Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 22

Rok 1921

1. 2. „Vláda tmy“, divadelní hra od Tolstého byla sehrána bezvěrci z Loisovy jámy ve Vítkovicích
v hostinci „U lípy“ ve prospěch sekce soc.dem. bezvěrců v Hrabové. Návštěva byla velmi četná, asi 600 osob.

15. 2. Provedeno bylo sčítání lidu. V Hrabové napočítáno: Čechů 2252, Němců 33, Poláků 5, Žid 1. Celkem 2271 osob.

6. 3. Sloužena byla první československá mše v Hrabové v nové škole. Sloužil ji p. Stibor z Radvanic. Po této mši byl také první čsl.křest v Hrabové (Střondala).

19.3. V časopise „Ostravský kraj“ uveřejněn byl článek o zadržování časopisů na poštách.

10. 4. Sloužena byla druhá mše čsl. v Hrabové u kříže před kostelem, při níž účinkovala hudba Baluškova. Složil ji p. Velčovský z Rratimova.

25. 7. Učitel Horák, jenž byl prvním výpomocným učitelem v Hrabové, nyní řídící učitel v Chlebovicích, slavil sňatek s Emilií Raškovou z Hrabové.

2. 8. Leopold Mikolajek koupil od obce obecní domek č. 16, jenž měl dosud najatý, za 61.400 Kč.

17. 9. Uzavřen byl první čsl. sňatek v Hrabové, a to: Vavruška František s Františkou Baluškovou.

7. 10. Zemřel Jakub Koliba, dělník. Prvního pohřbu čsl. zúčastnili se členové politické org. soc.dem. se spolkovým praporem. V říjnu dohotoveno bylo dálkové vedení elektrického proudu přes Hrabovou na Štramberk.

6. 12. Slavil sňatek československý kněz Velčovský z Ratimova se slečnou Soukupovou z Řepišť.
Novinářské zprávy:

7. 1. „Nový deník“. Odpověď faráře J. Řezáče na článek L. Duhana v časaopise „Duch času“. 1. 5. „Rudý kraj“. O hospodářství na statku Vintíře Stollberga.

Rok 1922

Vzdělávací činnost:

Osvětová komise uspořádala lékařský kurs MUDr. Josefa Adámka pro ženy. Trval 6 týdnů (celkem 12 hodin) a súčastnilo se ho 150 žen.

Kromě toho uspořádala Osvětová komise následující přednášky se světelnými obrazy: 1. 4. „Benátky“ za účasti 50 mužů a 30 žen.

16. 4. „Egypt“ za účasti 55 mužů a 35 žen.

21. 4. „Pohádky a pověsti české“ (ve škole) za účasti 90 dětí.

27. 4. „Skály Adrsbašské“ (ve škole) za účasti 90 dětí.

16. 12. „Masaryk a jeho dílo“ (ve škole) za účasti 160 dětí a pro dospělé za účasti 35 mužů a 15 žen.

25. 12. „Cesta velkým Ruskem“ za účasti 40 mužů a 20 žen.

Všechny tyto přednášky přednesl učitel Zdeněk Oliva.

Sdružení soc.dem. bezvěrců sehrálo (obě přednášky přednesl Z. Oliva):

1. 1. „Soucit“, divadelní hru od Fr. Sokola – Tůmy a uspořádalo následující přednášky se světelnými obrazy:

4. 6. „Dějiny svaté inkvizice“ za účasti 60 mužů a 40 žen. 24. 6. „M.J.Hus a jeho doba“ za účasti 9 mužů a 3 žen.

Dále uspořádány následující přednášky bez sv. obrazů:

21. 10. „O sugesci“, kterou přednesl mistr sugesce K. Marion a provedl s účastníky schůze mnoho zdařilých, vtipných i vážných ukázek svého obdivuhodného umění. Zúčastnilo se 240 mužů a 160 žen.

24. 10. „Situace dnešní doby“, přednesl tajemník sdružení soc.dem. bezvěrců z Mor. Ostravy Kučera za účasti 50 mužů a 20 žen.

3. 12. „Vznik náboženské kultury“. Přednášel Bohumil Šída, knihovník města Mor. Ostravy za účasti 60 mužů a 12 žen.

