Kanalizace: Obdržel jsem odpověď na petici od primátora

Na začátku června 2020 jsem od primátora města Ostravy obdržel vyrozumění ve věci Stížnost “Kanalizace v jižní části Hrabové”.

S ohledem na koronavirovou krizi je pochopitelné, že věc nebyla vyřízena do 60 dnů, ale do 90 dnů od přijetí stížnosti. Hrabové podle mého názoru nezbývá, než se stát investorem této stavby, zafinancovat ji z externích zdrojů (úvěr) a peníze po Ostravě požadovat za avizovaných 4-6 let.

Vážený pane inženýre,

obdržel jsem písemnost označenou jako Žádost o vysvětlení a zjednání nápravy Magistrátem města Ostravy (dále jen „magistrát“ a „město“) evidovanou pod č. j. SMO/107966/20 (dále jen „předmětná písemnost“), která se dle svého obsahu týká přípravy realizace výstavby kanalizace v městském obvodě Hrabová, kterou specifikujete jako „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace 4. až 6. stavba“ (dále jen „předmětná věc“). Dle textu předmětné písemnosti jste osobou, která ve vztahu k městu zastupuje její podatele. Obsahem předmětné písemnosti je – stručně vyjádřeno – jednak prezentace názoru podatelů na předmětnou věc, jednak konstatování jejich mínění, že by měl být „prověřen postup pracovníků a politických představitelů magistrátu“ při její realizaci, když podatelé mají za to, že dochází k průtahům. Proto mne vyzýváte k tomu, abych vše osobně prověřil.

Magistrát i jednotliví představitelé města se již několikrát k dotazům třetích osob vyjadřovali k otázkám, které jsou obsahem předmětné písemnosti. Sděluji Vám, že jsem se obsahem předmětné písemnosti zabýval a po provedeném šetření jsem dospěl k závěru, že neexistují důvody, pro něž by bylo oprávněné tvrdit, že dochází k průtahům daným nesprávností postupů „pracovníků magistrátu“ či „politických představitelů“ města.

Přijměte, prosím, konstatování, že skutečnost, že probíhají přípravy určité vodohospodářské stavby a že tyto přípravy dospěly třeba i do konečného stádia připravenosti, neznamená současně nutně její následnou okamžitou realizaci. Ta se řídí výhradně Plánem financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací, který je každoročně aktualizován usnesením zastupitelstva města, naposledy usnesením 0677/ZM1822/11 ze dne 11.12. 2019. Takové rozhodnutí zastupitelstva města zavazuje jak „zaměstnance magistrátu“ tak i „politické představitele“ města, kteří jsou povinni se jím řídit; nelze tedy nikomu přičítat k tíži, že rozhodnutí zastupitelstva města provádí, třebaže v důsledku toho např. realizace určité stavby nepostupuje dále, ač by jinak mohla.

Základní úvahou, od níž se zařazení konkrétní stavby do Plánu financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací odvíjí, je to, zda spadá do stanovených priorit, jimiž jsou na prvním místě obnova, na druhém místě odstraňování volných výústí a teprve na třetím místě rozvoj vodovodní a kanalizační sítě. Předmětná věc z pohledu těchto priorit je svou povahou rozvojová, což znamená, že před ní jsou při aktualizacích Plánu financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací zastupitelstvem upřednostňovány projekty jiné. Jestliže zastupitelstvo města na základě toho rozhodlo o takové podobě aktualizace Plánu financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací, které další postup v realizaci Vámi uváděné stavby aktuálně neumožňují, jsou „zaměstnanci magistrátu“ i „političtí představitele“ města povinni to respektovat.

To ovšem neznamená, že by realizace Vámi dotazované stavby nebyla součástí plánovaných investic města. Podle aktuálního Plánu financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací, který byl, jak jsem uvedl výše, naposledy aktualizován usnesením zastupitelstva města č. 0677/ZM1822/11 ze dne 11.12. 2019, je s ní počítáno v roce 2024/2025. Dále mi dovolte uvést, že– jak město oznámilo tiskovou zprávou – dochází kvýraznému navýšení míry investic do vodovodní a kanalizační sítě až na 700 mil. Kč ročně. V letech 2014 – 2019 přitom to bylo průměrně 333,85 mil. Kč ročně; jde tedy o nárůst vůči minulému období o téměř 110%. Za účelem takto razantního posílení realizační kapacity město vedle vlastních zdrojů plánuje i využití úvěru. Investice do vodohospodářské infrastruktury tak patří k nejvýznamnějším mezi kapitálovými výdaji města.

Vážený pane inženýre, pevně věřím, že uvedené informace budete pokládat za dostatečné. Pokud však i přes jejich poskytnutí budou i nadále přetrvávat některé z pochybností, které uvádíte v předmětné písemnosti, neváhejte se na mne obrátit.

S pozdravem

Ing. Tomáš Macura, MBA Primátor

Vyrozumění “Kanalizace v jižní části Hrabové” (PDF)

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]