Petice: Oprava místních komunikací z důvodu snížení prašnosti

V dubnu letošního roku podepsali rezidenti z ulic K Pilíkům a Bělská petici, ve které požadují opravu místních komunikací z důvodu snížení prašnosti. Ing. Jana Faicová z úřadu v Hrabové informovala samosprávu o skutečnosti, že zde nelze realizovat zpevněný povrch s ohledem na omezení související s vyhlášeným krajinným prvkem. Znění petice, důležitá prohlášení starosty Igora Trávníčka i vyjádření magistrátu naleznete v článku.

Stav vozovky na jaře roku 2021 | Autor: Radomír Orkáč

Stav vozovky na jaře roku 2021 | Autor: Radomír Orkáč

PETICE
Statutární město Ostrava — městský obvod Hrabová
Bažanova 17414, 720 00 Ostrava – Hrabová

Věc: Oprava místních komunikací ul. Bělská a K Pilíkům

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice požadujeme opravy předmětných komunikací z důvodů snížení prašnosti, a to bez zbytečného odkladu, protože neexistují důvody pro odklad! Na základě jednání našich zástupců dne 22. 3. 2022 s panem starostou Městského obvodu Hrabová p. Trávníčkem, došlo ke shodě, že splašková kanalizace v této části Obce nebude v příštích min. 10-ti letech vybudována! Proto požadujeme, aby v daných úsecích Obce byla provedena taková úprava místních komunikací, která zamezí a bude eliminovat nadměrnou prašnost, což je i jedním ze záměrů Magistrátu města Ostravy! Zároveň se jedná v úseku ul. k Pilíkům o hojně využívanou cyklostezku!

Vzhledem ke stavu v území – existující sjezdy na sousední nemovitosti apod. navrhujeme úpravu předmětných místních komunikací s následujícím technickým řešením:

  1. Na komunikacích je dost materiálů/násypů, které můžou po úpravě plnit funkci podkladních vrstev, a proto navrhujeme provedení posudku, který tyto vrstvy využije formou studené recyklace tj. s přidáním např. vápna, cementu apod. – subjekt, který má s těmito technologiemi zkušenosti je např. fa. TPA s pracovištěm Ostrava – Polanka. Aby nedošlo k navýšení nivelety místních komunikací je možné přebytečný materiál využít k provedení podkladních vrstev na jiných místních komunikacích. Je to levnější než odtěžit stávající vrstvy, odvézt na skládku a zaplatit a naopak dovést nový materiál a znovu zaplatit!
  2. Na takto provedené podkladní vrstvy navrhujeme provést podkladní vrstvu z asfaltového obalovaného kameniva tl. 50 mm a dále finální úpravu z asfaltového betonu tl. 40 mm s tím, že okraje povrchu o šířce stanovené zadavatelem (ÚMOb) budou upravené „ořezem” hutnící technologií a proti dalším deformacím zabezpečeny zhutněnou krajnicí o šířce cca 0,50 m z asfaltového zhutněného R-materiálu, který bude plnit i funkci vsaku dešťových odpadních vod. Osazování obrubníků nebo krajníků považujeme za nedůvodné mrhání penězi.

Tímto řešením bude zajištěna eliminace prašnosti, napojení sousedních nemovitostí bez nutnosti jejich výškových úprav a likvidace dešťových odpadních vod vsakem, když v převážné míře předpokládáme jejich vsak jako doposud v souvisejících silničních pozemcích. S případnými námitkami, že v daném území vsaky nefungují se odkazujeme na současný stav, kdy nevznikají dlouhotrvající potíže nebo překážky.

Zároveň jeden z nás, Ing. Jan Urbanec, bytem v ul. Bělská, nabízí spolupráci v tom, že jako vlastník stavební společnosti, která předmětné práce realizuje, je ochoten jednat o provedení předmětných prací „za náklady” – bez zisku …

Jsme přesvědčeni o tom, že tento náš požadavek je důvodný a že jsme vytvořili všechny předpoklady k tomu, aby byl realizován. Navíc jsme více než pět let ujišťování o tom, že MOb Hrabová má dostatek finančních prostředků na uspokojování oprávněných potřeb svých občanů a tomuto opakovanému tvrzení odpovídá i informace starosty z jednání zastupitelstva dne 16. 3. 2022, že zůstatek na účtu ÚMOb činí více než 30 mil. Kč, a proto předpokládáme realizaci bez zbytečného odkladu.

