Milan Daníček ke školce: Neděkuji, není za co, ale věřte mi, že vytrvám!

Žádost občana adresovaná zastupitelům prostřednictvím tajemníka úřadu ve věci dodržování smlouvy o dílo na výstavbu MŠ – pokračování. Předchozí část již byla na Hrabová.Info zveřejněna v článku Milan Daníček: Změna v založení stavby školky je chybou projektanta a my klidně zaplatíme 1.3 mil. Kč.

Vážený pane tajemníku, zastupitelé,

i když to není moje povinnost, ale je to můj zájem a zájem občanů, aby se s našimi penězi řádně hospodařilo a tak jsem si prošel ještě i Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní s projektantem stavby a jednotlivé změnové listy.

Porušení povinností vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby z pohledu průběhu času a schválení změnových listů je zjevné, a proto jako objednatel jsme/jste povinni uplatnit ustanovení čl. VII odst. 6 smlouvy o dílo.

Než se budu zabývat jednotlivými změnovými listy chci upozornit na ustanovení, která jsou sjednána ve smlouvě s projektantem mj. čl. III Náhrada újmy a čl. IV odst. 4 a 5 k nimž uvádím, že chyba ve výkazu výměr (a ukazuje se, že se nejedná o jednotlivosti) je také chybou stejně jako neprovedení dostatečného inženýrskogeologického průzkumu staveniště, neprovedení důkladného polohopisu a výškopisu a neověření stavu inž. sítí.

K jednotlivým změnovým listům (číslo bodu/odstavce rovná se číslo změnového listu):

