Evidence zápachu: Odpověď z České inspekce životního prostředí

V průmyslovém areálu Ostrava – Hrabová se nachází řada provozovatelů významných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou provozovány na základě platných povolení vydávaných ve správních řízeních Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dále též „KÚ MSK“).

Podnět zaevidovaných zápachů ČIPZ právě ještě prošetřuje

Podnět zaevidovaných zápachů ČIPZ aktuálně teprve prošetřuje

Řada výrobních technologií provozovaných v průmyslové zóně Ostrava – Hrabová produkuje i pachové látky. Je pravděpodobné, že i při řádném (povoleném) provozu budou tyto technologie, byť minimalizovaně, zatěžovat venkovní ovzduší pachovými látkami, které zejména v době zhoršených rozptylových podmínek (noční hodiny, zimní období) mohou způsobovat obtěžující pachovou stopu.

Tato povolení vycházejí z dotčených referenčních dokumentů BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) a směrnic Evropské unie a jsou v souladu s platnou legislativou České republiky.

Odpověď od ČIPŽ na podnět zaslaný s evidencí zápachu

Odpověď od ČIPŽ na podnět zaslaný s evidencí zápachu

Povolení vydávaná KÚ MSK, stejně jako dokument EU BREF, nejnovější BAT (angl. Best Available Techniques), směrnice i legislativa v ochraně ovzduší připouští, aby zdroje znečišťování ovzduší vypouštěly znečišťující látky do ovzduší. Zároveň ale stanovují, aby vypouštěná množství znečišťujících látek nepřesáhla stanovené emisní limity a další závazné podmínky ochrany ovzduší.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší sice umožňuje limity na pachové látky v oprávněných případech stanovit, ale takové limity by musely být součástí povolení, které vydává místně příslušný krajský úřad (ČIŽP je pouze kontrolní orgán ochrany životního prostředí).

Česká inspekce životního prostředí si je vědoma závažnosti situace v průmyslové zóně Ostrava – Hrabová a z tohoto důvodu věnuje neustále mimořádnou pozornost dozorové činnosti u zde provozovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

V rámci kontroly inspekce kontroluje dodržování povinností, které těmto zdrojům vyplývají z platné legislativy v ochraně ovzduší a také ze závazných podmínek pro provoz těchto zdrojů uvedených v povoleních, které pro jejich provoz vydává Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

ČIŽP však nemá žádných zákonných kompetencí či technických prostředků zabývat se výzkumnou činností při hledání nestandardních řešení nevyhovujícího stavu ovzduší (imisemi), ať už periodickým zavaděním nejnovějších technologií, řešením větrání nebo výstavbou komínů, jak je požadováno ve Vašem podání. Takováto technická opatření i přísnější emisní limity mohou být vymáhána a inspekcí kontrolována teprve tehdy, až by byla závazně uložena v povolení provozu, která, jak je uvedeno výše, vydává místně příslušný krajský úřad.

V případě Vašich námětů či zjištění, jak změnit tato povolení, doporučujeme Vám obrátit se na krajský úřad, který má zákonnou kompetenci tato povolení vydávat a rovněž je v odůvodněných případech zpětně přezkoumat a změnit.

Celá odpověď je ke stažení v PDF.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]