Pilíky, Pilíky, co s Vámi v dalších letech bude? [2]

V srpnu letošního roku doporučilo vedení městského obvodu Hrabová našemu zastupitelstvu, aby souhlasilo s úpravou územního plánu Ostravy, který u rekultivované plochy po bývalé odkalovací nádrže Pilík 3 počítá s funkčním využitím „lesy“ a nově by se to mělo upravit na funkční plochu „krajinná zeleň“. Naštěstí se zastupiteli Milanu Slívovi podařilo na jednání zastupitelstva v září 2021 zařídit odložení hlasování na jedno z dalších jednání zastupitelstva.

Na podrobnosti, které se týkají požadované změny územního plánu, jsem se zeptal Ing. Pavla Maluchy, Ph.D. (vedoucí odboru DIAMO s. p., o. z. ODRA). Jeho rozsáhlou odpověď si dovolím rozdělit do dvou článků… . Věřím, že si tyto informace přečtou minimálně zastupitelé před důležitým hlasováním, které nás v budoucnu čeká.

První část odpovědi jsem zveřejnil zde: Pilíky, Pilíky, co s Vámi v dalších letech bude? [1]

Druhá část zahrnuje reakci na mnou zaslané dotazy:

Mám k tomu několik dotazů:

  • Co a jak se konkrétně má revitalizovat? Vypustí se voda a odbagruje se bahno?
  • Kdy se začne s přípravami? Rok 2022, 2028, atd.
  • Kdy přibližně má k revitalizaci dojít (zahájení/dokončení)? Rok 2022, 2028, atd.
  • Kolik bude revitalizace odhadem stát?

Dále se v této souvislosti ptám na důvod podané žádosti na změnu územního plánu v katastrálním území Hrabové. V souvislosti s “Rekultivací nádrže Pilík 3” Diamo požádalo o změnu na plochu krajinné zeleně z plochy lesa.

Prosím o zodpovězení následujících otázek, ať vím, jak mám jako zastupitel pro tuto změnu hlasovat:

  • Na našem území je spousta ploch krajinné zeleně, ale málo lesů. Proč bychom měli souhlasit s tímto návhrem teď, když změnit se to dá kdykoliv v budoucnu. Opačně již nikoliv.
  • Nestojí za tím požadavkem ušetření peněz? Kolik by stála rekultivace v souladu s územním plánem les a kolik peněz v případě krajinné zeleně?
  • V čem je zde nefunkční prvek ÚSES, jak píšete v žádosti?

K Vašim dotazům:

Způsob revitalizace nádrží Pilík 4 a 5 vychází z konečného doporučení, formulovaného v rámci procesu EIA – Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 – 2020; změna záměru – ukončení hornické činnosti“ (Milan Macháček, 1/2017), resp. z navazujícího Posudku k záměru dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb. (Luboš Štancl, 4/2018), kde se v kap. V. (Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci), v části Ad. 3) (Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová) uvádí (cit.): „Přímé odbahnění nádrží bude mít devastující účinky na doposud funkční ekosystém stojatých vod charakteru nádrží, poněvadž bude generovat zcela zásadní změny, včetně zásahu do zbytků litorálních porostů, kde byly a jsou nadále dokladovány výskyty některých ochranářsky významných druhů živočichům zejména po likvidaci nadržení vody na nádrži Pilík 3. Znamenalo by to vypuštění nádrží a tím dočasnou likvidaci vodního ekosystému, kvalitativně odlišného od vodního ekosystému nádrže Pilík 3. Dále by bylo nutno zajistit převozy vytěženého materiálu na mezideponie (zřejmě na korunu hrází nádrží NP1), po dobu prací by došlo k výraznému zhoršení stavu i vzhledem k aktivaci těžké stavební a dopravní techniky a zvýšení prašnosti po vyschnutí. Využití sacího bagru naráží na nutnost vybudování depoziční plochy prakticky v místě nebo až do prostoru NP1, ponechání k vyschnutí a pak zatím řešení převozu na zatím zcela neznámé místo. Z výše uvedených důvodů takový zásah zpracovatel dokumentace ani oznamovatel nedoporučují.“ DIAMO, s.p., o.z. ODRA tedy nepočítá s vypouštěním vody a těžbou kalů z Pilíků 4 a 5.

Termín revitalizace nelze v současné době stanovit, protože do konce roku 2025 mají nádrže statut ČOV (viz předchozí text). Do tohoto termínu bude současný stav zachován a bude pokračovat již probíhající změna systému nakládání s odpadními vodami. Po ukončení tohoto procesu bude zahájena konečná revitalizace Pilíků, vč. odstranění nepotřebné infrastruktury vázané na systém ČOV. Teprve na základě projekčního zpracování bude možno stanovit finanční náročnost revitalizace. V současné chvíli lze alespoň konstatovat, že navržená změna v ÚPD pro Pilík 3 není motivována úsporou finančních nákladů (náklad na zalesnění Pilíku 3 je cca v relaci s předpokládaným nákladem na rekultivaci formou rozptýlené krajinné zeleně). 

Ing. Pavel Malucha, Ph.D.
vedoucí odboru
DIAMO s. p., o. z. ODRA
odbor ekologie
Sirotčí 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]