Revitalizace vnitrobloku – BOZP

Žádost: 17.3.2015
Odpověď: 19.3.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Zajistil stavebník ÚMOb  koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006Sb. stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga?

Kdo to byl ( včetně dokladu kvalifikace) ?

Nebyl – li ustaven koordinátor, zpracoval zhotovitel plán BOZP a seznámil s ním všechny dotčené osoby?

Byly provedeny kontroly dodržování BOZP na stavbě?

Předložil zhotovitel doklady o nakládání s odpady ze stavby?

Prosil bych o kopie záznamů k otázkám výše uvedeným.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Dobrý den,

odpověď na Vaší žádost podle zákona č.106/1999 Sb.

Rozsah stavby nevyžadoval ustanovení koordinátora BOZP, ale byl na tuto stavbu byl zpracován plán BOZP. Z plánem BOZP byl zhotovitel seznámen a byl mu předán společně s projektovou dokumentací pro provádění stavby. Stavba byla po dobu výstavby označena přechodným dopravním značením, informace o provádění stavby byly formou info. letáčků vyvěšeny na vchodových dveřích OD . Doklad o nakládání s odpady zhotovitel předložil při přejímacím řízení.

S pozdravem

Svatava Králová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]