Revitalizace vnitrobloku – přejímka

Žádost: 17.3.2015
Odpověď: 19.3.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Kdy a jak byl stavebník ÚMOb vyzván ke přejímce stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga?

Kdo, kým a jakým způsobem byl určen k účasti na přejímce?

Kdo, kým a jakým způsobem byl zplnomocněn podepsat zápis z přejímky?

Byly zplnomocněnci stanoveny limitu co smí podepsat, s čím smí souhlasit, případně za jakých podmínek odmítnout převzetí stavby?

Byla provedena kontrola stavu a rozsahu provedených prací na místě stavby před samotnou komisionelní přejímkou se zhotovitelem? Kdo všechno se této kontroly zúčastnil a je o tom záznam?

Jaké doklady byly stavebníkovi zhotovitelem u přejímky předány?

Prosil bych o kompletní zápis z přejímky včetně všech záznamů k otázkám výše uvedeným.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Dobrý den,

Odpověď na Vaší žádost o informaci podle zákona č.106/1999 Sb.

Zhotovitel stavby po dokončení díla vyzval dne 16.1.2015 investora k přejímce díla zápisem ve stavebním deníku. U přejímacího řízení dokončené stavby byl autorský dozor, zástupce ÚMOB Hrabová, zhotovitel stavby. Zúčastnění zástupci práci provádějí v rámci svých pracovních zařazení a pracovních náplní. Poslední kontrolní den před přerušením stavby z podnětu investora proběhl 15.12.2014, kde byly vyspecifikovány mimo jiné nedodělky. Při vlastním přejímacím řízení již dokončené stavby byly zhotovitelem předány certifikáty výrobků, prohlášení o shodě, doklad o nakládání s odpady, skutečné zaměření stavby, geodetické zaměření přeložky VO.

S pozdravem
Svatava Králová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]