Květoslava Hrabovská: Dotaz k uzavřeným dodatkům na stavbu mateřské školy

Květa Hrabovská je další z řad občanů, kdo začal řešit nesrovnalosti, které nastaly při schválení dodatků na vícepráce u stavby školky v Ostravě-Hrabové. Již na jednání zastupitelstva se tato členka finančního výboru a odbornice přes finance domáhala informace, kolik zaplatíme firmám za vícepráce, bohužel bez odpovědi starosty, tajemníka či odpovědné úřednice.

Vážený pane starosto, vážený pane tajemníku,

na jednání zastupitelstva dne 23.9. 2020 byl schválen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo S01319/2019 ze dne 19.11. 2019 na realizaci stavby „Zhotovitel Mateřské školy“  (dále SOD), kterým došlo ke změně ceny díla dle čl. VII. odst. 5. a 6. SOD.

Dle čl. VII. odst. 6. SOD „Veškeré vícepráce musí být před jejím zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo“.

Na jednání zastupitelstva byly, jako příloha ke schvalovanému Dodatku č.2, předloženy Evidenční listy změny stavby. Vícepráce, odsouhlasené na některých Evidenčních listech změny stavby, byly dle vyjádření TDI již provedeny, tzn. byly provedeny před uzavřením dodatku k SOD.

Žádám o sdělení informace, kolik činí cena bez DPH veškerých víceprací (s uvedením čísla Evidenčního listu změny stavby), provedených zhotovitelem před uzavřením Dodatku č. 1 k SOD a o sdělení, kolik činí cena bez DPH veškerých víceprací (s uvedením čísla Evidenčního listu změny stavby), provedených zhotovitelem mezi uzavřením Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k SOD.

Dále žádám o stanovisko, zda případné vystavené faktury zhotovitele na vícepráce, provedené před uzavřením Dodatku č. 1 a na vícepráce provedené v období mezi uzavřením Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 budou zhotoviteli vráceny jako neoprávněné s odvoláním na výše uvedené ustanovení čl. VII. odst. 6. SOD.

Děkuji za odpověď.

V Ostravě-Hrabové dne 30.9. 2020

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]