Logopedická třída na ZŠ v Hrabové ve školním roce 2024–2025

(Hrabovské listy 03/2024, autor textu: Radek Pollo) Ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem připravuje ve školním roce 2024–2025 otevřít na škole speciální třídu pro žáky 1.–5. ročníku s vadami řeči.

Do třídy budou, podle § 19 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zařazení žáci se závažnými vadami řeči.

Vadami řeči rozumíme poruchy zpracování jazykové informace, a to jak na jejím příjmu, tak při její produkci. Nejedná se o poruchy mluveného slova, které neovlivňují samotné porozumění jazyku a jsou způsobené jinými příčinami (například koktání či ráčkování). Spadá sem řada různých vad řeči, například: afázie – porucha produkce nebo porozumění řeči, dysfázie – porucha produkce nebo porozumění řeči (lehčí než afázie), dysartrie – porucha artikulace, dyslalie – patlavost dětí u opožděného vývoje řeči, mutismus – němota a kombinované vady.

Třída zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Ve třídě bude vyučovat speciální pedagog – logoped.

Podmínkou pro zařazení žáka do speciální třídy je písemná žádost zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou otevření této třídy ve školním roce 2024–2025 na naší škole bude přihlášení alespoň 6 žáků.

V případě zájmu o umístění žáka do této speciální třídy a pro bližší informace kontaktujte ředitele školy Mgr. Radka Pollo nebo zástupkyně ředitele Mgr. Věru Kozubovou, Mgr. Petru Nytrovou na telefonním čísle 599 507 121.

Radek Pollo

Štítky: ,

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

[email protected] [email protected]