Příprava šesté etapy kanalizace v Hrabové

V prosincovém vydání Hrabovských listů jsme Vás informovali, že výstavba čtvrté a páté etapy kanalizace v jižní části Hrabové bude zahájena v letošním roce 2024 výstavbou “stoky D”. V článku jsme také psali o tom, že vedení městského obvodu požádalo v dubnu 2023 vedení společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., aby se stanovil další postup přípravy poslední části výstavby kanalizace, kterou je šestá etapa vyprojektovaná v roce 1997.

Na to, v jakém stavu je příprava šesté etapy kanalizace, jak může vedení městského obvodu přípravu urychlit, přestože Hrabová není investorem, a kterých částí Hrabové se tato etapa týká, jsme se zeptali vedoucího oddělení Vodohospodářského rozvoje pana Ing. Stanislava Ličky ze společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Pane Ličko, od vydání územního rozhodnutí na celou stavbu kanalizace v Hrabové, tedy včetně poslední šesté etapy, uplyne letos v červnu 27 let. Mohl byste prosím pro naše občany shrnout aktuální informace?

Na původní projektovou dokumentaci bylo vydáno územní rozhodnutí, ale majetkoprávní projednávání doposud neproběhlo a ani o stavební povolení nebylo požádáno. V současné době byl zpracován nový investiční záměr na šestou etapu a byl odeslán na statutární město Ostrava k zajištění projektanta.

Proč je potřeba dokumentaci upravit, jaký bude nyní další postup a jaké jsou pracovní termíny jednotlivých kroků?

V období mezi vydáním územního rozhodnutí a dneškem v Hrabové proběhla výstavba řady nových nemovitostí, které nebyly do původní dokumentace zahrnuty. Účelem aktualizace je v nové dokumentaci zohlednit stávající stav zástavby obce a dle možností napojit na novou kanalizaci většinu stávajících domů. Ne vždy se to povede, každopádně se o to s projektantem pokusíme.

Když by městský obvod zafinancoval veškerou dokumentační přípravu, mohou občané počítat s dřívějším termínem realizace?

Tento postup by pravděpodobně urychlily projekční práce, ale k realizaci stavby je nutné vyčlenit finanční prostředky, a to je pak otázka na investora akce.

Po dokončení šesté etapy by měla být kanalizace dostupná na všech místech v Hrabové, kde je to technicky možné. Kterých ulic se to konkrétně týká?

Jedná se především o ul.: Bažanova, Lužná, Krašická, Poplužní, K Pilíkům, Bělská, Na Hurtě a Slínová.

Co ulice Bažanova (od ulice Domovská) a Lužná, dočkají se občané kanalizace i v této oblasti?

Obě tyto ulice jsou nově do projektové dokumentace zařazeny a rovnou přiznávám, že z hlediska návrhu odkanalizování obou ulic to bude menší technický oříšek. V obou lokalitách nejsou právě příznivé spádové podmínky, takže uvidíme, jaký bude výsledný technický návrh.

Ulice Na Šajaru a na konci ulice Krašická byly v původní dokumentaci navrženy stoky, které jste z návrhu nyní odstranili s odůvodněním, že se zde nenachází žádná zástavba. Co můžeme udělat pro to, abychom toto rozhodnutí změnili, protože minimálně v oblasti ulice Na Šajaru lze výstavbu v souladu s územní studií ÚS 57/I – 04/2014 předpokládat.

Skutečně je pravda, že smyslem odkanalizování území je zajistit přijatelné podmínky pro odkanalizování všech obyvatel města Ostravy. Bohužel, ne vždy je to možné. Z tohoto hlediska jsou připravovány všechny investiční záměry a rozvojové plochy se řeší samostatně v developerských záměrech. Obdobným způsobem byla navrhována a realizována např. průmyslová zóna v Hrabové, která je nyní plná podnikatelských subjektů, přičemž řada z nich se postupně rozšiřuje. Naopak projektová dokumentace Technická a dopravní infrastruktura oblast Lužná – Závadova zůstala pouze ve fázi projektování a nikdy nedošlo k realizaci. V každém případě je územní studie rozhodně první krok k tomu, aby mohla být zahájena další projekční příprava infrastruktury pro dané území, tj. komunikace, veřejné osvětlení, vodovodní rozvody, kanalizace, eklektické rozvody apod. Rozhodně se nejedná pouze o výstavbu kanalizace. Z tohoto hlediska bych doporučoval zahájit jednání se zástupci statutárního města Ostravy o pokračování projekční přípravy ve zmíněných dvou ulicích.

Děkuji za rozhovor.

Ing. Radomír Orkáč
místostarosta

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]