Plány výstavby tzv. Jižní tangenty

V srpnu loňského roku jsem ověřoval „aktuální“ stav příprav stavby tzv. Jižní tangenty. Jelikož jsem nedávno zjistil, že jsem získané informace dosud nezveřejnil, chtěl bych to tímto příspěvkem napravit.

Nejprve ještě uvedu co o Jižní tangentě napsal dne 14.10. 2019 Vladimír Slavík:

Je pro mě naprosto nepochopitelné, že současní představitelé Hrabové proti těmto plánovaných stavbám (Jižní tangenta a železniční vlečka do Průmyslové zóny) neprotestovali!

Pokud se uskuteční, tak to bude úplný a definitivní konec Hrabové jakožto obce s tzv. venkovským charakterem.

Budoucí Jižní tangenta zcela znemožní přístup k řece Ostravici, a to od vratimovského mostu až k jižnímu konci katastru Hrabové. Takže se již nikdy neuskuteční plány na využití Ostravice a přilehlých pozemků na středisko vodních sportů, na vybudování lesoparku, na obnovu dřívějšího lužního lesa atd.

Zatímco informace ohledně vlečky jsem již v minulosti zveřejnil v článcích Železniční napojení hrabovské průmyslové zóny nebudeŽelezniční napojení hrabovské průmyslové zóny nebude II, o Jižní tangentu jsem se tehdy zajímal také, konkrétně dne 20.8. 2019 jsem zaslal na MMO následující dotaz o informace:

Dobrý den,

občané Hrabové se nás v souvislosti s otevřením prodloužené Mostní ptají na plány s tzv. Jižní tangentou. Město si pozemky pod plánovanou trasou drží v rezervě a na jednání s panem náměstkem hejtmana Unucky nám moc konkrétních informací nebylo předáno.

Dovolte mi, prosím, abych se Vás přátelsky zeptal, na informace…

 1. Jak to vypadá s plány Jižní tangenty? Bude, nebude? Pokud bude, jaký je teď další krok, respektive na co se konkrétně čeká?
 2. Kdo bude investorem této stavby, nebo kdo měl být investorem této stavby?
 3. Pro plánovanou trasu jsou/byly jsou vykoupeny všechny potřebné pozemky?
 4. Kdo má o této stavbě nejvíce informací, respektive kdo konkrétně bude z úředníků tuto stavbu připravovat/připravuje?
 5. Je nějaký reálný odhad, kdy by se mohla začít silnice budovat a kdy by mohla být orientačně otevřena?
 6. Existuje již EIA?

Moc Vám děkuji.

S pozdravem,
Radomír Orkáč


Ještě ten den mi bylo odpovězeno Ing. Martinem Páclem:

Dobrý den,

je potřebné diferencovat dvě – zcela jiné – stavby.

1) Jižní tangenta

 • tj. stavba výrazně jižněji pod ul. Mostní nacházející se na hranici (i za hranicí) okresu, zatím existuje pouze v územní plánu města, žádná její příprava nebyla zahájena a ani se nechystá.
 • výstavbou plánovaného propojení Mostní I s připravovanými Mostní II a Nová Krmelínská se příprava původní uvažované Jižní tangenty výrazně oddálí. Je proto těžko posuzovat, kdo by byl jejím investorem – v případě převzetí některé souběžné krajské silnice by byl hlavním investorem pravděpodobně kraj
 • žádné pozemky pro Jižní tangentu nejsou vykoupeny, příprava stavby nebyla zahájena, k vizi této stavby nejvíce může vědět odbor hlavního architekta města

2) Propojení Mostní I s připravovanými Mostní II a Nová Krmelínská

 • Mostní I připravena k předání do provozu
 • Stav přípravy Mostní II a Nová Krmelínská: současně je aktualizována DSP a probíhá příprava výkupu stavebních pozemků. Hlavním investorem akce je Moravskoslezský kraj (stavbu připravuje SSMSK), město bude hradit pouze několik objektů ve své správě (obdobně jako u Mostní I), EIA u obou akcí již hotova
 • Další kroky: výkup potřebných pozemků, vydání stavebního povolení, vysoutěžení zhotovitele stavby (zde je potřebné doufat, že nedojde k odvolání některé ze stavebních firem), dvě stavební období realizace obou staveb. Pokud si dovolím odhadnout, tak hodně optimistická časová varianta zahájení provozu na celém propojení Mostní – Krmelínská bude pět let

