Milan Daníček: Změna v založení stavby školky je chybou projektanta a my klidně zaplatíme 1.3 mil. Kč

Odezva občanů nenechala na sebe dlouho čekat a po Martinu Veselém se prostřednictvím Hrabová.Info ozývá i uznávaný stavební projektant pan Milan Daníček. Ten dva dny po jednání zastupitelstva zaslal na úřad žádost adresovanou tajemníkovi a zastupitelům, aby se zasadili o dodržování smlouvy o dílo na výstavbu mateřské školy v Ostravě-Hrabové.

Ostrava – Hrabová dne 25.9. 2020

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Hrabová
Tajemník úřadu Ing. Jan Socha
Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

Věc: Žádost občana adresovaná zastupitelům prostřednictvím tajemníka úřadu ve věci dodržování smlouvy o dílo na výstavbu MŠ

Vážený pane tajemníku, zastupitelé,

je mi velice líto, že jsem včera neměl časový prostor, abych se mohl účastnit jednání zastupitelstva až do konce, když navíc jeden z bodů se týká mého podání, ale nic jiného mi nezbylo než jednání cca ve 20:30 hod. opustit. To co jsem viděl a slyšel ve vztahu ke schválení dodatku č. 2 mě však velice překvapilo.

Obracím se proto na Vás, tajemníka úřadu, jehož jednou z povinností je upozorňovat zastupitele/lajky na možné porušení zákona a jsem přesvědčen, že v daném případě k němu došlo/dochází! Smlouva o dílo je pro účastníky ZÁVAZNÁ! V některých aspektech považuji její dodržování za problematické, ale splnitelné a min. pan starosta, p. Králová i Vy jste určitě participovali na její přípravě a tak podepsané znění považuji já, zákon i občané za zavazující.

Žádám Vás, abyste, bez zbytečného odkladu, s tímto mým podáním a dále min. se zněním čl. II. odst. 6.2., 6.3. a čl. VII. odst. 6 předmětné smlouvy o dílo seznámil zastupitele. Schválení dodatku č. 1 považuji za nezákonné, schválení dodatku č. 2 vykazuje značné vady z hlediska správy veřejných financí a je v rozporu s předmětnou smlouvou o dílo, když mj.:

  • Změna v založení stavby je zcela zjevně chybou projektanta a my klidně zaplatíme 1,30 mil. Kč !!!
  • Příprava staveniště — odstraňování zeleně — jestliže to bylo součástí zadávacích podkladů (posudek Ing. Dostála) tak co?!
  • Střecha — zřejmě toto je na diskuzi (viz věcné odůvodnění TDI), ale znovu odkazuji na čl. II odst. 6.2. smlouvy o dílo — „…zhotovitel se seznámil…, neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatele upozornit.” Rozdíl za skoro milion Kč nenašel?!, když navíc tuto část stavby provádí a zřejmě i kontroloval a naceňoval podzhotovitel! Nedovolil bych si tvrdit to co TDI!

Z prezentace a z projednání předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsem došel k osobnímu závěru, na který bylo i zastupiteli upozorňováno, že dodatek není možné schválit, protože je v přímém rozporu se smlouvou o dílo a zastupitelé by z toho měli vyvodit závěry.

V úvodu jednání zastupitelstva si mj. stěžovali sousedi z ul. K nadjezdu na rozbitou a neosvětlenou komunikaci a plané sliby — za tyto peníze by měli komunikaci s chodníky i osvětlením. Nejednáme o penězích vašich, ale našich a žádáme, aby podle toho s nimi bylo zacházeno.

Moje obvyklé nakonec — neděkuji, není za co!

Milan Daníček

Zdroj: Žádost Milana Daníčka (PDF)

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]