Vladimír Slavík: Volební program SNK Hrabované II

Jsem velmi spokojen s níže uvedenou odpovědí Milana Slívy. Hrabované prokázali, že mají ve svém týmu schopné občany. Alespoň argumentačně. Pokud vyhrají volby a realizují svůj volební program, má naše obec šanci na výrazné a všestranné zlepšení současného stavu.

Dne 27.8. 2022 jsem v Hrabovských novinách zveřejnil článek, který začíná takto:

„Pokud Hrabované vyhrají volby, budou mít morální povinnost realizovat svůj nedávno vyhlášený velmi náročný volební program, protože sliby se mají plnit. Doufám, že to zvládnou, v jejich týmu jsou chytří a schopní lidé. Důkladně jsem prostudoval všech 20 bodů a mám k některým dotazy. Jejich případné zodpovězení rád v Hrabovských novinách zveřejním. Diskusi na toto téma pokládám za velmi užitečnou a žádoucí.”


Odpovědi pro „Hrabovské noviny“
na dotazy k volebnímu programu „Hrabovanů“

Bod 3 – Zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb:

Jaká konkrétní opatření chystáte na úseku státní správy a jaká na úseku samosprávy? Co to jsou „veřejné služby“?

Na úseku státní správy zejména důslednou kontrolu činnosti zaměstnanců úřadu, v rámci úřadu bychom rádi iniciovali zavedení vnitřního elektronického systému, aby bylo na první pohled jasné, co který úředník řeší, v jakém je to stavu a jak byla záležitost uzavřena. Zde se jedná hlavně o důslednost a kontrolu. Legislativa sice nepodřizuje státní správu přímo samosprávě, tak jsou možnosti poměrně omezené, ale jsou.

Na úseku samosprávy přítomnost starosty na úřadu v nejvyšší možné míře a jeho aktivní zapojení do řešení problémů obce. Dále elektronický webový systém, který by zájemcům umožňoval jednoduše zjistit, na čem samospráva aktuálně pracuje, jaký je postup, kdo za to ze samosprávy zodpovídá. Dá se říct, komplexnější verzi Trello z Hrabova.info.

Veřejné služby lze chápat jako vše, co poskytuje obec, ať již státní správa nebo samospráva vlastním občanům.

Bod 4 – Řešení kanalizace dle již existujících projektů:

Pro které ulice existují použitelné projekty?

Použijeme veškeré projekty, které byly podkladem pro existující stavební povolení. Jejich konkrétní seznam by měl poskytnout stavební úřad. Avšak tyto projekty doposud neexistují kupříkladu pro lokality ulic Lužná a Bažanova a minimálně jejich vypracování bychom rádi zajistili. V lokalitě Závadova – Lužná byla naprojektována a povolena stavba dopravní a technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, elektřina a veřejné osvětlení). Investorem mělo být statutární město. Nicméně povolení propadla a kromě rozvodů nízkého napětí se stavba nerealizovala. Rádi bychom zajistili oživení a realizaci i tohoto projektu.

Bod 6 – Optické kabely:

Máte v úmyslu realizovat studii z roku 2019 na celoplošné zasíťování Hrabové? O zadání této studie rozhodla RMOb (Trávníček, Kopitzová, Orkáč, Skalský, Dolejška) dne 4.9. 2019. Za její vypracování bylo firmě Optimont zaplaceno 131 tis. Kč.  

Zasíťování Hrabové optickou sítí jsme měli již ve svém minulém volebním programu. I proto naši zástupci v radě, v souladu s programem, iniciovali provedení této studie. Bohužel, když následně došlo na praktické zadání této studie, již jsme v radě nebyli a to celou studii poznamenalo prakticky k neproveditelnosti a zbytečnosti. Z nastartování rozvoje internetu v Hrabové se přešlo k dokazování, že zasíťování je z finančních důvodů nerealizovatelné. Máme kontakty na příslušné odborníky v místech, kde se optické zasíťování povedlo zejména z důvodu, že tamní obecní úřad vyšel v tomto směru vstříc. Můžeme tedy vycházet z jejich zkušeností. Kupříkladu pokládání chrániček kabelů do nových výkopů vznikajících při realizaci jiných inženýrských sítí. Zde je kupříkladu trestuhodné, že při budování veřejného osvětlení v nových lokalitách nebyla do výkopu souběžně pokládána chránička optických kabelů. Nekopat za každou cenu drahé výkopy, ale využít konzol vedení místního rozhlasu či veřejného osvětlení.

Bod 10 – Zachování vesnického rázu obce:

Zajímalo by mne praktické řešení.

Stavět se proti novým objektům lehkého průmyslu, omezit výstavbu nových satelitních lokalit, tento bod úzce souvisí i s jinými body – dopravní zátěž, spolkový život, Pilíky. Nejedná se o jedno konkrétní opatření, ale zejména o to, mít na paměti tento důležitý bod našeho programu při rozhodování o budoucnosti obce.

Bod 15 – Zachování a rozvoj biologické rozmanitosti:

O které druhy rostlin a živočichů by se jednalo?

O všechny přirozeně žijící a neinvazivní druhy rostlin a živočichů, rádi bychom navázali spolupráci s odborníky, ideálně s vysokými školami, a nechali zmapovat biotop rostlin a živočichů v katastru obce, lokality jejich výskytu a čím lze podpořit jejich zachování a rozvoj.

Bod 16 – Zvýšení pozornosti Pilíkům:

Co kromě napojení na Lesní potok plánujete?

Důsledné vyžadování EIA a hlavně komunikace s DIAMO a kontrola plnění jeho závazků, urychlení ukončení vypouštění odpadních vod. Také bychom rádi viděli obnovení stezky v prostoru staré cesty/hráze (parcela číslo 2545), rádi bychom iniciovali převedení této parcely z majetku státu do majetku města. Každopádně zajištění dostatečného přítoku čerstvé vody do Pilíku je neopominutelnou prioritou, která snad pomůže překlenout dobu vypouštění odpadních vod z Paskova a zajistí prostou existenci Pilíků.

Děkujeme za projevený zájem o náš volební program a doufáme, že se nám podařilo zodpovědět Vámi vyjádřené dotazy.

Za „Sdružení nezávislých kandidátů Hrabované“

Milan Slíva

Home

Zdroj: https://vladimirslavik.netstranky.cz/hrabovske-noviny/volebni-program-snk-hrabovane-ii.html

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]