Elspol a porušení stavebního zákona

Žádost: 17.5.2015
Odpověď: 18.5.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Od: Vladimír Petana

Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací:

Jak stavební úřad zasáhl vůči firmě ELSPOL, spol. s r.o. (zhotovitel stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga.) vzhledem k neplnění povinností zhotovitele stavby dané stavebním zákonem?

§ 158 Vybrané činnosti ve výstavbě

(1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu 14). Vybranými činnostmi jsou …… a odborné vedení provádění stavby nebo její změny.

14) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Přestupky § 181

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavební podnikatel dopustí správního deliktu tím, že
b) poruší některou z povinností podle § 160 odst. 1 ( odborně způsobilá osoba – stavbyvedoucí)

(6) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), …

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Od: Jana Faicová

Dobrý den,

zhotovitel stavby společnost ELSPOL spol. s.r.o. má uzavřenu příkazní smlouvu o řádném odborném vedení stavby v souladu s požadavky stavebního zákona ze dne 25.9.2014 uzavřenou přímo na stavbu „Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava – Hrabová“ mezi ELSPO spol. s.r.o. a Ing. Ondřejem Nádraským – autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, ČKAIT 1102264.

Zdravím

Ing. Jana Faicová
vedoucí odboru stavebně správního
Úřad městského obvodu Hrabová


Od: Vladimír Petana

Dobrý den vážená šéfko stavebního úřadu v Hrabové.

Vaše odpověď je stručná a jasná.

Jen tu jsou „drobná“ ale k působení osoby k řádnému odbornému vedení stavby – Ing. Ondřejem Nádraským – autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, ČKAIT 1102264. Jinak dle stavebního zákona taktéž používaný název Stavbyvedoucí.

  1. ve stavebním deníku není o této osobě jediná zmínka
  2. ve stavebním deníku č.1 na straně Identifikační údaje stavby ja jako hlavní stavbyvedoucí p. Lumír Trnka a jako stavbyvedoucí p.Zelina. Mezi dalšími osobami oprávněnými dělat záznamy do SD není nikdo zapsán.
  3. ve stavebních denících 1 až 3 jsme nenašel do dne 17.3.2015 žádnou zmínku o jeho přítomnosti na stavbě, žádný jeho podpis, není zmíněn jako účastník kontrolních dnů. Běžně je tam přítomen autorský dozor a kupodivu tam není Ing. Ondřej Nádraský.
  4. týdenně (nikoliv denně) podepisovali pánové p. Lumír Trnka nebo p.Zelina.
  5. Ing. Ondřej Nádraský nebyl účasten na přejímacím řízení
  6. v odpovědi pí. Králové v e malu z 26.3.2015 je jasně uvedeno: Uvedený hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí v odpovědi ze dne 19.3.2015 dle sdělení jejich zaměstnavatele nejsou autorizované osoby.

Takže bych mohl s pravděpodobností hraničící s jistotou říci, že tato osoba byla jmenována ex post.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Od: Jana Faicová

Dobrý den,

beru na vědomí.

Zdravím

Ing. Jana Faicová
vedoucí odboru stavebně správního
Úřad městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]