Milan Daníček: Posouzení možných úprav křižovatek Paskovská x Bělská a Paskovská x Na Hurtě

Z pozice zastupitele jsem minulý týden požádal radní MOb Ostrava-Hrabová, aby se neprodleně zabývali podnětem rezidentů z ulice Na Hurtě a ve spolupráci s komisí výstavby, dopravy a ekologie navrhli odpovídající opatření, která povedou k eliminaci nebezpečných situací. O víkendu mě kontaktoval pan Milan Daníček (rezident z ulice K Pilíkům), že aktuálně problematiku s úřadem již řeší a zaslal mi vzájemnou korespondenci s úřadem a dopravním inspektorátem, kterou v článku zveřejním.

Ještě k mému článku “Rezidenti z ulice Na Hurtě: Neúměrně se zvýšil počet projíždějících vozidel” dodám, že primárním cílem rezidentů z ulice Na Hurtě je dle mých informací umístění retardéru. Jednosměrný provoz je dle všech nereálný a na něm se většina rezidentů z ulice Na Hurtě, K Pilíkům a Bělská ani neshodne. Dle dotečných lidí je tento návrh občana/občanky potřeba brát s rezervou.

Ostatně právě proto jsem radní požádal o to, aby “ve spolupráci s komisí výstavby, dopravy a ekologie navrhli odpovídající opatření, která povedou k eliminaci nebezpečných situací.”

Níže uvádím slíbená stanoviska Milana Daníčka, dopravního inspektorátu a úřadu v Hrabové…

(20.10. 2021) Milan Daníček

Věc: žádost o stanovisko/vyjádření

Objekt: napojení MK ul. Bělská a Na Hurtě na komunikaci ul. Paskovská Místo: obec Ostrava k. ú. Hrabová — viz přiložené nákresy

Na základě dohody se sousedy se na Vás obracíme se žádostí o vaše stanovisko k možnosti úprav napojení sjezdů ulic Bělská a Na Hurtě na ul. Paskovskou v katastrálním území Hrabová.

Jsme si vědomi, že vzhledem k majetkoprávním vztahům v území, není dost dobře možné vytvořit sjezd z ul. Bělské tak, aby byly splněny všechny normové požadavky, ale přesto je podle nás možné a více než vhodné provést alespoň námi navrhované úpravy, které podstatně zlepší situace při sjezdu či nájazdu na ul. Paskovskou.

Majetková situace při napojení ul. Na Hurtě umožňuje provést plnohodnotný sjezd, který bude splňovat všechny požadavky dotčených norem. Úřad městského obvodu Hrabová však žádné úpravy neplánuje s odůvodněním, že situace není kritická a v daných místech nedošlo k žádné dopravní nehodě (viz kopie jejich sdělení z 28.7. 2021).

Sdělení úřadu z 28.7. 2021

Sdělení úřadu z 28.7. 2021

S těmito argumenty nesouhlasíme, protože řešit něco až po nehodě je pozdě, a proto se obracím na Vás se žádostí o Vaše vyjádření k našim návrhům úprav.

Předem Vám děkujeme za Váš čas a spolupráci!
Milan Daníček


(1.11. 2021) Dopravní inspektorát

Městské ředitelství policie Ostrava, dopravní inspektorát, obdržel Vaší žádost o posouzení, možných úprav křižovatek Paskovská x Bělská a Paskovská x Na Hurtě. Po posouzení stavu uvádíme, že zde není dle našeho názoru nutné upravovat křižovatky rozšířením. Dle našich záznamů dopravních nehod na obou uvedených křižovatkách neevidujeme žádné dopravní nehody s předností v jízdě (evidence od 1.9. 2018).

Dále nad rámec uvádíme, že ani použití zrcadla nemusí být vhodným řešením, jelikož u dopravních zrcadel dochází k jejich orosení. Také se dle TP č. 119 odrazová zrcadla nesmí používat tam, kde řidič na příjezdové komunikaci má na daný silniční úsek dostatečný výhled, nebo kde je možno zajistit rozhled jiným způsobem. (úpravou či vykácením dřevin atd.) Z tohoto důvodu doporučujeme obrátit se na Úřad městského obvodu Hrabová (kde tuto odpovědi v kopii zasíláme), kdy tento zajistí úpravu či vykácení dřevin na křiž. Bělská x Paskovská (pohled vlevo při vyjíždění z ul. Bělské a také na křiž. Na Hurtě x Paskovská (pohled vpravo při vyjíždění z ul. Na Hurtě) a posunutím kontejnerů na této křižovatce (pohled vlevo) – pokud se tyto nacházejí v rozhledovém poli křižovatky. Pokud se dřeviny nachází na pozemcích soukromých vlastníků, vyzve tyto úřad k jejich úpravě.


(3.11. 2021) Ing. Jana Faicová vedoucí odboru stavebně správního

Dle našich informací jste žádost poslal i na Policii ČR — dopravní inspektorát, kdy jste odpověď již obdržel. Taktéž jsme nechali posoudit rozhledové poměry projektantem, pochůzkou na místě samém. Jak Vám již bylo sděleno, budeme.se daným problémem zabývat v r. 2022. Zejména zajištěním ořezů zeleně.

Dalším možným řešenim bude změna dopravního značení. Namísto svislé dopravní značky Dej přednost v jízdě, může být osazena značka „STOP” , což sníží vzdálenosti v rozhledovém trojúhelníku.

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]