Besídka venkovského dorostu:

28. 5. Večírek hudební, recitační a pěvecký za hojné účasti s následujícím pořadem:

 1. Sv. Čech „Nevěřme nikomu“ (recitace).
 2. Langer „Idyla“ a „Babička“ (dvoje housle s klavírem).
 3. A. Dvořák „Zajatá“ (sopran a alt). 4. Neruda „Láska“ (recitace).
 4. Riedler „Pohádka“ (housle a klavír).
 5. Donaurov „Ticho po pěšině“ (píseň).
 6. P. Bezruč „Maryčka Magdonová“ (recitace).
 7. Riedler „Otázka“ a „Uherské tance“(housle a klavír)
 8. Fr. Bartoníček „Nestískaj mi šohaj ručku“ (smíšený sbor).

Účinkovali: Na housle p. Brychlec z Vratimova, u klavíru Vojtěch Pospěch, který řídil i ostatní čísla.

13. 8. „Dožínková scéna“ v národních krojích, která byla opakována v Šenově za velké účasti. 8. 10. Večírek hudební a zpěvní za malé účasti.

17. 4. „O J. A. Komenském“. Za malé účasti přednášel řídící učitel Fr. Bartoník.
Politická organisace komunistická pořádala tyto přednášky:

11. 1. „O pozemkové reformě“. Přednášel Antonín Hes za účasti průměrné.

12. 2. „O proletářské mládeži a jejich úkolech“. Přednášel Zmuda za průměrné účasti.

23. 4. „O politické a hospodářské situaci“. Přednášel Šmejkal za malé účasti.

17. 6. „O náboženství, škole a komunismu“. Přednášel učitel Košťál za účasti malé.

27. 8. „O malém školském zákoně“. Přednášel Žalský za účasti průměrné.

24. 12. „O jenotné frontě proletariátu“. Přednášel Hiller za účasti průměrné.

Politická org. soc.demokratická:

Uuspořádala veřejnou přednášku „O hospodářské situaci a dnešních poměrech“. Přednášel poslanec Jan Prokeš a redaktor Frant. Čepek za účasti 148 osob.

Sbor dobrovolných hasičů:

Sehrál 26. 11. v sále „U lípy“ divadelní hru od E. Šimka „Lešetínský kovář“ .

TJ Sokol:

26. 12. Sehrál divadelní hru „Směry života“ od F. X. Svobody.

15. 7. Uspořádal veřejné cvičení s následujícím pořadem: 1. Žákyně (skupinová prostná). 2. Žáci (prostná s pálkami). 3. Dorostenci (bradla), dorostenky (šátečky). 4. Hry (žáci, žákyně). 5. Nářadí (muži, ženy, švihadlo). 6. Dorostenci (kužele). 7. Dorostenky ( švihadla). 8. Ženy ( kužele, prostná). 9.Muži ( prostná).

17. 12. „Večírek tělocvičný“, hudební a pěvecký. 1. Ouvertura z opery „Básník a sedlák“ (klavírní kvartet). 2. Žákyně – živé sochy. 3. Žáci. 4. Dorostenky (bradla). 5. Žáci (cvičení se zpěvy). 6. Dorostenky (rej s tamburinami). 7. Zpěv ( V tichém poli, Okolo Frýdku, Stávej Honzo hore). 8. Dorostenci (bradla). 9. Zpěv . 10. Poem od Fibicha (klavírní kvartet). 11. Ženy ( prostná). 12. Muži (prostná). 13. Ženy (valčík, polka). 14. Ženy (prostná se světelnými kužel) . 15. Dvojzpěv s doprovodem klavíru. 16. Ženy (Humoreska). 17. Muži (skupiny). 18. Zpěv (směs z Prodané nevěsty s klavírem).

Dělnická tělovýchovná jednota:

Uuspořádala 12. 11. akademii se cvičením a recitacemi. Pěvecké kroužky byly tři, a to:

 • Sokolský mužskýsbor, který měl 16 členů.
 • Smísený sbor „Besídka venkovského dorostu“ který čítal 10 členů.
 • Mužský sbor Soc.dem. bezvěrců s 8 členy.

