Zápach z průmyslové zóny: Studie pachových látek Ostrava-Hrabová

Mirek Novák z iniciativy Stop smradu zóna Ostrava-Hrabová mi přeposlal Studii pachových látek Ostrava-Hrabová (rok 2018), kterou pro nás od České inspekce životního prostředí získal Petr Kopečný (Piráti Ostrava).

ČIŽP si vzhledem k množství podnětů na zápach z lokalit blízkých průmyslové zóně Hrabová nechala v roce 2018 zpracovat Studii pachových látek Ostrava Hrabová, ve které byla hodnocena lokalita, zdroje znečišťování a zdroje emisí pachových látek, které jsou zdrojem obtěžování obyvatel a následných stížností na tento výrazný zápach. Podniky v průmyslové zóně Hrabová, resp. zdroje znečišťování, které svým charakterem provozu emitují pachové látky, byly zpracovatelem zmapovány. Následně byly zpracovatelem studie proměřeny emise pachových látek v okolí předmětných podniků (možných zdrojů znečišťování ovzduší zápachem).

ČIŽP však upozorňuje, že informace a data uvedená ve studii jsou aktuální k období zpracování studie (rok 2018) a nemusí odpovídat současnému stavu v lokalitě.

Ke stažení:

 

Závěry ze studie

V průmyslové zóně Ostrava Hrabová je umístěno mnoho závodů, z nichž se jeví jako největší zdroje z hlediska dostupných podkladů společnosti:

ITT Holdings Czech Republic s.r.o., HP – Pelzer s.r.o. Ostrava, GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o, Brembo Czech s.r.o., FEVE s. r. o. a Sungwoo Hitech s.r.o.

Zápach ze všech podniků má velmi podobný charakter zápachu, resp. základní pachové látky vyskytující se ve všech procesech mají obdobné chemické složení organických látek, a to nízké alifatické uhlovodíky a jejich deriváty v podobě aldehydů a ketonů, fenolů, amino-látek a jejich derivátů. Zápach jednotlivých výrob je pro laika snadno zaměnitelný. Vzhledem k obdobnému charakteru zápachu se mohou emise zjednotlivých zdrojů významně kombinovat a ovlivňovat.

U všech procesů jsou pachové látky zastoupené ve výduších složeny z chemických sloučenin s velmi nízkým čichovým prahem a jsou tedy cítit v již velmi malých koncentracích, zpravidla v koncentracích již pod 1 mg.m-3. To znamená, že limit pro VOC 10 mg.m-3 může být dostatečný z hlediska emisí VOC, ale může být již velmi významným zdrojem pachových látek.

Data z ISPOP nejsou vypovídající o zápachu z jednotlivých zdrojů. Je nutné sledovat i další zdroje pachových látek, zejména fugitivní emise, je-li větráno světlíky.

Z hlediska obecného posouzení „na místě“ a konzultací s provozovateli jsou nejvýznamnějšími zdroji zápachu ITT Holdings Czech Republic s.r.o. a Brembo Czech s.r.o. Zápach obou procesů může být popsán jako zápach spálených plastů, nebo spálené gumy. Tuto skutečnost potvrdilo měření imisí v ulicích Technického parku Ostrava Hrabová.

Měření ale nevyloučilo i další zdroje zápachu, kterými mohou být také další společnosti. Jejich vliv lze vyloučit pouze měřením na zdrojích HP – Pelzer s.r.o. Ostrava, GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o a Sungwoo Hitech s.r.o. Typy pachů jsou si velmi podobné a nebylo snadné je od sebe mnohdy rozlišit.

Bylo provedeno také sledování Hédonického tónu, který vypovídá o „nepříjemnosti, či příjemnosti“ pachu. Bylo zjištěno, že zápach v obytné zástavbě o koncentraci nad 100 ouE·m-3 pachových látek bude pro obyvatele velmi obtěžující. V průběhu měření nebyly vhodné větrné podmínky a tyto hodnoty nebyly v obci naměřeny.

Doporučení:

Z hlediska kontrolních orgánů doporučujeme věnovat pozornost zejména světlíkům a jiným fugitivním emisím, resp. kvalitě ovzduší ve výrobním prostředí (horko, zvýšené imise apod.) a nutnosti ventilovat zapáchající vzduch okny, vraty a světlíky. Je to problém 80% zdrojů, které emitují do prostředí zápach.

Z hlediska zlepšení prostředí z důvodu obtěžování zápachem doporučujeme povolit spol. Brembo Czech s.r.o. odlučovače na zápach a zrevidovat odlučovače společnosti ITT Holdings Czech Republic s.r.o.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]