120. výročí založení hasičského sboru [13]

V loňském roce 2016 jsme si připomněli 120. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Hrabové. Po delší odmlce přinášíme další část textu z publikace 70 let dobrovolné požární ochrany v Hrabové, jež byla vydána roku 1966.

Ostatní dosud zveřejněné díly:

Na výroční členské schůzi 3. února 1946 si zvolili členové nový výbor v tomto složení:

 • Starostou opět zvolen Alois Adámek,
 • jeho zástupce Antonín Budín,
 • jednatel Augustin Firek,
 • pokladník Josef Kroček,
 • vzdělavatel Teofil Holuša,
 • velitel Miroslav Semrád,
 • zástupce Rudolf Balušek,
 • druhý zástupce Jan Ertl,
 • zbrojíř Jan Dužík,
 • zástupce Ludvík Lička,
 • strojmistr Adolf Borek,
 • četař samarity Ferdinand Slíva,
 • vedoucí dorostu Oldřich Vašut,
 • zapisovatel Alois Tichopád,
 • členové výboru: Vojtěch Černík, Alois Mojžíšek, Rudolf Kolář, Alois Lipina, Petr Janša, Inocenc Březina, Čestmír Budín, Jan Mutina a Ludvík Balušek,
 • župní vyslanci: Antonín Piskoř a Štěpán Blahut,
 • revizoři účtů: Rudolf Stuchlý a Alois Koloničný.

Nový výbor se pustil s chutí do práce, vstříc nadcházejícímu výročí 50. let založení sboru. Kulturní činnost zahájil sbor uspořádáním jubilejního plesu, který pořádal ve dvou sálech, a to: »U lípy« a »U Vlčků«. Úroveň plesu a finanční efekt byly značné. Pokladník zaznamenal čistý výtěžek 35 tisíc 442 koruny. Činovníci sboru připravovali slavné jubileum s oslavou znovuvydobytí svobody. Slavnost byla za hájena 7. července v 5 hodin ráno budíčkem, pokračovala v 10 hodin slavnostní schůzí, na které byli odměněni diplomy čestného uznání od MZHJ za padesát let členství zakládající členové, bratr Ludvík Balušek, Ludvík Folta, Jan Klečka, Jan Mutina, Jindřich Mutina, Karel Malucha, Jan Piskoř, František Pavelka, Jan. Šodek a Antonín Budín, Za 45 let činnosti bratr Jan Dužík a za 25 let činnosti obdrželi diplomy jménem OHJ bratři: Vojtěch Černík, Rudolf Balušek, Petr Janša a František Krejčí.

Rovněž na těchto oslavách projevili svou přízeň sboru hrabovští občané a všichni představitelé veřejných korporací. Požárovým cvičením ve 13 hodin byla zahájena odpolední část jubilejních oslav a poté následovala veselice v lesíku »u vodovodu«. Bratrskou pomoc projevili členové, bratru Antonínu Piskořovi při výstavbě nové stodoly, na místě, požárem zničené staré, stodoly. Rokem 1947 začala nová epocha Československé republiky, vyhlášením dvouletého plánu řízeného hospodářství. Dvouletka byla pro členy dobrovolných hasičských sborů zvlášt významná, protože členové plnili svoje povinnosti zvýšeným pracovním úsilím ve svém povolání a navíc v dobrovolné práci hasičšké. V tomtéž roce se zúčastnili členové sboru odhalení pamětní desky zemřelým a padlým bratřím OHJ ostravské v hasičském domě v Ostravě na Fifejdách.

Na sklonku roku 1947 předali jsme darem malou ruční stříkačku pro pohraniční obec ve Slezsku. Po únorových událostech roku 1948, kdy převzal lid v naší republice plně vládu do svých rukou, pracoval sbor s nezmenšenou intenzitou. Všichni funkcionáři zůstali na svých místech. Všechna další léta až po dnešek, můžeme hodnotit jako údobí budovatelského úsilí všech členů dobrovolné požární ochrany, kteří věnují své síly k dalšímu rozkvětu naší vlasti.

Svou poctivou a nezištnou prací v družném kolektivu dokázali členové našeho sboru nejen zajištovat cvičení a tím připravenost k účinnému zásahu v případě vzniku požáru a živelných pohrom, ale především preventivní výchovou mezi spoluobčany upozornit na příčiny požárů a jejich odstraněním snížit požárnost v naší obci.

V těsné spolupráci s národním výborem zaměřili svou činnost na výchovu obyvatelstva k ochraně společného a osobního vlastnictví. Tím zachraňujeme hodnoty našemu národnímu hospodářství zvláště v naší obci, při zemědělské velkovýrobě. Dále, což nelze opomenout, jsou to, desetitisíce hodin, které odpracovali členové při různých brigádách, at už to byly — brigáda na obnově válkou zničené Hrabyně, čištění vodních zdrojů na potoku Ščučí, při úpravě cest, výstavbě JZD, stavbě prádelny, hospodářské budovy a věže a také opravě požární zbrojnice, sběru železného šrotu, atd.

V roce 1949 přispívá náš sbor ze své pokladny finanční částkou na zařízení místního rozhlasu a další částkou výboru Svazu protifašistických bojovníků, na postavení pomníku v naší obci obětem druhé světové války. Pro nedostatek vhodnych místností v obci na zařízení sňatkové síně uvolňuje sbor sál požárního domu pro vykonávání sňatkových obřadů. Členové dokazují pochopení pro celospolečenský zájem.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]