S pozdravem

Ing. Martin Pácl
projektový manažer odboru dopravy

12 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Myslím, že dotaz na „Jižní tangentu“ měl být adresován na útvar hlavního architekta MMO. Tam se tvoří územní plány. Ing. Martin Mácl z odboru dopravy je již jejich „pouhým“ realizátorem.
  Nepochybuji, že „Jižní tangenta“ bude dříve nebo později postavena. Ale proč neusilovat o její přesun na pravý břeh Ostravice? Možná se to podaří, možná že ne, ale za pokus to stojí.
  Jde mi o záchranu cenných území na katastru Hrabové podél levého břehu Ostravice pro budoucí pokolení.
  Odpočinková zóna včetně lesoparku a střediska vodních sportů v tomto prostoru by byla pro Hrabovou cca v roce 2050 velice vítaná! Podle mého odhadu bude v té době v Hrabové bydlet 6 -8 tis.občanů.
  Pokud je ale v územním plánu zde zakreslana trasa „Jižní tangenty“, tak jakákoliv představa o zdejší odpočinkové a rekreační zóně je zcela nereálná.

  • Jan Dvořák říká:

   Není možné přesunout Jižní tangentu na pravý břeh, protože by to znamenalo zbourání velké části zástavby Závodí – v inundačním území stavět nelze. Jižní tangentu je možné jen z územního plánu vypustit jako zbytečnou v její současné trase (což tak trochu z mailu Ing. Pácla vyplývá).

 2. Vladimír Slavík říká:

  Opravuji chybu v příjmení projektového manažera odboru dopravy MMO. Ne Ing. Martin Mácl ale správně Ing. Martin Pácl.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Obdivuji odvahu pana Dvořáka při  zveřejňování jeho odborných názorů. Třeba jeho tvrzení, že „v inundačním území stavět nelze“.
  Především nejí tak jisté, že území na pravém břeh Ostravice je v současné době záplavovým územím.
  I kdyby tomu tak bylo, lze v trase dnešní cyklostezky vyprojektovat i Jižní tangentu tak, aby odolala i případnému rozlivu vody z nedaleké řeky.
  Z pochopitelných důvodů nelze uvažovat o bourání zástavby na okraji Vratimova.
  Takže stále je platný můj návrh na pokus o změnu územního plánu.

  • Jan Dvořák říká:

   Prostor mezi korytem a hrází je inundačním územím, to je snad jasné – jinak by hráz nebyla třeba. V prostoru Coolárny je zástavba Závodí až po hráz. Protože silnice je potřebuje šířku poněkud větší než je šířka hráze, tak by mohla být silnice jen na úkor domů, za což by nám určitě občané Vratimova nepoděkovali. Ostatně za zrušení jedné z nejvyužívanějších cyklostezek by nám asi nepoděkovalo lidí mnohonásobně více, občany Hrabové nevyjímaje. Obrazně i doslova tedy tudy cesta nevede.

 4. Milan Všímavý říká:

  Vážený pane Slavíku, vážím si Vás jako velmi vzdělaného člověka, ale neuvědomujete si asi širší souvislosti.
  1. Šířka Jižní tangenty by byla minimálně stejná jako Prodloužené Mostní.
  2. Šířka ochranného pásma komunikace.
  3. Jste pamětník povodní v roce 1997. Voda odnesla dvě aleje stoletých dubů,
  a kdyby pršelo ještě jeden den, tak by odnesla i ochrannou hráz.
  4. Hlavní architekt netvoří Uzemní plán neregionálního (evropského) významu.

