Porušení smlouvy o dílo zhotovitelem stavby „Mateřská škola Bažanova“

Kontrolní výbor se domnívá, že společnost Morys a.s. (zhotovitel stavby MŠ Bažanova) neměl nárok na zaplacení ceny jakýchkoliv víceprací, které proběhly před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě o dílo (tj. dodatku č. 2 nebo 3). Zhotovitel si byl povinnosti předchozího schválení ze strany objednatele vědom, neboť byla výslovně uvedena ve smlouvě o dílo.

Kontrolní výbor požádal o právní stanovisko Transparency International – Česká republika, o.p.s. ve věci možného porušení smlouvy o dílo uzavřením dodatku č. 2 Zastupitelstvem MOb Ostrava-Hrabová dne 23.9. 2020.

12. 2. 2021, Mgr. Jan Dupák, právník Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Podle čl. VII odst. 6 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zhotovitel Mateřské školy“ č. 190171 uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava (příjemce Městský obvod Hrabová) a společnosti MORYS s.r.o., IČ 428 64 771, musí být veškeré vícepráce odsouhlaseny před jejich zahájením. Pro toto schválení byla smluvními stranami zvolena forma písemného dodatku ke smlouvě o dílo. Ve zmiňovaném ustanovení smlouvy je výslovně uvedeno, že „Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.“

Jakýkoliv dodatek ke smlouvě o dílo měl být schválen zastupitelstvem městského obvodu Hrabová, což vyplývá mj. ze znění dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo (dostupný v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14194764?backlink=qz25u), který potvrzuje, že smluvní strany vnímají dříve uzavřený dodatek č. 1 za absolutně neplatný právě z důvodu nedodržení této procedury. Vzhledem k nastaveným procesům tedy bylo nutné, aby byly veškeré vícepráce odsouhlaseny předem a byl k nim předem uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo schválený zastupitelstvem městského obvodu.

Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2020 byl rozsah poskytovaného plnění na základě smlouvy navýšen o 923 459,69 Kč. Ze zápisu z 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Hrabová konaného dne 23. 9. 2020 vyplývá, že většina těchto víceprací byla fakticky vykonána před tímto zasedáním, které schválilo znění dodatku č. 2 (dostupné zde: https://hrabova.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo/zapisy-zastupitelstva/2020-a-ostatni/zapis-z-15-zasedani-zmob-23-9.2020, str. 5).

Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel stavby neměl nárok na zaplacení ceny jakýchkoliv víceprací, které proběhly před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě o dílo (tj. dodatku č. 2 nebo 3). Zhotovitel si byl povinnosti předchozího schválení ze strany objednatele vědom, neboť byla výslovně uvedena ve smlouvě o dílo. Jakoukoliv částku zaplacenou městským obvodem, příp. statutárním městem Ostrava, za předem neschválené vícepráce lze proto považovat za prostředky poskytnuté v rozporu se smlouvou o dílo. Tyto platby by představovaly bezdůvodné obohacení zhotovitele (tj. plnění bez právního titulu) a objednatel by je neměl uskutečnit, případně by je měl právě z titulu bezdůvodného obohacení požadovat či vymáhat zpět. Jestliže tak neučiní, nejednají odpovědné osoby jednajícím jménem městského obvodu, příp. statutárního města Ostravy, s péčí řádného hospodáře.

Usnesení:

Kontrolní výbor se domnívá, že společnost Morys a.s. (zhotovitel stavby MŠ Bažanova) neměl nárok na zaplacení ceny jakýchkoliv víceprací, které proběhly před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě o dílo (tj. dodatku č. 2 nebo 3).

Zhotovitel si byl povinnosti předchozího schválení ze strany objednatele vědom, neboť byla výslovně uvedena ve smlouvě o dílo.

Jakoukoliv částku zaplacenou městským obvodem, příp. statutárním městem Ostrava, za předem neschválené vícepráce lze proto považovat za prostředky poskytnuté v rozporu se smlouvou o dílo.

Tyto platby by představovaly bezdůvodné obohacení zhotovitele (tj. plnění bez právního titulu) a objednatel by je neměl uskutečnit, případně by je měl právě z titulu bezdůvodného obohacení požadovat či vymáhat zpět. Jestliže tak neučiní, nejednají odpovědné osoby jednajícím jménem městského obvodu, příp. statutárního města Ostravy, s péčí řádného hospodáře.

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]