(FOTO) Povolí odbor životního prostředí opravu povrchu části ulice K Pilíkům?

Jižní úsek ulice K Pilíkům, který začíná na křižovatce s Bělskou ulicí a vede k rybníkům Pilíky, je pro pěší a cyklisty významnou komunikací. Tato cyklostezka slouží jako spojnice s přírodou pro občany z Hrabové, Nové Bělé, Vratimova, Paskova a Ostravy-Jihu. Bohužel, stav povrchu této části komunikace je velmi žalostný.

Z přiložených fotografiích je patrné, že se občané v deštivém počasí brodí blátem a za sucha se zde zvedá prach do okolí. Místní rezidenti opakovaně kritizují samosprávu za nedostatečnou údržbu této důležité komunikace. Jejich požadavek je prostý – chtějí, aby byla tato páteřní a důležitá cesta řádně opravena, nebo aby byl položen nový povrch odpovídající standardům 21. století.

Odbor životního prostředí (OŽP) nám opakovaně sdělil, že s ohledem na zdejší významný krajinný prvek není možné realizovat opravu této komunikace jinak, než zasypáním děr například přírodním kamenivem. Tato komunikace totiž tvoří vnitřní východní hranici tohoto významného krajinného prvku.

Zastupitel Martin Krejčíček (předseda komise výstavby) ve spolupráci se starostou Milanem Slívou a úřednicí paní Renátou Moskalovou se rozhodli zaslat níže uvedenou žádost, od které si slibujeme, že nám OŽP k realizaci zpevněného povrchu na ulici K Pilikům dá konečně zelenou.

Fotky jsou na Google Photos:

 

Žádost o předběžnou informaci – oprava povrchu části ul. K Pilíkům.

Vážený pane inženýre,

městskému obvodu Hrabová byla svěřená správa nemovité věci, pozemku parc. č. 2566, druh pozemku OSTATNÍ PLOCHA, způsob využití OSTASTNÍ KOMUNIKACE, o výměře 6167 m2. Komunikace je zařazena do pasportu místních komunikací jako místní komunikace III. tř. 62c. Z toho plyne, že by tato část ul. K Pilíkům měla sloužit mj. i pro automobilovou dopravu.

Zároveň se tato parcela nachází na okraji významného krajinného prvku (dále jen VKP).

Městský obvod Hrabová se snaží na této komunikaci omezit provoz automobilů dopravním značením, a to jak stávajícím, tak je v současné době objednaný projekt dopravního značení zamezující vjezdu automobilů na tuto parcelu.

Tento úsek od ul. Bělská jižním směrem slouží částečně pro pojíždění zemědělské techniky, a to i těžké, na přilehlá obdělávaná pole soukromých zemědělců. Je významnou komunikací jak pro cyklisty – cyklostezka P (Ostrava), tak pro pěší. Slouží k procházkám občanům nejen Hrabové, ale i Nové Bělé, Vratimova, Paskova, Ostravy-Jihu, a jiných návštěvníků obvodu.

Bohužel stav této významné, pro cyklisty a pěší osoby páteřní komunikace, je velice tristní. Na komunikaci se nachází množství děr a výtluků. Při deštích se uživatelé brodí blátem, místy není možné vůbec projít, za suchého počasí se naopak zvedá prach do okolí. Na vedení obvodu se snáší opakovaně kritika, proč není možné tuto páteřní a významnou komunikaci řádně opravit, respektive položit nový, kvalitní povrch, který patří do 21. století. Při komunikaci s Vašim odborem nám bylo opakovaně, při místním šetření sděleno, že není možné realizovat opravu této komunikace jinak, než zasypáním děr např. přírodním kamenivem. To ale není řešení našeho problému.

To, že se komunikace nachází ve VKP, přece není důvod k tomu, aby nám bylo znemožněno provést řádnou opravu, která by odpovídala povrchu místní komunikace III. tř. a cyklostezky.

Pokud se podíváme do mapy registrovaných významných krajinných prvků na území města Ostravy, vidíme, že i nová prodloužená ul. Mostní se nachází ve stejném VKP. Taktéž např. Komenského sady jsou VKP a cyklisté a chodci si užívají nádherných nových asfaltových povrchů při své odpočinkové, relaxační, sportovní či rekreační činnosti. Kvalitní cyklostezky se nachází i v chráněné krajinná oblast Poodří.

Našim cílem není ničení životního prostředí, kácení dřevin, ničení kořenových systémů dřevin, které rostou léta podél této komunikace. Našim cílem není nic jiného, než zkvalitnit životní prostředí a usnadnění jízdy a chůze uživatelům, jako jsou matky s kočárky, cyklisté, senioři, kteří tak rádi do této lokality chodí na vycházky.

Obracím se na Vás, jako na místně příslušný orgán, podle ust. § 11 zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a věcně příslušný orgán podle ust. § 76, odst. písm. a) a ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), v souladu s ust. § 139 správního řádu, o poskytnutí předběžné informace.

Záměr městského obvodu Hrabová je opravit řádně povrch této místní komunikace III. tř. umístěné na parcele č. 2566 v k.ú. Hrabová:

  • Opravou, položením nového živičného povrchu, nedojde ke snížení nivelety stávající komunikace.
  • Oprava bude provedena v ose komunikace, v co nejmenší šíři, max. 3m, vždy ve vzdálenosti 0,5m od paty kmene, nedojde k poškození a přisypání pat kmene stromů a kořenových náběhů.
  • V trase komunikace nebyla nalezena místa, kde by kořenový systém vystupoval nad terén.
  • Veškeré stávající dřeviny budou při provádění stavebních prací chráněny před poškozením.
  • Nebude se provádět odkopání terénů, dojde pouze k vyčištění a vyspravení stávajících děr a výtluků recyklátem, srovnání povrchu a položení vrstvy ACP 16 tl. 4 cm, spojovací nátěr a 4 cm ACO.

Věříme, že odboru ochrany životního prostředí není lhostejný nejen stav přírody, krajiny, veřejné zeleně a významných krajinných prvků, ale také stav komunikací, které slouží občanům Ostravy i jejich návštěvníkům.

Milan Slíva
starosta

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]