Zelený bod: Žádost o vyhlášení památného stromu v Ostravě-Hrabové

Spolek Zelený bod, z.s. zaslal Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy podnět na vyhlášení památného stromu – dubu– o obvodu kmene 360 cm, rostoucího vedle ulic Mlynářská a Bělidla (viz mapy.cz) v Ostravě-Hrabové.

Pozice dubu, zdroj: mapy.cz

Pozice dubu, zdroj: mapy.cz

Za památné stromy lze vyhlásit dle ust. § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) mimořádně významné stromy. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji; jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.

V případě vyhlášení předmětného stromu za památný by bylo vymezeno k jeho zabezpečení před škodlivými vlivy z okolí ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud by toto pásmo nebylo vymezeno orgánem ochrany přírody, vzniklo by tzv. základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. (toto ochranné pásmo by pravděpodobně zasahovalo rovněž na pozemky p. č. 2121/6 a 2090/10 v k. ú. Hrabová). V takto vymezeném ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

Pozemky, na jejichž hranici předmětný strom roste, jsou oplocené, a tedy nepřístupné. Jeden z pozemků je ve vlastnictví fyzické osoby, druhý ve vlastnictví statutárního města Ostrava – městského obvodu Hrabová.

Magistrát požádal MOb Ostrava-Hrabová o sdělení identifikačních údajů aktuálního uživatele pozemku z kvůli umožnění jeho zpřístupnění z důvodu nutnosti zjištění zdravotního stavu stromu a jeho stanovištních podmínek. Dále se máme vyjádřit, k možnému vyhlášení předmětného stromu za památný. Tento pozemek je v současnosti ve výpůjčce soukromé osobě.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]