Hudba:

V Hrabové odedávna existovala dechová hudba p. Valentina Baluška, která profesionálně účinkovala při tanečních zábavách, veřejných cvičeních, různých oslavách, pohřbech apod.

Kromě toho bylo klavírní kvarteto. Guntner Josef (1. housle), Grygar Josef (2. housle), Gunther Emil (čelo), Oliva Zdeněk (klavír). Účinkovali zdarma při akademiích v Hrabůvce, Hrabové, Kunčicích a při různých dobrovolných podnicích v okolí.

Škola:

31. 1. Odešla učitelka Anna Honusová a na její místo nastoupila Marie Žilinská, rodem z Lešné na Valašsku. Předtím působila v Suchých Lazcích.

1. 3. Odešla učitelka Leopolda Mahlerová a na její místo nastoupila Růžena Gillarová, rodem z Branek u Valašského Meziříči. Předtím působila v Nové Bělé.

2. 2. „ Svátek Hromnic“ byl zrušen papežským nařízením. Návštěva školy byla v ten den normální,. Jen několik dětí šlo místo do školy do kostela. Místo tří církevní svátky byly stanoveny 4 nové, a to 28. říjen „Den osvobození“, 7. Březen „Den narozenin p. prezidenta“ , 1. května „Svátek práce“ a 7. července „Svátek M.J. Husa“.

24. a 25. 5. Uspořádán byl zájezd žactva z vyšších tříd na Macochu a do Brna. S ostatním žactvem uspořádán byl výlet na Prašivou ve Slezských Beskydech.

20. 6. Uspořádán byl školní výlet do olšiny u vodovodu, kdež žactvo předvedlo různé cviky a předneslo básně a písně.

ucitelsky_sbor

Učitelsky sbor [str. 18 – 253]

1. 9. Odešel Antonín Břenek na vysoké školské studium do Prahy. Na jeho místo nastoupil učitel Alois Matěj, rodák z Proskovic. Náboženství římsko katolické vyučoval kaplan Josef Furst, náboženství československé vyučoval Josef Krkoška, farář z Vratimova.

Žáků ve škole bylo 236 a vyučovalo se v šesti třídách. Do místní školní rady za odešlého Jana Hofferle byl jmenován Vojtěch Seidl zeZávodí za stranu soc.dem.

12. 12. Péči Haléřového spolku uspořádána byla nadílka školních dětí. Místo obvyklých jablek, ořechů apod. byly děti poděleny školními potřebami a mimo to bylo poděleno 35 dětí obuvi a šactvem.

Škola v Hrabové v r. 1921 [str. 19 – 254]

Škola v Hrabové v r. 1921 [str. 19 – 254]

Povšechné události:

1. 1. Počal v Hrabové ordinovati obvodní lékař MUDr. Josef Adámek. Převzal obvod po zemřelém MUDr. Grafovi z Paskova. Jelikož v Paskově neměl příhodného bytu, usídlil se v Hrabové ve vile Ludvíka Staňka. Jest synem rolníka Františka Adámka z „Adámkovy samoty“ u Hrabůvky. Jako student cvičíval přes prázdniny v místním Sokole a jest jeho zakládajícím členem. Přes prázdniny hrával s jinými studenty také divadla a konal přednášky. Promován byl za doktora v Praze 13. 12. r. 1913, v době války byl vojenským lékařem, pak ve vojenských barácích v Mor. Ostravě a i v invalidní škole. Pro své odborné vědomosti a milou povahu jest oblíben v celém okolí.

Ordinace MUDr. Adámka [str. 20 – 255]

Ordinace MUDr. Adámka [str. 20 – 255]

11. 1. Plujícími ledy byly částečně poškozeny lávky. Pro přechod byly na rychlo opraveny. Obecním zastupitelstvem byla podána ministerstvu veřejných prací resoluce, byly zahájeny regulační práce na Ostravici. Vdově paní Břenkové, kde bydlel dělník Antonín Vašíček, probořil se úplně strop a trámy padaly na lůžko. Antonín Vašíček se odstěhoval do obecního stavení na hřbitově.

5. 2. Čsl. kněz J. Krkoška, jenž nastoupil po p. Vlčovském sloužil v Hrabové první mši.

