Vladimír Slavík: Něco shnilého ve státě dánském [2]

Dle zápisu z jednání komise pro výstavbu, dopravu a ekologii se komise sešla  6. 10. 2021 a projednala některé aktuální problémy našeho městského obvodu. Mimo jiné i další využití domku č. 91 a vhodné místo pro stavbu budoucí sportovní haly. Mám dojem, že naše rada nebere doporučení této komise příliš vážně.

Komise výstavby, dopravy a ekologie pod vedením Ing. Jiřího Skalského a komise kulturní pod vedením Miroslava Houžvičky nepřerušily svou činnost ani v době koronavirové. Myslím, že občané Hrabové to dovedou ocenit.

Můj dnešní článek je o komisi Ing. Skalského.

Jak jsem již napsal v úvodu, mám dojem, že naše rada nebere doporučení této komise příliš vážně. Usuzuji tak proto, že téměř žádné z nich nebylo předmětem vážnější  diskuse radních a nebyly učiněny kroky k realizaci alespoň některých návrhů této komise.

Komise dne 26. 4. 2021 doporučila radě  zadat  vypracování  stavebně-technického posudku budovy bývalé MŠ na ul. V. Huga. Od té doby již uplynulo téměř 6 měsíců a tento požadavek nebyl ani zamítnut ani realizován.  Komise dále na tomto jednání  navrhla  provést rozbor vody, tekoucí  do  průsakového kanálu pod Pilíky. Pokud  tato voda je nezávadná, bylo by jí možno  vypouštět  přímo do odlehčovacího kanálu Ščučí. Ani tento návrh nebyl v radě projednán.  Stejně nebyl  radními projednán požadavek komise na měření rychlosti aut  na jižní části Paskovské ulice prostřednictvím PČR.

Komise dne 8. 9. 2021 doporučila radě požádat o změnu  dopravního značení informativními dopravními značkami na ul. Mostní před křižovatkou s ul. Paskovskou, na ul. Prodloužená za křižovatkou u Makra a na ul. Místecká ve směru na Místek.  Mohlo by to přispět ke snížení dopravní zátěže severní větve Paskovské ulice.  Stanovisko rady k tomuto návrhu nebylo  zveřejněno.

Obávám se, že podobný nezájem rady „postihne“  i  návrhy komise z posledního zasedání. Pokud jde o umístění  budoucí sportovní haly, pak se zcela ztotožňuji se stanoviskem komise:

Nejprve  vybudovat sportovní halu pro potřeby obce mimo areál školy a následně rekonstruovat školní tělocvičnu podle požadavků a potřeb školy.

Za dobře promyšlený pokládám i návrh na využití domku č. 91. Mimochodem, tato záležitost již vyžaduje řešení. Vždyť tento domek  byl zakoupen před dvěma lety  a od té doby chátrá.  Je nejvyšší čas na realizaci jeho konkrétního využití. I na tomto jednání komise  se opakovaně požaduje měření  rychlosti aut na jižní větvi  Paskovské ulice.

Můj „selský rozum“ mi to nebere. Rada si zřídila  po volbách v roce  2018 poradní komisi pro oblast výstavby, dopravy a ekologie. Tato komise celkem dobře funguje a předává radním různá doporučení. Ti ale na ně reagují jen občas.

Opět i dnes prohlašuji, že „něco shnilého je ve státě dánském“.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]