 1. Kácení zeleně — jedná se zjevně o chybu projektanta, kterou mohl zhotovitel velice lehce objevit, kdyby si pečlivě prohlédl místo stavby a veškeré zadávací podklady. Dále je zjevné, že při realizaci stavby nebyla dodržena projektová dokumentace, když v Souhrnné technické zprávě DSP jsou označeny dřeviny, které budou ponechány a zhotovitel je měl po dobu realizace stavby chránit! Skutečností je to, že je vykáceno všechno — zřejmě v rámci zachování zeleně/ochrany přírody a určitě proto, abychom museli v budoucnosti zaplatit výsadbu novou!
 2. Elektroinstalace uzemnění — jedná se opět zjevně o chybu projektanta.
 3. Zateplení věnců a soklů — jedná se opět o chybu projektanta při zpracování výkazu výměr.
 4. Zemní práce, výměna podloží, úprava výšky stavby — všechny tyto oprávněné požadavky zhotovitele jsou způsobeny opakovanými chybami projektanta, který musí s tím spojené náklady zaplatit.
 5. Zpevněné plochy kolem objektu — předpokládám, že redukce zpevněných ploch má racionální jádro, které hlavně sleduje budoucí funkčnost a účelnost a ne jen úsporu nákladů, a proto předpokládám, že se k dané změně mohli vyjádřit i budoucí provozovatelé/uživatelé.
 6. Střecha — jedná se zjevně opět o chybu projektanta ve výkazu výměr, ale speciálně u této položky jsem přesvědčen o tom, že zhotovitel stavby a v daném případě i podzhotovitel stavby měl při odpovědné kalkulaci na tento výrazný nesoulad výkazu výměr s projektovou dokumentací přijít. Přesto to nic nemění na skutečnosti, že za danou chybu může projektant.
 7. Revize AI výplní otvorů — TDS uvedl na jednání zastupitelstva, že důvodem této změny je snížení hmotnosti jednotlivých montážních celků trojskel v budoucnosti v případě jejich poškození, a to pro nemožnost použití mechanizace v budoucnosti. Vypočítal jsem hmotnost největšího montážního celku na cca 470 kg a jsem přesvědčen, že taková výměna je možná (před cca třemi měsíci jsme v novostavbě osazovali trojskla o hmotnosti jednoho celku 620 kg a realizační firma s tím neměla žádný velký problém i přesto, že přístup byl více než svízelný). Nově navržené výplně otvorů vůbec nenaplňují užitné vlastnosti v projektu navržených výplní — je zcela pominut např. výstup z jednotlivých tříd do venkovního prostoru přes tzv. HS portál (posuvné křídlo bez prahu), kdy děti prostupují otvorem, jehož křídlo je zasunuto, nemusí se vyhýbat otevřenému křídlu, kdy v případě „selhání” jeho fixace v otevřené poloze to může mít za následek i úraz dítěte/procházející osoby. Zcela jiné je i zasklení, kdy předložená výrobní dokumentace u změnového listu nespecifikuje tepelněizolační vlastnosti a bezpečnostní zasklení, které je předepsáno projektem. U některých výplní chybí ve výrobní dokumentaci madla atd. U změnového listu mi v tomto případě chybí, z důvodů výše uvedených, stanovisko budoucího provozovatele/uživatele a navrhovaný odpočet zcela nereflektuje rozsah navržených změn (p. Králová a TDS by z mého pohledu měli předložit podrobný rozbor odpočtů!).
 8. Revize SDK podhledů — zástupci stavebníka/objednatele by měli k odsouhlasení zastupitelům předat podrobnější podklad, protože projektová dokumentace vcelku podrobně specifikovala jednotlivé druhy podhledů vč. akustických, ale změnový list uvádí pouze „…s akustickou úpravou…” bez její specifikace. Odpočet může být i násobně vyšší!
 9. Pískoviště — nekomentuji, protože poskytnuté podklady mám jen nečitelné!
 10. Elektrická rolovací mříž — ve změnovém listu je hovořeno o roletové žaluzii — předpokládám, že zpracovatel projektové dokumentace měl záměr tímto technickým opatřením oddělit prostor výdeje jídel a mytí nádobí od jídelny, což pokládám za rozumné a nyní to vypouštíme bez jakékoliv náhrady?! Prostory tedy nebudou odděleny?!
 11. Konstrukce truhlářské — vzhledem k projevu paní ředitelky školky na zasedání zastupitelstva předpokládám, že ke změnám u vestavěného nábytku existuje racionální důvod, který nebude mít vliv na životnost a užitné vlastnosti této části stavby. Vypuštění dotykových tabulí z předmětu plnění nepovažuji za důvodné, když se hovoří o tom, že stávající školka zůstane v provozu?!
 12. Přípojka CETIN — nechat v dnešní době novostavbu mateřské školky bez připojení k digitální síti považuji za nezodpovědné — z předmětu plnění zhotovitele je možné vypustit až v okamžiku, kdy budou dokončena jednání s poskytovatelem této služby.
 13. Zahradní sklad — nikdy mě nenapadlo zabývat se takovýmto „podružným” objektem, ale nyní vidím, že to byla chyba a zároveň to vypovídá o péči, kterou zástupci Obce věnovali přípravě stavby a výběru zhotovitele! Cena zahradního skladu podle uzavřené smlouvy činí cca 6.800,-Kč/m3 obestavěného prostoru!!! Za posledních pět let jsem i ve vyšším standardu nerealizoval stavbu rodinného domu s cenou nad 5. 700,- Kč/m3.

Z výše uvedeného jsem došel k závěru, že zástupci Obce nevyužívají všech prostředků a práv, které mají založeny v uzavřených smlouvách, že se nedostatečně hájí naše zájmy, že informovanost občanů není nadále žádná a všechny tyto kroky vedou opakovaně jen k nedůvěře veřejnosti, že správa věcí veřejných se děje v jejich zájmu a v jejich prospěch!

Nakonec mi dovolte, abych Vám předložil odkaz na stavbu, která je ve srovnatelném objemu a ve zcela jiném standardu již realizována a stála vč. posledního závěsu méně. Jednalo se však o soukromého investora, kterému na jeho penězích záleželo — v našem případě to osobně vnímám podle starého přísloví „z cizího krev neteče”!

Moje obvyklé nakonec — neděkuji, není za co, ale věřte mi, že vytrvám!

Daníček Milan

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]