10. 2. Následkem stoupnutí kurzu čsl. koruny na 9 – 10 Kč poklesly o něco ceny životních potřeb. Nynější cena jest: 1 kg sádla za 10 Kč, 1 kg Ceres za 23 Kč, 1 kg mouky pšeničné za 5 Kč, cukr za 7.30 Kč. Po otevření hranic pro dovoz dobytka klesly také ceny masa. Nyní jest: 1 kg hovězí za 12 Kč, vepřové za 16 Kč, slanina za 24 Kč.

8. 4. Zemřel Janša z čísla 8 ve stáří 87 let. Byl to nejstarší hrabovský občan. (V r. 1919 zemřela nejstarší občanka Hrabové Řehová ve stáří 90 let).

9. 4. Zvolena byla obecním zastupitelstvem kronikářská komise a kronikář.

7. 5. Rybník Bezdák koupil od Vintíře Štollberka Ant. Adámek (spodní větší část) a Frant. Konečný, správce mlýna (horní část, asi 12 měřic). Prodal rád tento rybník, neboť byl obklopen selskými grunty a byl by jistě vyvlastněn za mnohem nižší cenu.

ilustracni_snimek

Ilustrační snímek z Hrabové [str. 19 – 254]

21. 5. Projektování elektrisace obce Hrabové bylo odloženo, ježto by vyžadovalo nákladu skoro 1⁄2 milionu Kč.

18. 6. Zavedena byla obecní daň ze hry v karty.

5. 7. Pořádána byla „Husova oslava“ církvi čsl. společně s jinými spolky na návrší Husově, tj. břeh na západ od Hrabové, jenž jest majetkem rolníka Jana Piskoře. U hořící hranice promluvil František Stibor, čsl. farář z Radvanic. Účast byla velká, jak z Hrabové tak i z okolí.

23. 8. Zemřel Jan Chlupatý, hostinský z čís. 33. Rolník a člen obecního zastupitelstva. Dva roky byl také náčelníkem hasičů, bylo mu 55 let.

15. 9. Vystaven byl z bytu dělník Vojkůvka od Jos. Olšanského, který prodal polovici domku Foltovi, obuvníkovi z Bělé. Jelikož v obc není prázdného bytu, byl dán starostou do obecního chudobince, kdež se tísní již tři rodiny: Fr. Choleva se ženou, Jan Řeha a Marie Vlčková, nemocná.

19. 9. Resoluci o přivtělení Těšínska podepsaly následující spolky: TJ Sokol, D.T.J., Sbor dobrovolných hasičů, Politická organisace soc.dem., Haléřový spolek, Soc.dem.bezvěrci. Zaslána byla říd. učiteli Eliáši v Orlové, jenž tyto resoluce z celé republiky zaslal do archivu musea Království českého jako doklad o tom, jak těžce neseno odtržení poloviny Těšínska.

1. 10. Počal provozovati živnost hostinskou Karel Mišta na dolním hostinci, který koupil od Jana Kresty za 100 000 Kč.

Hostinec Karla Mišty [str.21 – 256]

Hostinec Karla Mišty [str.21 – 256]

Hostinec tento patřil dříve židovské rodině Susserově. Poslední člen rodiny, Karel Susser prodal jej J. Krestovi a odstěhoval se do Ostravy, kdež si zařídil delikatesní obchod. Když se Jan Kresta přiženil na mlýn do Kunčic, pronajal hostinec panu Dominiku Slaninovi, který nyní má pronajatý hostinec Jana Černého.

30. 10. Ceny v říjnu:

 • 1 kg cukru 4.80 Kč,
 • mouka krupičná 3.50 Kč,
 • režná 2 Kč,
 • sádlo 12 Kč,
 • 1 l petroleje 2.80 Kč,
 • 1 l piva 1.20 Kč,
 • ocet 1.20 Kč,
 • maso hovězí 10 Kč,
 • vepřové 20 Kč,
 • brambory 1q 20 až 30 Kč,
 • seno 150 Kč,
 • sláma 90 Kč,
 • pšenice 160 Kč,
 • žito 140 Kč,
 • ječmen 120 Kč,
 • oves 120 Kč.
Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]