Magistrát: Na oplocení pozemků a zahrad ve významném krajinném prvku zapomeňte!

Magistrát minulý týden potvrdil, že trvá na svém stanovisku, které v minulosti zabránilo vybudování plotu a zahrady na pozemku, který zasahuje do vyznamného krajinného prvku “Na rybnících” v Ostravě-Hrabové. Povolení výstavby dalších domů v lokalitě na ulici K Pilíkům se tak zástupci developera komplikuje.

Celá zpráva je ke stažení v PDF.

Vážený pane inženýre,

obdrželi jsme Váš dotaz z pozice zastupitele Městského obvodu Hrabová (dále jen MOb Hrabová), týkající se možnosti oplocení částí pozemků p. č. 539/29 a 539/31 v k. ú. Hrabová zasahujících na území registrovaného významného krajinného prvku č. 36 „Na rybnících (O.-Hrabová)“ (dále jen rVKP).

Magistrát města Ostrava, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP) uvádí, že dle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), je správní orgán povinen postupovat tak, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, současně musí dbát na to, aby při rozhodování podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

MMO OOŽP postupuje při posuzování jednotlivých případů individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivých případů. Výsledné závazné stanovisko ke stavbě je výsledkem správní úvahy opírající se o dokumentaci stavby a platné právní předpisy.

Předmětné území je součástí rVKP, jenž je dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), chráněn před poškozováním a ničením, nachází se vně zastavěného území a zastavitelných ploch a je součástí území se zvýšenou estetickou hodnotou s dochovaným krajinným rázem, který požívá ochrany dle ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Při posuzování konkrétní stavby je správní orgán povinen zohlednit skutečnost, že dle ust. § 58 odst. 1 zákona č. 14/1992 Sb. je ochrana přírody veřejným zájmem, tedy veřejným zájmem je i ochrana VKP a krajinného rázu.

MMO OOŽP bude při rozhodování přihlížet k této skutečnosti:

  • Území v předmětné lokalitě určené pro zástavbu je vymezeno Územním plánem města Ostravy (dále jen ÚPlO). Možnost zástavby a plošného rozčlenění pozemků určených k zástavbě bylo řešeno územní studií ÚS 56/I–07/2017 Hrabová – K Pilíkům. Skutečné rozdělení původního pozemku se však od zpracované a registrované studie liší. Plocha byla rozdělena na pozemky, jejichž části (vč. částí pozemků p. č. 539/29 a 539/31 v k. ú. Hrabová) zasahují mimo území vymezené ÚPlO pro bydlení v rodinných domech, do plochy orné půdy, která je součástí rVKP a není určena k zástavbě.

K Vašemu dotazu týkajícímu se možného vlivu MOb Hrabová na stanovisko orgánu ochrany přírody MMO OOŽP sděluje, že městské obvody jako samosprávné subjekty nejsou oprávněny zasahovat do výkonu státní správy.

S pozdravem

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]