 5. Vladimír Slavík říká:

  Pane Milane Všímavý,
  jsem si velmi vědom nutnosti budoucí Jižní tangenty. Zřejmě se tato komunikace dříve nebo později uskuteční. Ale co nám brání prosazovat umístění této stavby na východní břeh Ostravice?
  Prosím o sdělení konkrétních argumentů.

  Sc pozdavem Vladimír Slavík

 6. Vladimír Slavík říká:

  I když si názorů Honzy Dvořáka vážím, přesto mě nepřesvědčíl, že vozovka Jižní tangenty by se nemohla umístit podél východního břehu řeky Ostravice .Díky přehradě Šance – Řečice již zde nehrozí katastrofální záplavy. Pokud jde o nynější cyklostezku, tak tato by byla součástí budoucí Jižní tangenty. Ale jsme oba pouzí amatéři a tento problém by měli posoudit odborníci.

  • Jan Dvořák říká:

   Především jde o to, že zrušení inundačního území nikdo neschválí. Ale důvodně – neměli bychom zapomenout na situaci z července 1997, kdy už dávno přehrady stály.

 7. Milan Všímavý říká:

  Pane Vladimíre Slavíku, zde jsou argumenty:
  1.

  Úplné znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 (právní stav)
  (KLASIFIKACE INFORMACE: W – informace ke zveřejnění)
  Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje bylo vydáno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 9/957 z 13. 9. 2018 (dále jen „A1-ZÚR MSK“).
  ….
  G.I. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 100. ZÚR MSK vymezují níže uvedené plochy a koridory veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

  D 150 Jižní tangenta Ostravy – úsek I/56 – I/56, nová stavba, přeložka silnice I. Třídy (vazba na D122 na území Ostravy)
  Upřesnění koridoru
  Koridor navazuje v k.ú. Paskov na výše vymezený koridor D76 v prostoru silnice I/56 na území Paskova.Dále směřuje přes k.ú. Hrabová v poloze severozápadního obchvatu Vratimova. . . .
  Šířka koridoru → 400 m v celém rozsahu vymezení.
  Kriteria a podmínky pro rozhodování o možných variantách v ploše vymezeného koridoru →
  Ochrana odtokových poměrů řeky Ostravice
  Úkoly pro územní plánování → Upřesnit vymezení koridoru s ohledem odtokové poměry řeky Ostravice.

  2.
  D.IV. PLOCHY A KORIDORY PRO ÚSES
  70. ZÚR MSK vymezuje níže uvedené plochy a koridory pro ÚSES neregionální a regionální úrovně. . . . . Biokoridory jsou vymezeny jako pás území o šířce 600 m, tj. 300 m na každou stranu od znázorněné osy, . . .

  K 101 V . . . . .
  K101 N Je veden údolními nivami Ostravice, Morávky a Mohelnice v zásadě souběžně s vodní osou NRBK K101 od soutoku s Odrou přes území měst Ostravy a Frýdku-Místku až do CHKO Beskydy. . . . .

  3.
  Vláda schválila zákon o liniových stavbách
  AKTUALIZOVÁNO25. 11. 2019
  Vláda na pondělním zasedání schválila návrh takzvaného liniového zákona, jehož cílem je zkrátit zhruba o třetinu přípravu dopravních staveb, která nyní trvá průměrně zhruba 13 let. Počítá například s rychlejším vyvlastňováním.

  Pane Slavíku za tohoto stavu nikdo nebude dělat změny Územního plánu, nikdo nic nevypustí, protože priority se mění.
  S pozdravem
  Milan Všímavý

 8. Vladimír Slavík říká:

  Vážený pane Všímavý,
  na jedné straně jsou byrokratické předpisy, na staně druhé tlak veřejnosti.Pokud je tento tlak dostatečně účinný, tak přemůže byrokracii.

  Zdraví Vladimír

 9. Milan Všímavý říká:

  Pane Vladimíre Slavíku, prosím o sdělení konkrétních argumentů.
  S pozdravem
  Milan Všímavý

[email protected] [email protected]