Příspěvek se štítkem: "kontrolní výbor"

Je současný kontrolní výbor opravdu nezávislý?

Základní poslání kontrolního výboru je kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, a také soulad těchto usnesení s platnou legislativou. Ze zákona nemohou být členy kontrolního výboru starosta a místostarosta. Což je logické, jelikož je nutné, aby kontrolní výbor tvořily osoby nejen odborně zdatné, ale zejména osoby, které s těmi, které mají kontrolovat „netáhnou za jeden provaz“.

Vladimír Slavík: Něco shnilého ve státě dánském [1]

V zápise z jednání zastupitelstva je u tohoto bodu napsáno: „Milan Slíva se dotázal, kdy naposled zasedal kontrolní výbor. Odpověděl předseda kontrolního výboru MUDr. Gromnica: Výbor se sešel do měsíce po zvolení. Na prvním zasedání kontrolního výboru se dohodli, že kontrolní výbor se sejde, až bude pověřen zastupitelstvem konkrétním úkolem. Milan Slíva upozornil, že kontrolní výbor je iniciativní a nemusí čekat na úkoly zastupitelstva“.

Vladimír Slavík: Kontrolní výbor porušuje svůj jednací řád

Tento výbor patří právem mezi nejvýznamnější orgány Zastupitelstva. Má za povinnost mimo jiné  kontrolovat plnění usnesení  zastupitelstva a rady obce. Vedle finančního výboru je jeho zřízení povinné.

Porušení smlouvy o dílo zhotovitelem stavby „Mateřská škola Bažanova“

Kontrolní výbor se domnívá, že společnost Morys a.s. (zhotovitel stavby MŠ Bažanova) neměl nárok na zaplacení ceny jakýchkoliv víceprací, které proběhly před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě o dílo (tj. dodatku č. 2 nebo 3). Zhotovitel si byl povinnosti předchozího schválení ze strany objednatele vědom, neboť byla výslovně uvedena ve smlouvě o dílo.

Kontrolní výbor hledá mezi občany dva nové členy

Na vlastní žádost kontrolní výbor v loňském roce opustili Rostislav Gromnica a Jiřina Kelnarová. Již loni předsedkyně kontrolního výboru hledala nové členy nejprve mezi zastupiteli, ale přihlásil jsem se jen já;-) Do kontrolní výboru proto hledáme nové členy, tentokrát z řad občanů!

Zápis z jednání kontrolního výboru – 20.4. 2020

Kontrolní výbor se domnívá, že starosta porušil zákon o obcích, když sice jednání zastupitelstva svolal, ale jednání zastupitelstva se nekonalo do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena.

Zápis z jednání kontrolního výboru – 17.1. 2020

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová Datum jednání: 17.1. 2020

Zápis z jednání kontrolního výboru – 25.9. 2017

Zápis z jednání Kontrolního výboru MOb Hrabová dne 25.9. 2017 k dopisu p. Karla Navrátila „Odvolání proti usnesení rady č. 72/1630 ze dne 2.8. 2017“ ze dne 12.9.2017.

znak

Zápis z jednání kontrolního výboru – 24.5. 2017

Kontrolní výbor se zabýval jak otázkami technického charakteru, tak otázkami z oblasti účetnictví, smluv a pohledávek.

Zápis z jednání kontrolního výboru – 24.11. 2015

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 24.11.2015

[email protected] [email protected]