Zápis z jednání komise výstavby – 6.10. 2021

Sportovní hala – komise jednomyslně všemi přítomnými doporučuje radě nejprve vybudovat sportovní halu pro potřeby obce mimo areál školy a následně rekonstruovat školní tělocvičnu především podle požadavků a potřeb školy.

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie
konaného 6.10. 2021 v zasedačce ÚMOb Hrabová

Přítomni: Ing. Rundt, Martin Krejčíček, Stanislav Holiš, Jiří Skalský
Omluveni: Jana Batelková, Ing. Dvořák
Hosté: Ing. Jana Faicová, Renáta Moskalová

Struktura zápisu:

Doporučení radě MOb Hrabová.
Informace z jednání

Ad A) Návrhy radě:

1) Návrh na využití RD na ulici Paskovská 91/86 – komise se shodla jednomyslně všemi přítomnými na těchto doporučeních:

 • Vybudovat v podkroví domu archiv pro potřeby ÚMOb Hrabová (přístup např. novým schodištěm vytvořeným při rekonstrukci garáží).
 • Vytvořit místnost – prostor pro spolkovou činnost – klubovna pro oddíly (Skaut apod.).
 • Vytvořit prostory pro parkování a uložení strojů a zařízení Technických služeb O-Hrabová (opravit, nebo zbourat a nově postavit garáž).
 • Znovu požádat DPO o zřízení zastávky na znamení v prostoru poblíž křižovatky ulice Paskovské a Bažanovy ve směru na Paskov pro potřeby rodičů dětí v MŠ (bez požadavku na zrušení zastávky MHD u prodejny Hruška – podmínka DPO).
 • Zrušit stávající oplocení a vybudovat nové, stylové na menším půdorysu.
 • Nezřizovat prostor pro komerční využití (cukrárna).

2) Sportovní hala – komise jednomyslně všemi přítomnými doporučuje radě nejprve vybudovat sportovní halu pro potřeby obce mimo areál školy a následně rekonstruovat školní tělocvičnu především podle požadavků a potřeb školy.

Důvody:

 • Obec i škola budou mít po dobu výstavby nové haly k dispozici školní tělocvičny a po dobu následné rekonstrukce tělocvičen u školy pak bude k dispozici nová hala.
 • Obec získá další prostor – již dnes je kapacita obou tělocvičen u školy v zimní sezóně plně vytížena a po přestavbě těchto dvou menších tělocvičen na jednu velkou by škola i obec o jednu tělocvičnu přišly.
 • Nová hala mimo areál školy nebude dopravně zatěžovat severní část ulice Paskovské – snížení dopravní zátěže na ulici Paskovská je jedna z dlouhodobých priorit obce.

Ad B) Informace z jednání

 1. Kolaudační závady – RD Styl – komise vzala na vědomí informaci o oslovení společnosti RD Styl ve věci vyřešení kolaudačních závad na příjezdové komunikaci a příslibu vedení této společnosti na jejich odstranění.
 2. Poškozená výsadba stromů podél Prodloužené Mostní – komise vzala na vědomí informaci, že SSMSK objedná do konce letošního října obnovu výsadby dřevin poškozených při orbě přilehlých pozemků.
 3. Oprava ulice K Pilíkům – letos na podzim proběhne oprava křižovatky ulic Poplužní a K Pilíkům. S úsekem mezi propustkem pro odlehčovací kanál a haldou u Pilíků se čeká na zahájení prací na přestavbě odlehčovacího kanálu, v rámci kterých proběhne přestavba všech přemostění odlehčovacího kanálu a tím i příslušných úseků dotčených komunikací.
 4. Dopravní situace – jižní část Paskovské – ÚMOb Hrabová požádá PČR o opakované měření rychlosti a kontrolu průjezdu nákladních vozidel této částí ulice Paskovské.
 5. Kruhový objezd u Shell – komise vzala na vědomí informaci o vydání územní rozhodnutí bez souhlasu majitele sporného pozemku, který dosud bránil realizaci celé stavby. Pokud se majitel tohoto pozemku v zákonné lhůtě odvolá, bude celou situaci řešit kraj nejspíše formou vyvlastnění sporného pozemku.

Zapsal: Jiří Skalský, předseda komise DVaE

Štítky:

2 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Dle mého mínění je hala u školy nesmysl od počátku a jediný účel tohoto zvláštního pokusu je, aby se nestihly již vypsané dotace na vybudování haly, o které se musí zažádat do 30.6.2022 (dotace až 70% nákladů). Navržená hala u školy mimo jiné absolutně nesplňuje základní podmínky pro tuto dotaci. Pro zájemce přikládám odkaz na příslušnou dotační výzvu.
   
  https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/

 2. Vladimír+Slavík říká:

  Ke sportovní hale: V srpnových Hrabovských listech pan starosta oznámil, že požádal o kontultaci a odborný názor Odbor školství a sportu Magistrátu města Ostravy. Nikde jsem se nedočetl o výsledku této konzultace. Ani v Hrabovských listech ani na novém facebooku městského obvodu. Přitom toto vyjádření odborníků by mohlo ovlivnit konečné řešení, kde tato hala postavena.

[email protected] [email protected]