Předem Vám děkujeme za akceptaci:
1. Kurečka Pavel
2. Milan Daníček

Oprava místní komunikace na pozemku s parcelním číslem 2566 není možná dle stanoviska odboru OŽP MMO.

Oprava místní komunikace na pozemku s parcelním číslem 2566 není možná dle stanoviska odboru OŽP MMO.

K celé záležitosti se vyjádřil i pan Slavík s následujícím textem:

V zápise je k této záležitosti uvedeno:

„Petice na snížení prašnosti ulice K Pilíkům – Ing. Jana Faicová informovala komisi o skutečnosti, že zde nelze realizovat zpevněný povrch s ohledem na omezení související s vyhlášeným krajinným prvkem.“

Vůbec tomu nerozumím. Vždyť vedoucí stavebního úřadu Ing. Faicová jistě dobře ví, že to není pravda!

Paní Faicovou jsem požádal o zaslání stanoviska MMO, ze kterého úřad vychází, když tvrdí, že zde nelze realizovat zpevněný povrch s ohledem na omezení související s vyhlášeným krajinným prvkem. Z dokumentu, který mi byl obratem zaslán, si může každý udělat obrázek sám:

Předmětný úsek komunikace se nachází v údolní nivě vodního toku Ostravice. Údolní niva je dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem (dále jen VKP). Podél komunikace rostou dřeviny, kořenové náběhy zejména velkých stromů mnohde zasahují do profilu komunikace. Porosty dřevin jsou místem hnízdění ptáků a rovněž skýtají úkrytové možnosti dalším živočichům. Severní část dotčeného úseku komunikace součástí registrovaného VKP Č. 36 Na Rybnících (O.-Hrabová). Jedná se polní komunikaci v minulosti zpevněnou štěrkovou vrstvou. Pomístně se zde nacházejí výmoly. Dle nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se v území vyskytují živočichové, kteří jsou zvláště chráněni podle ust. § 48 zákona č. 114/1992 Sb. (obojživelníci a plazi v okolí vodního toku Sčučí). S ohledem na minimalizaci negativního vlivu opravy na zájmy chráněné zákonem Č. 114/1992 Sb. MMO OOŽP doporučuje (dle dohody z předběžného terénního šetření konaného dne 24. června 2021 za přítomnosti zástupce Městského obvodu Hrobová):

  • realizovat pouze pomístní opravu výmolů dosypáním kameniva, vždy však ve vzdálenosti 0,5 m a více od pat kmenů stromů tak, aby nedošlo k poškození a přisypání pat kmenů stromů a kořenových náběhů,
  • k opravě použít výhradně přírodní kamenivo, nepoužívat kamenivo obalované, recyklát, strusku apod.
  • v místech, kde kořeny v tomto pásu (viz výše) vystupují nad terén, překrýt tyto před dosypáním kameniva geotextilií propustnou pro vodu a vzduch,
  • práce spojené s opravou komunikace provádět ručně či s použitím pouze drobné mechanizace,
  • v případě zřizováni skladovacích ploch či zařízení staveniště umístit tato mimo území registrovaného VKP a mimo dosah kolmého průmětu korun stromů na terén.

Při provádění opravy komunikace hrozí riziko poškození kořenových náběhů a ostatních nadzemních částí dřevin (kmenů, spodních větví stromů apod.). Toto riziko lze eliminovat zajištěním ochrany dřevin, zejména instalací ochrany kmene bedněním a vyvázáním spodních větví zasahujících do průjezdného profilu komunikací. Ve vzdálenosti do 0,5 m od pat kmenů stromů nesmí dojít k žádnému hutnění terénu, skladování materiálů či zemin, pojezdu mechanizace.

Celé stanovisko je ke stažení v PDF.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]