Revitalizace vnitrobloku – přejímka II

Žádost: 19.3.2015
Odpověď: 26.3.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Kdo, kým a jakým způsobem byl určen k účasti na přejímce za ÚMOb ?

Kdo, kým a jakým způsobem byl zplnomocněn podepsat zápis z přejímky za ÚMOb?

Byly zplnomocněnci stanoveny limitu co smí podepsat, s čím smí souhlasit, případně za jakých podmínek odmítnout převzetí stavby?

Byl na přejímce kromě stavebního dozoru někdo jiný či vedoucí pracovník ÚMOb?

Byli informování vedoucí pracovníci ÚMOb o stavu „dokončení“ stavby před přejímkou?

Byla provedena kontrola stavu a rozsahu provedených prací na místě stavby bezprostředně před samotnou komisionelní přejímkou se zhotovitelem? Kdo všechno se této kontroly zúčastnil a je o tom záznam?

Byly stavebníkovi zhotovitelem u přejímky předány všechny potřebné doklady?

Prosil bych o kompletní zápis z přejímky včetně všech záznamů k otázkám výše uvedeným.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Dobrý den,

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na první tři otázky bylo již odpovězeno 19.3.2015 a pro doplnění uvádíme, že za městský obvod se přejímacího řízení zúčastnila S. Králová.

Přejímacího řízení se za ÚMOb Hrabová zúčastnil jen stavení dozor, žádný vedoucí pracovník se přejímky nezúčastnil.

O přejímce stavby byla informována Rada městského obvodu Hrabová.

Dne 15.12.2014 na posledním kontrolním dnu vyspecifikovány vady a nedodělky. Následně z důvodu vánočních svátků a nevhodných klimatických podmínek byla stavba přerušena. Na základě výzvy dodavatele dne 16.1.2015 byla provedena přejímka stavby s vytipováním vad. Žádná jiná prohlídka se nekonala.

Předané doklady byly vyjmenovány v odpovědi ze dne 19.3.2015.

Zápis z přejímacího řízení byl zaslán v příloze k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – žádost o informaci-autorský dozor II, dne 26.3.2015.

S pozdravem

Svatava Králová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]