty Ostrava (bývalý ArcelorMittal). Samotná výroba drcené směsi nebude benzopyren produkovat a zavážka a odvoz materiálu v avizovaném počtu 6-8 kamionů denně je v porovnání s hustotou provozu na přilehlých komunikacích (Místecká, Frýdecká, budoucí prodloužená Mostní atd.) naprosto zanedbatelná.
  Bohužel, v územním plánu města je průmyslový areál „TAJGA“ veden jako oblast lehkého průmyslu a do této kategorie spadají i provozy takového charakteru jakými jsou drtička nebo odlakovna. A to v tom lepším případě. Platná legislativa determinuje lehký průmysl daleko obsáhleji a dnešní technologie umožnují do této kategorie zařadit i např. slévárny s nižší výrobní kapacitou. Zkušební provoz zařízení drtičky se pravděpodobně dříve či později spustí. Provozovatel má povinnost předložit Krajské hygienické stanici hlukovou studii jako podklad pro kolaudační řízení a povolení trvalého provozu. Pokud by tato studie vyšla hůře než předložená provozovatelem a naměřené hladiny hluku by překračovaly limity dané zákonem, měl by to být impulz pro KHS i KÚ, aby upravili podmínky provozování, případně provoz zastavili. Každopádně firma RPS je, dle vyjádření jejich zástupce, který nám provoz ukázal, ochotna provést dodatečná technologická opatření, pokud by výsledky hlukové studie měly být nepříznivé.

  • milan orkáč říká:

   Nádherný článek, s mnohým souhlasím. Ale vyznej se v tom, občane… píšete: “ v rámci zjišťovacího řízení byly vypořádány připomínky všech dotčených orgánů (KÚ, MMO, ČIŽP, městského úřadu Hrabová i rezidentů)“. Avšak výše v textu se píše, že rada k tomuto záměru vydala 2 x negativní stanovisko, odvolat se však mohla pouze v rámci dalších řízení, odvolání pak nebylo podáno žádné s ohledem na nedodržení zákonné lhůty pro odvolání, kraj nebyl povinen samostatně informovat úřad městského obvodu i když to vždy dělal a v jiných případech dělá i nadále, pracovník úřadu nehlídal lhůtu pro odvolání ale nic neporušil, krajský úřad povolením tohoto záměru porušil veřejný slib, že nedovolí ani gram jedů ve vzduchu v Ostravě navíc… Nádherná transparentnost jednání s ohledem na „malé“ strojní zařízení, které vlastně lidem neškodí a vytváří méně škodlivin než občan vyrobí při grilování, že pane Blanáre? Mohl by jste, prosím napsat, s kterými připomínkami obvodu Hrabová se v rámci zjišťovacího řízení kraj vypořádal ?
   Ovšem na druhé straně občané stavějící rodinný dům v blízkosti průmyslové zóny přece museli počítat s nějakým blízkým průmyslem, ale to si asi před koupí pozemku ověřili a kupní cena za pozemek tomu i odpovídala.

   • Petr Blanár říká:

    Dobrý den, děkuji za Váš komentář a názor.
    Posílám odkaz kde lze dohledat dokumenty související s uvedeným řízením včetně EIA.

    https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2058

    Ano, rada včetně rezidentů vyjádřili se záměrem svá negativní stanoviska. Co se týká odvolání proti rozhodnutí KÚ tak to mohlo být samozřejmě podáno. Osobně mi nepřísluší hodnotit kdo nebo jak je zodpovědný za to, že odvolání nebylo v zákonné lhůtě předloženo, ale dle mého názoru by stejně rada potažmo úřad opět jen vyjádřili a zopakovali své negativní stanovisko, protože nemají v ruce oponentní studie, které by závěry studií předložené provozovatelem zpochybnili, a kterými by se KÚ zabýval. Bohužel až zkušební provoz drtičky ukáže, kolik se předložené studie liší od skutečnosti. Nebudeme si nic nalhávat, že se dají nějakým způsobem „upravit“ parametry provozu tak, aby hluková studie, kterou si nechal zpracovat provozovatel, vyšla. Možností, jak tuto studii případně napadnout, je nechat si udělat nezávislé posouzení.
    Souhlasím s Vámi, že pokud si někdo kupuje pozemek nebo staví nemovitost v blízkosti průmyslové zóny, musí s nějakými riziky negativních vlivů počítat.
    Mne osobně třeba zaráží ta skutečnost, že v územním plánu města Ostravy je zakreslen pás zeleně, který zónu odděluje od obytné zástavby. Proč toto nebylo při rozšiřování oblasti ulice Na Farském a prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domků dodrženo? Místo zeleně je hranicí obytné a průmyslové zóny cesta. Když se podíváte na satelitní snímky z roku myslím 2012 tak jsou mezi zónou a ulicí Na Farském dokonce vzrostlé stromy. Kdyby tam tato přírodní protihluková bariéra jak ze zakresleno v ÚP byla i dnes, tak by nikdo nemusel problém hluku řešit.

 11. Vladimír Slavík říká:

  Konečně se veřejně ozval občan Hrabové, který o drtičce odpadu uvažuje zcela racionálně a bez emocí. Je jím Petr Blanár, člen komise VDE. Jako jeden z mála občanů Hrabové chápe současně platný systém ochrany životního prostředí a věří (stejně jako já) v jeho efektivnost.Doufám, že tento systém časem pochopí i další, možná že i z řad zastupitelů.
  Jsem přesvědčen, že nynější zákony o ochraně životního prostředí jsou na potřebné úrovni a je nutno je respektovat a ne znevažovat.

[email protected] [email protected]