Revitalizace vnitrobloku – SoD, kvalita

Žádost: 17.3.2015
Odpověď: 19.3.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Prosil bych o kopii uzavřené smlouvy o dílo  oboustranně podepsanou stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga?

Byl stavebníkem požadován a zhotovitelem zpracován plán výstavby – Harmonogram prací a odsouhlasen stavebníkem?

Byl stavebníkem požadován a zhotovitelem zpracován Plán kvality a zkoušek stavby ( může mít i jiný název) , řádně plněn a prováděny záznamy o plnění?

Byly stavebníkem odsouhlaseny nebo alespoň předem nahlášeni všichni subdodavatelé pracující na stavbě?

Máte záznamy ze stavebních deníků subdodavatelů?

Kdo byl hlavním stavbyvedoucím stavby ( včetně povinné kvalifikace)? Uveďte i případné další stavbyvedoucí působící na stavbě.

Prosil bych o kopie záznamů k otázkám výše uvedeným.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Dobrý den,

Odpověď na Vaší žádost o informaci podle zákona č.106/1999 Sb.

Smlouva o dílo je zveřejněna na profilu zadavatele.

Stavebníkem byl požadován harmonogram prací , tento byl zhotovitelem předložen. V projektové dokumentaci byla požadována statická zátěžová  zkouška. Autorský dozor určil místo pro její provedení a tato zkouška byla  provedena. Protokol o statické zátěžové zkoušce byl předán zhotovitelem při přejímacím řízení.

Subdodavatelé nebyli investorovi nahlášeni, proto nejsou ani záznamy deníků subdodavatelů.

Hlavním stavbyvedoucím byl Lubomír Trnka-vedoucí výrobní divize stavební, stavbyvedoucím byl p. Zelina.

Svatava Králová
Úřad městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]